Inicjatywa

Czytaj Dalej

Prawo inicjatywy ustawodawczej i zgłaszania poprawek

Podmiotowe ograniczenia prawa inicjatywy ustawodawczej występują w odniesieniu do: projektu ustawy budżetowej oraz projektów ustaw bezpośrednio wyznaczających sytuację finansów państwowych – inicjatywę ma tu tylko RM (art.

Inicjatywa kontroli konstytucyjności norm przed Trybunałem Konstytucyjnym

Inicjatywa kontroli może przybierać 2 formy proceduralne: inicjatywy konkretnej (pytań prawnych), inicjatywy abstrakcyjnej (wniosków).

Prawo inicjatywy ustawodawczej i inicjatywy w sprawie zmiany Konstytucji w RP

Inicjatywa wniesienia projektu ustawy o zmianie Konstytucji przysługuje grupie obejmującej 1/5 ustawowej liczby posłów (tj.

Obywatelska inicjatywa ustawodawcza

Wydatki związane z wykonywaniem inicjatywy ustawodawczej przez obywateli pokrywa KIU może organizować zbiórki publiczne, pieniądze nie mogą pochodzić ze środków finansowych. Ustawa wprowadza zasadę jawności finansowania wykonywania inicjatywy ustawodawczej przez obywateli.

Fazy (stadiów) rozwoju - inicjatywa a poczucie winy (4 i 5 r.ż. , faza falliczna)

Jest to wiek inicjatywy, rozwoju umiejętności i odpowiedzialności. Inicjatywa w połączeniu z autonomią daje dziecku zdolność realizowania i planowania zadań oraz ustalania celów.

Czym jest ludowa inicjatywa ustawodawcza?

W dodatku zawsze mogą twierdzić, że nie ma podstaw, by uważać, że ludowa inicjatywa ustawodawcza istotnie wyraża wolę ludu - w końcu pod jej projektem podpisała się stosunkowo niewielka grupa obywateli.

Inicjatywy międzynarodowe w sprawie globalnego ocieplenia

Inicjatywa ta nie została jednak podjęta przez kraje rozwijające się.

Lata przedszkolne w cyklu życia ludzkiego - Inicjatywa

Wiek przedszkolny to czas kształtowania się zdolności dziecka do przejawiania inicjatywy.

Referendum z inicjatywy organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego

Rada gminy, rada powiatu lub sejmik województwa podejmują uchwałę w sprawie przeprowadzenia referendum z własnej inicjatywy bezwzględną większością swego ustawowego składu.

Pojęcie dowodu, inicjatywa dowodowa, reguły postępowania dowodowego

Inicjatywa dowodowa należy do organu administracji publicznej, który jest zobligowany do wyczerpującego zebrania i rozpatrzenia całego materiału dowodowego.

Pojęcie prawa inicjatywy ustawodawczej

Pod pojęciem inicjatywy ustawodawczej należy rozumieć przysługującą określonym prawnie (najczęściej konstytucyjnie) podmiotom kompetencje do przedłożenia parlamentowi projektu ustawy z tym skutkiem prawnym że parlament zobowiązany jest ten projekt rozpatrzyć w przewidzianym trybie.

Tryb podejmowania inicjatywy ustawodawczej przez senat

Wniosek o podjęcie inicjatywy ustawodawczej wraz z projektem ustawy składa się w formie pisemnej do marszałka Senatu do projektu dołącza się uzasadnienie.

Prawa i wolności polityczne - Prawo do inicjatywy ustawodawczej

Jest złożenie projektu ustawy (100 000 podpisów). Należy zorganizować Komitet i zebrać podpisy. Projekt ustawy trafia do sejmu. Sejm może:

a) Zamrozić projekt,

b) Odrzucić projekt

c) Przyjąć niekoniecznie w zaproponowanej formie