Interes prawny

Czytaj Dalej

Legitymacja do złożenia skargi ze względu na ochrone interesu prawnego

Interesem prawnym – jest tylko ten interes indywidualny (jednostki), który wynika z prawa np. Nie jest to interes własny Rzecznika, ale jednostki, której prawa i wolności zostały naruszone działaniem lub bezczynnością organu wykonującego AP.

KONCEPCJA (KONSTRUKCJA) LEGITYMACJI PROCESOWEJ - Legitymacja oparta na ochronie interesu prawnego

Interesem prawnym – jest tylko ten interes indywidualny (jednostki), który wynika z prawa np. Nie jest to interes własny Rzecznika, ale jednostki, której prawa i wolności zostały naruszone działaniem lub bezczynnością organu wykonującego AP.

Podstawy prawne oraz proces tworzenia jednostek gospodarczych

Spółdzielnia – dobrowolne zrzeszenie nieograniczonej liczby osób (min 10 lub 3 osoby prawne) które w interesie swoich członków prowadzi działalność gospodarczą.

Otoczenie polityczne i prawne

Przepisy prawne regulujące działal­ność go­spodarczą spełniają funkcje takie jak: ochrona interesów przedsiębiorstwa (zwłaszcza eliminacja nieuczciwej konkurencji), ochrona konsumentów przed nie­uczciwymi prak­tykami podmiotów gospodarczych, ochrona interesów społecznych.

Norma prawna

Norma prawna - odmiana normy postępowania społecznego; - z punktu widzenia językowego są to wypowiedź preferująca pewne wzorce zachowania w stosunku do określonego adresata, - normy prawne zawierają albo nakazy, albo zakazy określonych zachowań, określają też reguły wskazujące jak wykonywać określone działania, aby były one ważne jako działania prawne, - znaczenie językowe - są znaczącymi zwrotami językowymi, które należy ...

Normy prawne

Budowa normy prawnej łączy się z wewnętrzną formą, z aspektem językowym wypowiedzi; Najbardziej rozpowszechniona jest koncepcja klasyczna, w której możemy wyróżnić trzy elementy normy prawnej: hipoteza, dyspozycja, sankcja, - norma prawna jako zwrot językowy, wypowiedź złożona z trzech elementów, związanych ze sobą, tworzących całość jednej normy, - centralnym elementem jest dyspozycja- punkt odniesienia hipotezy i ...

Koncepcja trójczłonowa budowy normy prawnej

- Hipoteza- wyznacza zakres zastosowania normy- warunki zastosowania dyspozycji normy wobec kogo, jakiego adresata, w jakich okolicznościach norma, a ściślej jej dyspozycja jest stosowana, kto i w jakich okolicznościach ma zachować się zgodnie z normą( dyspozycją), adresatem może być każdy podmiot prawny; istnienie hipotezy wskazuje, że normy prawne w istocie to normy hipotetyczne, nawet, jeśli byłyby sformułowane w postaci kategorycznej, stosowane w określonych ...

Czym są przepisy prawne

- Najbardziej elementarne jednostki redakcyjne aktu normatywnego występujące jako artykuły, paragrafy, ustępy, punkty, - Norma prawna nie jest jednoznaczna z przepisem prawnym, z reguły przepis prawny zawiera tylko niektóre człony normy prawnej, - Zdarza się, że zamiast terminu przepis prawny używa się określenia zapis prawny- termin nielogiczny, bzdurny, dla prawnika nie istnieje.

Współczesne kultury prawne

Kulturę prawną definiować można w dwojaki sposób: jako stosunek wszystkich członków określonej grupy społecznej do prawa, jako kulturę prawniczą, czyli stosunek do prawa tych, którzy je tworzą i stosują, głównie więc prawników.

Kultura prawna islamu

Islam jako kultura prawna wyróżnia się wśród innych kultur prawnych przede wszystkim tym, że obok nakazów ściśle religijnych, zawiera normy moralne i normy prawne stanowiące podstawę organizacji wszystkich stron życia muzułmanów- społecznego, gospodarczego i politycznego.

Kultura prawna konfucjanizmu

Aż do początków XX wieku chińska kultura prawna konfucjanizmu nie doprowadziła do powstania szkół prawa i wyodrębnienia się klasycznych zawodów prawniczych.

Stosunek prawny

Stosunek prawny- odmiana stosunku społecznego, zespół określonych oddziaływań wyznaczonych dyspozycją normy prawnej.

Zdarzenia prawne

Czynności zmierzające do wywołania skutków prawnych a) czynności prawne - czynności zmierzające do wywołania skutków prawnych oraz inne czyny działania lub zaniechania; działanie podmiotu prawa najistotniejszym elementem jest oświadczenie woli i zamiar ustanowienie stosunku prawnego: - jednorodne - testament, - dwustronne - kupno - sprzedaż, dzierżawa, - wielostronne - większa liczba podmiotów, b) ...

Elementy stosunku prawnego

Obowiązek- norma prawna przewiduje w danej sytuacji pewien nakazany lub zakazany adresatowi sposób zachowania się, a z zachowaniem się w odmienny sposób każdorazowo łączy się uruchomienie sankcji prawnej, czyli jakiejś postaci reakcji organów państwowych; inaczej mówiąc obowiązkiem jest konieczność zachowania się w danej sytuacji formułowanego w dyspozycji normy prawnej, określającej jeden i tylko jeden rodzaj ...

Osoba prawna

Jest to taka jednostka organizacyjna lub przedsiębiorstwo, które z mocy prawa posiada osobowość prawną. Osobowość prawną ma: Skarb Państwa, NBP, organizacje, partie, fundacje, fundusze, gmina, wyższa szkoła, a także niektóre przedsiębiorstwa; bank, spółka z o.o., spółka...

Modele przedsiębiorstwa - MODEL PRAWNY

(Prawo cywilne, prawo handlowe) - przedsiębiorstwo to szczególny podmiot praw i obowiązków forma i ustrój przedsiębiorstwa są zawsze określone w danym systemie prawnym.

Świadomość prawna

Świadomość prawna wchodzi w skład moralności. Dlatego państwo nie może lekceważyć świadomości prawnej społeczeństwa i dopuszczać do zbyt wielkiej rozbieżności między prawem a świadomością.

Norma prawna

  W skład normy prawnej wchodzą: Hipoteza – każda norma prawna znajduje zastosowanie tylko w pewnej sytuacji Dyspozycja – część normy prawnej, która wskazuje obowiązujący sposób zachowania Sankcja – część normy prawnej, która mów, jakie ujemne skutki pociągnie za sobą niestosowanie się do dyspozycji.

Przepis prawny

Nie należy utożsamiać norm prawnych z przepisami prawnymi. Normy prawne są w pewien, najczęściej dość złożony i zawiły sposób zakodowane w przepisach prawnych; wykładnia przepisów polega na odkodowaniu zawartych w tych przepisach norm.

Stosunek prawny

W każdym stosunku prawnym występuje 5 elementów: Prawo podmiotowe Obowiązek odpowiadający prawu podmiotowemu Podmiot prawa Podmiot obowiązku Przedmiot stosunku prawnego   Stosunki występujące w sferze majątkowej mają z reguły charakter złożony.