Inspiracje

Czytaj Dalej

Lud i ludowość jako inspiracja oraz jako temat w literaturze polskiej.

Lud i ludowość jako inspiracja oraz jako temat w literaturze polskiej.

Lud i ludowość jako inspiracja oraz jako temat w literaturze polskiej.

a) Jan Kochanowski “Pieśń świętojańska o sobótce”

Kochanowski wykorzystuje tradycyjne święto ludowe - Sobótka - obchodzone najczęściej w noc letniego przesilenia (z 23 na 24.VI), podczas którego są palone ognie, dziewczęta puszczają wianki na wodę. Autor pochwala też życie ludzi na wsi, ukazuje w...

Lud i ludowość jako inspiracja oraz jako temat w litaraturze polskiej.

1. RENESANS

a) Jan Kochanowski „Pieśń świętojańska o sobótce”

Kochanowski wykorzystuje tradycyjne święto ludowe - Sobótka - obchodzone najczęściej w noc letniego przesilenia (z 23 na 24.VI), podczas którego są palone ognie, dziewczęta puszczają wianki na wodę. Autor pochwala też życie ludzi na...

Mitologia odwiecznym źródłem inspiracji twórczej

W mojej pracy chciałabym przedstawić argumenty przemawiające za tym, że mitologia jest odwiecznym źródłem inspiracji. Mitologia i tematy antyczne są odwiecznymi źródłami inspiracji w sztuce i literaturze.

Biografie wybitnych ludzi źródłem inspiracji dla twórców literatury i filmu

I właśnie ta aura tajemniczości, mnóstwo niedopowiedzeń, faktów sprzecznych bądź kontrowersyjnych w życiu wybitych ludzi stają się źródłami inspiracji.

Biografie wybitnych ludzi źródłem inspiracji dla twórców literatury i filmu.Omów na wybranych przykładach.

Biografie wybitnych ludzi źródłem inspiracji dla twórców literatury i filmu.

Inspiracje biblijne w kulturze polskiej

W twórczości każdego pisarza znajdziemy inspiracje biblijne.

Teoretyczne inspiracje socjologii wizualnej - Analiza treści

Być może powstaną też możliwości bardziej szczególowego kodowania elementów zdjęcia, wprowadzania bardziej drobiazgowych dystynkcji - jednakże dobór kategorii owocnych w świetle posta­wionego problemu pozostanie zawsze działaniem twórczym, wymagającym wy­obraźni, inspiracji i nowatorstwa badacza.

Biblijne i antyczne źródła inspiracji poetów i malarzy

BIBLIA: ”Bogurodzica” ,”Żale Matki Boskiej pod krzyżem”

(Renesans) „Psalmy” , „Pieśni” Kochanowskiego , „Kazania” -Piotr Skarga

(Barok) „Krótkość żywota” –Naborowski

(Oświecenie) „Kolędy” –Karpiński

(Romantyzm) Norwid ,poezja Słowackiego

(Młoda Polska) „Hymny” Kasprowicza, utwory...

Przyroda ojczysta jako temat, motyw, źródło inspiracji artystycznych

Przyroda jest bardzo częstym motywem utworów lirycznych, towarzy­szy przeżyciom podmiotu lirycznego, czasem odzwierciedla stan jego psychiki, a nawet bywa tłem mniej lub bardziej dramatycznych wydarzeń. Jest także źródłem przeżyć estetycznych i zachwytów, a jeśli ten zachwyt dotyczy przyrody ojczystej...

Wieś i jej mieszkańcy ,obyczaje oraz obrzędy były inspiracją dla wielu literatów.

Polska wieś została ukazana w literaturze na różne sposoby ,poszczególni autorzy skłaniali się w stronę jej idealizowania, lub ujęć realistycznych. Jedni ukazywali wieś jako arkadię, krainę szczęścia i związane z nią przyjemności i rozkosze. Inni przedstawiali życie wiejskie bardziej...

Wiara, nadzieja i miłość, czyli inspiracje biblijne w poezji Czesława Miłosza.

Czesław Miłosz, laureat nagrody Nobla, profesor języka i literatur słowiańskich w Berkeley w USA, jest od 1990 roku częstym gościem naszego kraju.

Debiutował przed II wojną światową w grupie poetyckiej Żagary tomikiem pt. Trzy zimy, który dobrze zapowiadał jego niezmiernie interesującą...

Teoretyczne inspiracje socjologii wizualnej

Każdy, kto fotografuje czy ogląda fotografie, czyni to z użyciem pewnych przyjętych mniej lub bardziej świado­mie założeń, na przykład na temat tego, co jest warte sfo­tografowania i jak to ująć albo co jest warte zobaczenia -interesujące, uderzające, piękne - na obrazie fotograficz­nym. Można...

Teoretyczne inspiracje socjologii wizualnej - Obserwacja

Jest zupełnie oczywiste, że gdy mówimy o fotografii w sensie wykonywania zdjęć, to jest to uzupełnienie czy wzbogacenie przede wszystkim metody obserwacji. Typy obserwacji z użyciem aparatu fotograficznego mogą się różnić ze względu na cztery kryteria. Po pierwsze, ze względu na lokalizację obserwatora...

Teoretyczne inspiracje socjologii wizualnej - Metoda dokumentów osobistych

Kolejne podejście socjologiczne, którego uzupełnienie i wzbogacenie może przy­nieść fotografia, to metoda dokumentów osobistych. Wprowadzona została pier­wotnie, podobnie jak analiza treści, w odniesieniu do tekstów pisanych: listów, pa­miętników, rejestrów oficjalnych i tym podobnych świadectw, w których...

Teoretyczne inspiracje socjologii wizualnej - Wywiad z interpretacją fotografii

Pierwszą z metod tego typu jest wywiad z interpretacją fotografii (ob. Koseła 1989) , zwany też wywiadem fotograficznym (photo-interview, zob. Collier, Col­lier 1986: 100) , wywiadem prowokowanym lub metodą stymulacji fotograficznej (photo-elicitation, zob. Harper 1989 : 38) . Istotą metody jest okazywanie...

Filozoficzne inspiracje poezji Horacego

1. Kim był Horacy?  Horacy, najsławniejszy poeta liryczny Rzymu, był synem wyzwolonego niewolnika, który posiadał pewien majątek i zapewnił mu wykształcenie godne syna senatora: w Rzymie i Atenach. W Atenach przyłączył się do spisku na życie Juliusza Cezara. Po upadku powstania (Brutus przeciw...

Wiara, nadzieja i miłość, czyli inspiracje biblijne w poezji Czesława Miłosza

Czesław Miłosz, laureat nagrody Nobla, profesor języka i literatur słowiańskich w Berkeley w USA, jest od 1990 roku częstym gościem naszego kraju.

Debiutował przed II wojną światową w grupie poetyckiej Żagary tomikiem pt. Trzy zimy, który dobrze zapowiadał jego niezmiernie interesującą twórczość...

Wybrane przykłady z mitologii inspiracją dla twórców różnych epok

Mitem, nazywa się dawną baśń lub opowieść o bóstwach i półlegendarnych bohaterach. Wiele narodów posiada własne mitologie - zbiory mitów. Najbardziej znaną i obszerną jest mitologia grecka. Grecy wyobrażali sobie bogów na podobieństwo ludzi - mieli więc bogowie wiele cech ludzkich i często ulegali...

Kulturowe inspiracje pedagoga specjalnego

Żyjemy w świecie, w którym mamy do czynienia z dynamicznym rozwojem mass mediów i hipermediów oraz ich dominującym znaczeniem w dokonujących się kulturowych przemianach. Media te decydują o istocie i charakterze kultury popularnej, intensyfikują procesy globalizacji, ale sprzyjają też procesowi odwrotnemu – personalizacji produkcji i odbioru. W niebywałym zakresie upowszechniają kulturę (kultury), zaspokajają i kreują potrzeby, zainteresowania, upodobania i nie pozostają ...