Interpretacja formuły „zmartwychwstał trzeciego dnia” - Interpretacja historyczna

Ta interpretacja wiąże się z doświadczeniami paschalnymi pierwszych uczniów Jezusa, którzy na podstawie odkrycia pustego grobu i spotkań ze Zmartwychwstałym pierwszego dnia tygodnia rozgłaszali wieść o zmartwychwstaniu Chrystusa trzeciego dnia.

Interpretacja formuły „zmartwychwstał trzeciego dnia” - Interpretacja egzegetyczna

Dzięki tej hipotezie nastąpił rozwój głębszego zrozumienia interpretacji historiozbawczej.

Interpretacja formuły „zmartwychwstał trzeciego dnia” - Interpretacja historiozbawcza

Interpretacja historiozbawcza formuły kładzie mocny akcent na treść teologiczną, relatywizując jej znaczenie czasowe.

Teoria konstruktów osobistych G. Kelly – podstawowe założenia oraz sposób interpretacji osobowości i jej rozwoju

Konstrukt to sposób interpretowania świata, schemat interpretacji. Teza o wyborze tej możliwości interpretacji, która daje większą szansę przewidywania zdarzeń.

INTERPRETACJE NAUK DEDUKCYJNYCH

Nie wchodząc w historyczne postacie tych teorii, wymieńmy ich współczesne interpretacje.

Sen - HISTORIA INTERPRETACJI SNÓW

Krótki przegląd historii interpretacji snów wykazuje, że niedawna polemika wokół znaczenia snów zawiera element dyskusji, która toczy się już od co najmniej trzech tysiącleci.

Analiza i interpretacja utworu poetyckiego

  Interpretacja – odpowiedź na pytanie, czemu służy powyższa konstrukcja, utworu, sens wynikający z niego, jak utwór mieści się w historii i filozofii, jest to działanie badawcze zmierzające do wydobycia sensu danego zjawiska.

Rola motta i tytułu oraz ich wpływ na interpretację i znaczenie tekstu

Różne interpretacje tytułu: Dżuma - choroba, zaraza, żywioł przychodzący niewiadomo kiedy i skąd na ludzkość, symbol zagrożenia ludzkości przez niezależne od niego siły.

Obraz fotograficzny jako przedmiot interpretacji

Pogłębiona interpretacja fotografii może przynieść socjolo­gii dodatkowe korzyści, zrealizować nowe funkcje poza tymi, jakie przedstawiliśmy w poprzednim rozdziale.

Kategorie interpretacji śmierci na krzyżu

Wymienia się cztery podstawowe kategorie interpretacji śmierci Chrystusa: odkupienie, zadośćuczynienie, ofiara i zasługa.

Kategorie interpretacji śmierci na krzyżu - Śmierć Chrystusa jako odkupienie (okup)

Grzesznik, wg tej interpretacji, przez swój grzech stał się niewolnikiem diabła na skutek tego posiada on prawa w stosunku do ludzkości i odkupienie dokonane przez Chrystusa, szczególnie przez Jego mękę i śmierć, polegałoby na uwolnieniu ludzi z mocy diabła, który, jak właściciel trzymał człowieka i całe stworzenie w swojej mocy.

Chrzest Jezusa w Jordanie – jego znaczenie i interpretacja

W chrześcijańskim przekazie chrztu Jezusa, pokutny charakter chrztu Jana coraz bardziej usuwany jest na plan dalszy a na pierwsze miejsce wysuwa się zbawcze działanie Boga „w” i „na” Jezusie dlatego w literaturze teologicznej mówi się karygmatycznym zwrocie w perykopie chrzcielnej. To spostrzeżenie jest...

Interpretacja formuły „zmartwychwstał trzeciego dnia” - Interpretacja mitologiczna

Są trzy hipotezy mitologiczne dotyczące pochodzenia formuły „dnia trzeciego”:

mity babilońskie

związane ze święceniem niedzieli (dzień słońca – bóstwa solarne), a powstaniem formuły (podobieństwo Jezusa do słońca czczonego w kultach solarnych)

mity o bóstwach umierających i...

Interpretacja formuły „zmartwychwstał trzeciego dnia” - Interpretacja antropologiczna

Ta hipoteza jest związana z poglądami dotyczącymi losów duszy po śmierci człowieka oraz tradycję ówczesnej gościnności, w których czas trzech dni odgrywał szczególną rolę. W środowisku palestyńskim bardzo silna była wiara w trwanie duszy przy ciele (w nadziei powrotu) przez trzy dni od momentu...

INTERPRETACJA TYTUŁU POWIEŚCI Z.NAŁKOWSKIEJ - "GRANICA" W KONTEKŚCIE TREŚCI UTWORU

Do najbardziej popularnych interpretacji tytułu należą; następujące odczytania tego słowa: jako granica społeczna ( podziały istniejące między ludźmi należącymi do różnych warstw społecznych, mamy tu doczynienia z przedstawicielami zubożałego i dobrze sytuowanego mieszczaństwa i ziemiaństwa, pomiędzy tymi warstwami istnieją ogromne różnice ).

Interpretacja i rola tytułu oraz motta w wybranych 3 - 4 utworach różnych epok

Ta interpretacja jest najprostsza: ludzi warstw wyższych i nizin społecznych dzieli granica nie do przebycia.

Psychologia procesów poznawczych - Interpretacja znaczenia

Interpretacja znaczenia Dane sensoryczne muszą być przechowane dopóki, dopóty nie zostaną porównane z zawartością pamięci.

Interpretacja z perspektywy psychologii egzystencjalnej - ogólne założenia

Dualizm typu podmiot-przedmiot, umysł-ciało jest czymś, co nie powinno mieć miejsca, ponieważ wprowadza zamieszanie i trudności w interpretacji.

Cechy i główne interpretacje struktury klasowo – warstwowej

Wyróżniamy dwie zasadnicze sposobu interpretacji podziału społecznego : teorie klas społecznych teorie stratyfikacji Ad.

Neomonetarystyczna interpretacja krzywej Philipsa

Interpretacja krzywej B : Rząd uznaje, że 5% stopa bezrobocia jest wysoka.