Interferencja

Interferencja

Czytaj Dalej

PRZECHOWYWANIE INFORMACJI W PAMIĘCI - INTERFERENCJA ZALEŻNA OD MATERIAŁU

- Badanie Andersona :-mierzył czas podawania reakcji na drugą listę w paradygmatach par skojarzeń; badani nie tylko odtwarzali mniej reakcji w teście przechowywania w warunkach interferencji, ale i udzielali mniej reakcji w teście przechowywania w warunkach interferencji, ale i udzielali o wiele wolniej odp, gdy byli w stanie je odtworzyć.

PRZECHOWYWANIE INFORMACJI W PAMIĘCI - CZY ZAPOMINANIE JEST WYŁĄCZNIE SKUTKIEM INTERFERENCJI?

(kumulatywna interferencja proaktywna lub interferencja kontekstowa) - Interferencja może być odpowiedzialna za duży zakres zapominania, i tym samym całe zapominanie może być funkcją interferencji materiału poprzedzającego lub następującego po materiale właściwym.

PRZECHOWYWANIE INFORMACJI W PAMIĘCI - INTERFERENCJA ZWIAZANA Z KONTEKSTEM

- Pamiętanie może ulegać pogorszeniu, gdy występuje interferencja z asocjacjami ze wskazówkami kontekstowymi lub gdy wskazówki kontekstowe zmieniają się.

PRZECHOWYWANIE INFORMACJI W PAMIĘCI - INTERFERENCJA

* Interferencja retroaktywna- uczenie się drugiego materiału może przyspieszyć zapominanie pierwszego * (Istnieje 4 możliwość, ze uczenie się drugiego materiału zaburza uczenie się pierwszego, ale ta syt byłaby, z naukowego punktu widzenia, sprzecznością, gdyż wymagałaby, aby związek przyczynowy działał wstecz, a więc by późniejsze w czasie zdarzenie wpływało na wcześniejsze.

PRZECHOWYWANIE INFORMACJI W PAMIĘCI - TEORIA INTERFERENCJI ASOCJACYJNEJ

Zgodnie z teorią interferencji asocjacyjnej interferencja zależna od materiału zachodzi, ponieważ zapis pamięciowy uzyskuje mniej aktywacji ze swojej asocjacji z elementem.

Interferencja

interferencja - termin używany w kilku znaczeniach: konflikt asocjacji (— asocjacja) utworzonych między bodźcami i reakcjami; najczęściej zjawisko io występuje w sytuacji ukształtowania się dwu różnych reakcji na ten sam bodziec; konflikt między dwiema operacjami (— operacja), w wyniku czego następuje obniżenie lub redukcja efektów tych operacji;  konflikt między informacjami w pamięci wywołany tym, że albo nowa informacja staje się ...

wyzwalanie z interferencji proaktywnej

release from proactive interference) - zjawisko polegające na zniesieniu efektów interferencji proaktywnej, zachodzi pod wpływem zmiany rodzaju zapamiętywanego materiału, w badaniach eksperymentalnych obserwowane w następującej sytuacji: badani otrzymują najpierw w kilku próbach materiały podobne pod jakimś względem (np.

PRZECHOWYWANIE INFORMACJI W PAMIĘCI - SIŁA BODŹCÓW I INTERFERENCJA

Niekorzystny czas dla warunków interferencyjnych obniża się w miarę ćwiczenia.

PRZECHOWYWANIE INFORMACJI W PAMIĘCI - INTERFERENCJA ZE WSPOMNIENIAMI PRZEDEKSPERYMENTALNYMI

Im większym ktoś jest ekspertem, tym silniejsza jest interferencja i gorsza pamięć dla nowego materiału. - Interferencja zachodzi tylko wtedy, kiedy inf, które ludzie próbują połączyć z jakimś terminem, są nie powiązane.

Interferencja proaktywna

interferencja proaktywna - zjawisko obniżania się wykonania zadania B w efekcie uprzedniego uczenia się zadania A; w badaniach i. (—wyzwalanie z interferencji pro aktywnej).

Interferencja

Interferencja - w telekomunikacji przekaz energii między odrębnymi sygnałami, najczęściej powodujący niepożądane mieszanie się sygnałów - będące w efekcie przyczyną zakłóceń sygnału użytkowego w medium transmisyjnym.

Interferencja

) istnienia takiej interferencji dla światła było pierwszym eksperymentem wskazującym na falowy charakter światła.

Interferencja katastroficzna

Uczenie się nowych elementów często nakłada się i niszczy powiązania kodujące stare elementy. Reprezentacje zlokalizowane nie mają poważnych problemów interferencją katastroficzną, gdyż każdy zapis jest reprezentowany oddzielnie i jeden nie może nakładać się na drugi.

Dyfrakcja i interferencja światła

Dla źródeł rozciągłych fale wtórne pobudzane przez ciągi falowe wysyłane przez różne punkty źródła nie dają identycznych obrazów interferencyjnych.

INTERFERENCJA FAL

W ruchu falowym obowiązuje zasada niezależności ruchów, podobnie jak w ruchach punktu materialnego i ciała sztywnego. Jeżeli w ośrodku rozchodzi się kilka fal, wysyłanych przez różne źródła, to wypadkowy ruch każdej cząsteczki ośrodka jest złożeniem ruchów jakie wykonywałaby ta cząsteczka przy...

Interferencja retroaktywna

interferencja retroaktywna - zjawisko obniżenia poziomu wykonania zadania A w efekcie następczego wykonania zadania B, które zakłóca, tzn.

Interferencja międzysymbolowa

Interferencja międzysymbolowa - szkodliwe wzajemne oddziaływanie sygnałów transmitowanych w są- siednich szczelinach czasowych, powstające na skutek zmian transmitancji kanału telekomunikacyjnego.