Inkasent

Czytaj Dalej

INKASENT

Inkasenci występują najczęściej w przypadku poboru opłat i podatków lokalnych ( opłata uzdrowiskowa, klimatyczna, targowa)

Omów możliwość otrzymywania wynagrodzenia przez płatników i inkasentów

Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi w drodze rozporządzenia: szczegółowe zasady ustalania wynagrodzenia płatników, inkasentów pobierających podatki na rzecz budżetu państwa, w relacji do kwoty pobranych podatków oraz tryb pobierania wynagrodzenia, szczegółowe zasady oraz tryb zwrotu otrzymanego wynagrodzenia w razie pobrania przez płatnika lub inkasenta podatku, zaliczki na podatek lub ...

Omów instytucję inkasenta

Stosowanie instytucji inkasenta ograniczone jest wyłączenie do podatków i opłat lokalnych. Wynagrodzenie inkasenta wynosi 0,1% pobranej kwoty podatku.

PODATNICY, PŁATNICY I INKASENCI

inkasent zajmuje się poborem i odprowadzeniem podatku do organu podatkowego. Płatnik i inkasent pełnią funkcję pomocniczą.

Omów odpowiedzialność podatkową płatnika, odpowiedzialność inkasenta

Płatnik odpowiada całym swym majątkiem gdy:

Za podatek nie pobrany

Za podatek pobrany, a nie wpłacony w terminie

Za podatek nie wpłacony w terminie

Płatnikiem jest podmiot prowadzący działalność gospodarcza. Decyzja o odpowiedzialności podatkowej płatnika- ma organ podatkowy i...