Innocenty VII

Innocenty VII

Czytaj Dalej

„Etyka Nikomachejska”- Arystoteles - KSIĘGA VII „O wadach etycznych”

Nieopanowanie to słaba wola, uleganie pokusom i rozpustnościom. Jest czymś złym i nagannym. Umiarkowany panuje nad sobą i jest odporny na problemy. Nieopanowanie wynika z niewiedzy, lecz też od niej stroni. Ulegając żądzy rozkoszy posiada nie wiedzę lecz mniemanie. Jest ono sprzeczne ze słuszną oceną...

Tales z Miletu – w. VII – VI

Uznany za pierwszego filozofa. Postawił pytanie: „Co stanowi zasadę świata?” Udzielił odpowiedzi – „woda”; „ bo wszystko pochodzi z wody i wszystko jest wodą”. Jako uzasadnienie podał że : „świat jest ożywioną całością, a wszystko co żywe jest wilgotne, suche obumiera”. Tales rzeczywiście jako...

Anaksymander z Miletu ok. VII - VI

Uczeń Talesa, który ponowił pytanie Talesa o zasadę świata. By na nie odpowiedzieć, zapytał: „Czy woda może być zasadą świata?”, a następnie: „co może być zasadą jako zasadą?”

Uważa się koncepcję Anaksymandra za pierwszą niemitologiczną koncepcję wyjaśniającą powstanie i porządek...

Św. GRZEGORZ VII Hildebrand

ok. 1020-85, Papież od 1073; w 1074 nakazał celibat księży; zob. Canossa.

KLEOPATRA VII

Zw. Wielką, 69-30 pne., z dynastii Ptolemeuszów, ostatnia (od r. 51) królowa egipska, raczej atrakcyjna niż piękna, wykształcona, znająca 7 języków, dobra organizatorka, odważna, pełna życia, niezmiernie ambitna; jedyna z macedońskiej dynastii umiejąca mówić po egipsku, ciesząca się popularnością u...

TIARA I KORONA. Powieść historyczna z czasów Grzegorza VII

TIARA I KORONA. Powieść historyczna z czasów Grzegorza VII, powieść hist. T. Jeske-Choińskiego, wyd. w Warszawie 1900, poświęcona słynnemu sporowi papieża Grzegorza VII z Henrykiem IV, zakończonemu pokutą króla u bram Canossy. Zbudowana tradycyjnie, łączy wątki hist. z wątkami osobistego życia...

Reformy Grzegorza VII i rozwój papalizmu

 

dynastia saska – państwo niemieckie Deutch – lud germański

962 r. – Otto król niemiecki na cesarza, cesarz to bicz na pogan, następca Augusta, koronacja w Rzymie.

do poł. IX w. papież obejmuje tron z cesarskiej łaski

bp. posługiwano się chętnie jako urzędnikami, bo nikt po nich nie...

Cesarstwo Rzymskie na Wschodzie (Bizancjum) w V - pocz. VII w: położenie zewnętrzne i przemiany wewnętrzne

WEWNĘTRZNE

-  silna drobnotowarowa gospodarka chłopska

-  wspólnoty terytorialne – metrokomie

-  wielkie latyfundia – Syria, Egipt, Afryka, feudalizacja

-  mała rola niewolnictwa – służba domowa, górnictwo

-  formy feudalnego podziału własności ziemi

*  kolonat

*  emfiteuza – dziedziczne prawa chlopa...

Przekształcenia ustrojowe i sytuacja gospodarcza w Bizancjum od wieku VII do X

-  u podstaw reform leżały potrzeby militarne

-  zrezygnowano z oddzielania władzy cywilnej i dowództwa wojskowego w prowincjach

-  okręgi administracyjno wojskowe  –  temy (w IX w.  –  35), dowódca: strateg

-  pełnia władzy strategów  –  postępująca feudalna decentralizacja (oprócz sądownictwa i...

Bizancjum a Arabowie w wiekach VII - X. Rywalizacja polityczna i wzajemne oddziaływania w sferze kultury

-  krótkotrwały triumf Herakliusza

-  rabunkowe wyprawy Arabów na Syrię, słaby opór monofizytów syryjskich

-  634 r. – klęska Bizancjum pod Jerozolimą

-  635 r. – zdobycie Damaszku przez Arabow

-  opanowanie Egiptu, 642 r. – upadek Aleksandrii

-  do 647 r.  –  opanowanie przez  Arabów Cyrenajki i...

Grzegorz VII i Henryk IV. Walka o inwestyturę

 

Grzegorz VII zaostrzył jeszcze politykę walki z patologiami wewnątrz kościoła:

zakazał żonatym duchownym sprawowania jakichkolwiek funkcji kościelnych

pozbawił urzędu tych duchownych, którzy otrzymali swe godności za pieniądze.

Na synodzie w 1075 r., prócz ponowienia edyktów o...

Innocenty III wobec walki o tron niemiecki

Innocenty III zwołał IV sobór laterański, największy z dotychczasowych soborów powszechnych. Sobór podsumował osiągnięcia papiestwa, raz jeszcze potępił albigensów, przeciw którym Innocenty III rozpoczął już krucjatę, i zajął się przygotowanie generalnego szturmu na kraje islamu, mającego doprowadzić do odzyskania Jerozolimy.

Henryk VII. Powrót cesarstwa do Italii

 

Na propozycję abp trewirskiego wybór padł na Henryka IV hrabiego Luksemburga, który po koronacji przybrał imię Henryka VII. Był on potomkiem starego rodu hrabiów Limburga, którzy odziedziczywszy hrabstwo Luksemburg panowali nad jednym z najobszerniejszych terytoriów w Niderlandach.

Wybór odbył...

Rządy Chrystiana VII w Danii

 

Chrystian VII objął władzę jako siedemnastolatek. Rządy sprawował jego pierwszy minister Bernstorff. Doprowadził on do odzyskania Holsztynu i zapoczątkował reformę rolną. Jednak to stworzyło mu opozycję, który wykorzystał Struensee. Miał wielki wpływ na króla i uzyskał władzę dyktatorską...

ALEKSANDER VII, Fabio Chigi

ur. 13 II 1599 w Sienie, zm. 22 V 1667 w Rzymie, Pap. od 7 IV 1655. Studiował w Sienie (1626 doktorat), od 1628 pełnił funkcje: wicelegata Ferrary od 1629, inkwizytora na Malcie od 1634, nuncjusza w Kolonii od 1639, sekretarza stanu od 1651; kard. został 1652; jako nuncjusz uczestniczył w układach...

BENEDYKT VII

zm. 10 VII 983 w Rzymie, Papież od X974, pochodził z rodu hrabiów Tuskulum.

Był bpem Sutri; wybór zawdzięczał poparciu ces. Ottona II,który, po odmowie przyjęcia tej godności przez opata ClunyMajóla, wysunął B. jako swego kandydata. Pontyfikat rozpocząłod zwołania synodu w Rzymie i ekskomunikowania...

BONIFACY VII

zm. 20 VII 985 w Rzymie, Antypapież,rzymianin.

Jako diakon brał udział w spisku -> Krescencjuszów; przyczyniłsię do śmierci Benedykta VI (974); w czerwcu 974 obranypapieżem jako Bonifacy VII; w obawie przed ces. Ottonem IIuciekł z Rzymu do Konstantynopola, zabrawszy z sobą skarbiecwat.; wyklęty przez...

HENRYKA VII WYPRAWA DO BRETANII PIER­WSZA 1488.

Zostawszy królem Anglii (patrz dwóch Róż wojny 1455-1485), Henryk VII (1457-1509) zdawał sobie sprawę, że król Francji, Karol VIII (1470-1498), ma duże szansę opanowania księstwa Bretanii. Dzięki sympatii, jaką Bretania cieszyła się w Anglii, Henryk łatwo pozyskał pieniądze i wysłał na pomoc...

GIZEL INNOCENTY

ur. ok. 1600 w Prusach Wsch., zm.28 XII 1683 (wg E s t r 24 II 1684) w Kijowie, historyk, prawosł.teolog.

Wychowany w religii luterańskiej, przyjął w Kijowieprawosławie i wstąpi! do Ławry Pieczerskiej; ukończywszykolegium jez. we Lwowie, zosta! 1615 p r o r e k t o r em prawosł.szkoły brackiej w Kijowie...

GRZEGORZ VII, Hildebrand Św.

ur. ok. 1020 w Toskanii,zm. 25 V 1085 w Salerno, papież od 1073, inicjatortzw. —» gregoriańskiej reformy.

W rzym. klasztorze benedyktynów na Awentynie przyjął1047 niższe święcenia; towarzyszył pap. —* Grzegorzowi VIna wygnaniu w Kolonii, a po jego śmierci udał się do jednegoze zreformowanych klasztorów...