Interes

Czytaj Dalej

KATEGORIA INTERESU PUBLICZNEGO

Gdyby przyjąć, że interes publiczny jest interesem prawnym w znaczeniu ustalonym w doktrynie i orzecznictwie sądowym, należałoby uznać, że interes publiczny jest prawnie chronionym interesem organów administracji, a organy te są jedynym reprezentantem i nosicielem tego interesu.

Typologia grup interesów

- Instytucjonalne grupy interesu to organizacje formalne, złożone z etatowego personelu zawodowego, zdolne do artykulacji własnych interesów lub reprezentacji interesów innych grup społecznych.

Interes w prawie administracyjnym

Pojęcie interesu faktycznego Co rozumiemy przez interes faktyczny? Stroną nazywano osobę, która uczestniczyła w postępowaniu na podstawie roszczenie prawnego lub prawnie chronionego interesu, czyli miała prawo podmiotowe lub interes prawny.

Interesy narodowe i międzynarodowe – racja stanu a egoizm w polityce zagr.

Interesy narodowe i międzynarodowe Interes wspólnoty narodowej to stan rzeczy stanowiący konieczne ogniwo procesów zjawisk prowadzących do zaspokojenia jej potrzeb.

Legalne modele współpracy administracji publicznej z grupami interesu

jedna z grup jest uznawana przez administrację publiczną za prawomocną reprezentację określonych interesów, ale nie ma po temu wyraźnej podstawy prawnej i nie dotyczy to wszystkich grup interesu działających w określonej dziedzinie oraz nie obejmuje wszystkich powstających w niej interesów.

Grupy interesów a cele działalności przedsiębiorstwa

  Grupy interesów : akcjonariusze-wzrost wartości akcji, dywidendy zarządy przedsiębiorstw- mają władzę nad przedsiębiorstwem, interesy zarządu mogą być różne od właścicieli, dywidendy chcieli by reinwestować a nie wypłacać, zarządy zarabiają dużo i przez to właściciel dostaje mniej , zarządy minimalizują koszty poprzez redukcję zatrudnienia.

Pojecie grupy interesu (lobby)

"Stopień kontroli, jakiej poddawana jest ogólna artykulacja interesów i procesy komunikacyjne w społeczeństwie, może być interesującym kryterium klasyfikacji systemów politycznych" - stwierdzają Gabriel Almond i G.

Ochrona interesów finansowych UE w Polsce

podejmują takie same działania do walki z oszustwami godzącymi w interesy finansowe Wspólnoty, jakie stosuje do walki z oszustwami godzącymi w ich własne interesy finansowe?

Grupy interesów a aparat administracyjny

Formalizacja udziału sformalizowanych grup interesów, zorganizowanych także w formie samorządu gospodarczego i zawodowego, przybrała największe rozmiary w Niemczech i w Austrii, gdzie mówi się nawet o zjawisku neokorporacjonizmu.

Modele funkcjonowania grup interesu

PLUSY-państwo może wybrać najlepszy model dla społeczeństwa Model konsensualny – dotyczy państw o złożonej konstrukcji Model sieciowy – państwo i grupy interesów są między sobą zależne. UE interes łączy się w systemie ponadnarodowym

Specyfika podmiotowości politycznej grup interesów

Grupy społeczne, aby osiągnąć podmiotowość polityczną, muszą wytworzyć silne, ponadlokalne więzi oparte na poczuciu jednolitej świadomości, wspólnoty interesów i własnej odrębności, a także stworzyć organizację (np.

Modele funkcjonowania grup interesów

interesu promuje określony interes polityczny, co wywołuje efekt w postacie wejścia w przetargi „kontrgrupy” prezentującej opozycyjny punkt widzenia.

Pojęcie grupy interesu (lobby)

Grupa interesu to grupa jednostek połączonych więzami wspólnych interesów lub korzyści, której członkowie mają świadomość istnienia tych więzów[1].

Sprzeczność interesów w stosunkach międzynarodowych i ich skutki

Oznacza to taki stan stosunków między partnerami na arenie międzynarodowej, który dowodzi braku możliwości pogodzenia interesów obu stron. działanie, zaniechanie lub znoszenie, który nadaje sprzeczności interesów charakter polityczny, prawny lub ekonomiczny.

Interesy i oddziaływanie uczestników stos. międzynarodowych

a) interes jest taką funkcją potrzeb, która skłania uczestników stosunków międzyn. do podjęcia działania i zaspakajania potrzeb b) rodzaje interesów międzyn.

Legitymacja do złożenia skargi oparta na ochronie interesu publicznego i społecznego

2)legitymacja oparta na ochronie interesu społecznego Do podmiotów, których legitymacja do złożenia skargi jest oparta na ochronie interesu społecznego należy zaliczyć: organizację społeczną- może ona w postępowaniu sądowym występować, broniąc własnego interesu prawnego oraz w zakresie jej statutowej działalności w sprawach dotyczących interesów prawnych innych osób, jeżeli brała udział ...

Indywidualne i instytucjonalne formy rzecznictwa interesu j.s.t. w Unii Europejskiej

Głównymi warunkami lobbingu indywidualnego jest wspólne stanowisko, a nie partykularne interesy, pozostające w sprzeczności z interesem UE. W tym rodzaju rzecznictwa interesu można prowadzić doradztwo, udział w konferencjach prasowych, spotkania informacyjne.

Nielegalne związki administracji publicznej z grupami interesu

, które przesądzają o niskim poziomie jego pluralizmu, * Czasem zaś konsekwencją statusu, jaki mają w nim pewne grupy interesu te zwłaszcza, które nie są uznawane za autentyczną reprezentację określonych interesów zbiorowych.

Partie polityczne a grupy interesu - Funkcje partii

Jest bardziej zróżnicowane -może istnieć nieskończenie wiele grup interesów, a partie istnieją tylko te, które są akceptowane przez społeczeństwo.

Strategie działania grup interesu

Odrzucają one możliwość realizacji swoich interesów w ramach panującego ładu politycznego.