Interpretacja

Czytaj Dalej

CZŁOWIEK - INTERPRETACJA

Interpretacja kognitywna — powstała w XX w. Nowsi zwolennicy tej interpretacji (G. Analogiczną koncepcję na terenie socjologii stanowi interpretacja socjol.

Opracowywanie i interpretacja danych obserwacyjnych

Wymienione wyżej możliwości interpretacyjne materiału obserwacyjnego są przede wszystkim różnymi formami interpretacji psychologicznej, jakimi można posłużyć się również w badaniach pedagogicznych.

Obowiązek przestrzegania i zasady interpretacji umów międzynarodowy - Interpretacja umów międzynarodowych

teorie interpretacyjne: - szkoła subiektywistyczna – interpretacja powinna zmierzać do ustalenia prawdziwej woli umawiających się stron; co strony chciały wyrazić w danym postanowieniu; - szkoła obiektywistyczna, tekstualna – nacisk na sam tekst umowy, który jest oświadczeniem woli stron a nie spekulować rzeczywisty zamiar stron; reguły interpretacyjne Instytutu PM i przepisy Konwencji wiedeńskiej; - szkoła teleologiczna, funkcjonalna ...

Interpretacja dyskursywna

Ustalenie kategorii odbiorców i reżimu odbioru to niezbędne uzupełnienie interpretacji obrazu fotograficznego, dodanie do interpretacji hermeneutycznej, semiologicznej, strukturalnej także interpretacji dyskursywnej.

Interpretacja umowy międzynarodowej

teorie interpretacyjne: • szkoła subiektywistyczna – interpretacja powinna zmierzać do ustalenia prawdziwej woli umawiających się stron; co strony chciały wyrazić w danym postanowieniu; • szkoła obiektywistyczna, tekstualna – nacisk na sam tekst umowy, który jest oświadczeniem woli stron a nie spekulować rzeczywisty zamiar stron; reguły interpretacyjne Instytutu PM i przepisy Konwencji wiedeńskiej; • szkoła teleologiczna,

INTERPRETACJA

Interpretacja syntaktyczna — stosunek między teoriami, którycharakteryzuje się następująco: jeśli aksjo­maty pewnej teorii To pozostają zdaniami prawdziwynni, kiedy występującym w nich terminom pierwotnym nadamy sens przy­porządkowany tymże terminom w jakiejś innej teorii T, to teoria To ma interpretację w teorii T; np.

Interpretacja semiologiczna

Gdy przedmiotem interpretacji czynimy obraz, w oderwaniu od autora, jako pewien fakt wizualny, centralne znaczenie uzyskuje nie interpretacja hermeneutyczna, lecz semiologiczna i strukturalistyczna.

Omów procedurę zmiany lub uchylenia pisemnych interpretacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego

Interpretacje, co do zakresu stosowania przepisów prawa podatkowego (lub stanowisko podatnika w przypadku braku odpowiedzi organów podatkowych w ciągu 3 miesięcy) mogą zostać uchylone lub zmienione przez dyrektora izby skarbowej jedynie w następujących sytuacjach: (a) na wniosek -gdy podatnik złożył zażalenie na postanowienie w zakresie interpretacji lub (b) z urzędu - gdy dyrektor izby skarbowej stwierdzi, ze interpretacja rażąco narusza prawo ...

Interpretacja konstytucji

Wyróżnia się następujące zasady interpretacji: Zasada jedności konstytucji – podmiot dokonujący interpretacji nie powinien tego robić w oderwaniu od pozostałych przepisów.

Sen - WCZESNA NIEPSYCHOLOGICZNA INTERPRETACJA SNÓW

Ale tu również, podobnie jak w przypadku proroczego snu faraona, istnieje możliwość interpretacji psychologicznej: podczas snu o wiele jaskrawiej niż w życie na jawie uświadamiamy sobie pewne zmiany w naszym organizmie.

Ułożyć bilans i na jego podstawie obliczyć wskaźniki płynności finansowej i rentowności. Napisać ich interpretację i ocenę.

Wskaźnik szybkiej płynności na początek okresu 18900 – 5170 – 380 = 0,92 Interpretacja Na początek okresu wskaźnik 14550 wskaźnika wyniósł 0,92 na koniec okresu 32290 – 5490 – 380 = 1,58 Interpretacja Na koniec okresu wskaźnik 16740 wskaźnika wyniósł 1,58 zmiana 1,58 – 0,92 = 0,66 Na początku okresu wskaźnik mieści się w przedziale wzorcowym, co oznacza pełną możliwość spłaty zobowiązań krótkoterminowych, natomiast na ...

Teoretyczne inspiracje socjologii wizualnej - Wywiad z interpretacją fotografii

Kiedy indziej może służyć ex post jako dodatkowe narzędzie weryfikacji odpowiedzi uzyskanych w badaniach kwestiona­riuszowych czy ich bardziej pogłębionej interpretacji.

Interpretacja zdjęć zastanych

Podstawowe pytania, jakie stawiamy w toku interpretacji, to: - Jaka jest denotacja zdjęcia: co ono przedstawia? Próbujemy dokonać interpretacji hermeneutycznej.

Sen - PSYCHOLOGICZNA INTERPRETACJA SNÓW

W przeciwieństwie do niepsychologicznej interpretacji snów, według której wyrażają one rzeczywiste zdarzenie lub przekazy od sił zewnętrznych, psychologiczna interpretacja próbuje zrozumieć sny jako wyraz stanu umysły śniącego człowieka.

Omów instytucję urzędowej interpretacji dokonywanej przez Ministra Finansów

Podatnik nie jest związany ta interpretacja, ale gdy nie zastosuje się do niej może liczyć się z tym, ze organ podatkowy postąpi zgodnie z interpretacja MF. Również NSA nie jest związany interpretacja MF (sąd jest niezawisły, podlega tylko ustawom).

Gdy interpretacja sytuacji kryzysowej przez rodziców nie zgadza się z interpretacją nastolatka

A zatem, poszukując dialektycznej syntezy umożliwiającej pogodzenie skrajnych poglądów, terapeuta może sprawdzić, czy to sposób wyrażania przez nastolatka swojego bólu nie przyczynia się do tego, że interpretacja członków rodziny odbiega od interpretacji pacjenta (np.

Interpretacja mitu o Syzyfie

Z drugiej strony zaś odnalazłem odniesienie syzyfowej pracy do faktu, że w odległej starożytności zbiegłych zbrodniarzy i niewolników przywiązywano do ciężkiego kamienia lub belki, którą musieli zawsze za sobą ciągnąć (aż trudno uwierzyć, że te dwie, tak odległe od siebie interpretacje dotyczą jednego mitu).

Interpretacja strukturalistyczna

Interpretacja strukturalistyczna pole­ga zatem w przyjętym tu ujęciu na wydobyciu i ujawnieniu kryjących się za obser-wowalnymi przejawami życia społecznego struktur interakcyjnych, normatyw­nych, idealnych i struktur szans. Zdjęcia ludzkich działań i interakcji łatwo poddają się interpretacji strukturalistycznej, w pierwszym sensie tej procedury.

Interpretacja i stosowanie prawa cywilnego

Interpretacja prawa jest procesem myślowym, polegającym na ustaleniu znaczenia przepisu to znaczy jaką normę lub normy wyrażają przepisy poddanej interpretacji.

Jak napisać interpretację wierszy?

Jeśli nie, i to przemilczenie jest znaczące, co może i powinno się wyłonić w procesie interpretacji.