Instancja

Czytaj Dalej

Postępowanie odwoławcze przed organem II instancji w postępowaniu administracyjnym

wydaje tego typu decyzję jeżeli nie zgadza się merytorycznie ze stanowiskiem organu I instancji. Decyzje kasacyjne: - decyzje kasacyjne typowe: organ odwoławczy uchyla decyzje organu I Instancji nie rozstrzygając sprawy pod względem merytorycznym.

Pożyczkodawca ostatniej instancji

Pożyczkodawca ostatniej instancji chcąc udzielić awaryjnego wsparcia płynnościowego, powinien najpierw zbadać i ocenić podmiot potrzebujący pomocy, pod względem jego wypłacalności.

Samokontrola org. adm. w I instancji

Organ ten może wykonać prawo do samokontroli tylko wtedy, gdy również i te strony wyrażą zgodę na uchylenie lub zmianę decyzji zgodnie z żądaniem zawartym w odwołaniu Jeżeli w trybie samokontroli organ I instancji uzna, że odwołanie nie zasługuje w całości na uwzględnienie wówczas w terminie 7 dni przekazuje akta sprawy wraz z odwołaniem do organu odwoławczego.

Czynności organu I instancji w postępowaniu odwoławczym

Jeżeli decyzja nie została zaopatrzona w rygor natychmiastowej wykonalności organ I instancji ma obowiązek wstrzymania jej wykonania. Organ administracji I instancji jest związany wydaną przez siebie decyzją, istnieje jednak możliwość wycofania się z zajętego stanowiska.

Udział stron w posiedzeniu sądu pierwszej instancji

Stronom (czasem tylko niektórym ze stron) przysługuje prawo do udziału w posiedzeniu sądu pierwszej instancji (mowa jest tu tylko o tych posiedzeniach, na których zapadają postanowienia zaskarźalne w drodze zażalenia), a w konsekwencji i w posiedzeniu, na którym rozpoznawany jest za żalenie, w następujących wypadkach: 1.

Sąd Pierwszej Instancji

Jest instytucją stosunkowo nową, bo utworzony został w 1988r. Powodem jego utworzenia było odciążenie ETS od spraw mniejszej wagi, głównie spraw pracowniczych.

Składa się on z sędziów, brak natomiast rzeczników generalnych. Wymagania wobec sędziów w zasadzie pokrywają się z dotyczącymi sędziów ETS...

Postępowanie rozpoznawcze w obu instancjach sądu administracyjnego

Postępowanie rozpoznawcze jest podstawowym stadium postępowania sądowoadministracyjnego. W stadium tym sąd rozpoznaje sprawę sądowoadministracyjną.

Sąd rozpoznaje na podstawie akt sprawy, a wyjątek dopuszczalny jest tylko wtedy, gdy organ wykonujący AP nie przesłał akt sprawy. W takim przypadku na...

Postępowanie rozpoznawcze w obu instancjach sądu administracyjnego - Forma postępowania rozpoznawczego

Podstawowa formą postępowania rozpoznawczego jest rozprawa. Wynika to z konstytucyjnej zasady jawności że posiedzenia sądowe są jawne oraz że sąd wydaje wyrok po zamknięciu rozprawy.

Postępowanie rozpoznawcze jest przeprowadzane w trybie zwykłym a zatem na rozprawie, ale też jest dopuszczalne...

Postępowanie rozpoznawcze w obu instancjach sądu administracyjnego - Postępowanie rozpoznawcze przed NSA

Przedmiotem postępowania rozpoznawczego jest kontrola stosowania prawa w orzeczeniach wojewódzkiego sądu administracyjnego. NSA kontroluje wyrok lub postanowienie określone w skardze kasacyjnej. Na wniosek strony NSA rozpoznaje również te postanowienia wojewódzkiego sądu administracyjnego, które nie podlegają...

Postępowanie rozpoznawcze w obu instancjach sądu administracyjnego - Granice rozpoznania

NSA rozpoznaje sprawę w granicach skargi kasacyjnej.

Nieważność postępowania zachodzi:

jeżeli droga sądowa była niedopuszczalna;

jeżeli strona nie miała zdolności sądowej lub procesowej, organu powołanego do jej reprezentowania lub przedstawiciela ustawowego, albo gdy pełnomocnik...

Postępowanie rozpoznawcze w obu instancjach sądu administracyjnego - Forma postępowania rozpoznawczego NSA

NSA rozpoznaje skargę kasacyjna na rozprawie w składzie 3 sędziów chyba że przepis szczególny stanowi inaczej. Odstępstwo od rozpoznania skargi kasacyjnej na rozprawie jest dopuszczone w razie, gdy NSA Rozpoznaje skargę kasacyjną:

na postanowienie wojewódzkiego sądu administracyjnego kończącego...

Sąd Pierwszej Instancji

SPI został powołany decyzją RUE z 24 października 1988 roku na postawie srt.225 TWE. Powodem jego utworzenia było odciążenie ETS od spraw mniejszej wagi, głównie pracowniczych. Początkowo SPI było traktowane jako część ETS, od Traktatu Nicejskiego stał się dopiero odrębną instytucją.

izbie...