Informacje

Czytaj Dalej

System informacji marketingowej

Stosując jako kryterium klasyfikacji miejsce powstania informacji, można wyróżnić: - informacje wewnętrzne, dostępne w przedsiębiorstwie, które je „wytwarza” - informacje zewnętrzne, dostępne tylko w otoczeniu przedsiębiorstwa, które z nich korzysta - informacje pozyskiwane z obu źródeł Głównym celem Systemu Informacji Marketingowej jest dostarczanie podstaw do podejmowania decyzji związanych z wyborem marketingowej strategii oraz ...

Biuletyn Informacji Publicznej

Portal BIP ma za zadanie: służyć wszystkim zainteresowanym zapewniając im łatwy dostęp do ważnych informacji publicznych, udostępnić podmiotom zobowiązanym do tworzenia własnych stron BIP zbiór informacji, dotyczących Biuletynu Informacji Publicznej oraz sugerowanych rozwiązań praktycznego podejścia do realizacji Ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001r.

Wartość informacji

19-23 informacja może redukować niepewność jak i ją generować , informację trzeba aktualizować, wartość informacji zależy od efektu skali, wartość ta jest rosnąca funkcja bogactwa, wartość informacji maleje w czasie, im częściej stosuje się pewnego rodzaju informacje tym bardziej zyskują na wartości, informacja jest bezwartościowa gdy nie istnieje możliwość jej przekazu, informacje można przekazać dzięki wykorzystaniu ...

Źródła informacji

Wywiadownie gospodarcze Głównym zadaniem wywiadowni gospodarczych jest udzielanie informacji o innych podmiotach gospodarczych, dotyczącej zarówno powszechnie dostępnych informacji o: adresie, formie własności, zakresie działalności, strukturze dochodów i kosztów, powiązań z innymi podmiotami, jak również informacji o solidności, zdolności do wywiązywania się ze zobowiązań, i in.

Jak powstają informacje - Badania nad selekcją informacji (Gatekeeper-Forschung)

Dziennikarz informacyjny musi dokonać „świadomego wyboru", bez dysponowania wszystkimi informacjami.

Jak powstają informacje - Wartość informacji

Dowodów na to, że rosnący negatywizm w przekazywaniu informacji jest konsekwencją zmiany ideologii informacyjnej, dostarczają również opublikowane przez Hansa Mathiasa Kepplingera i Helgę Weissbecker badania niemieckich radiowych progra­mów informacyjnych w latach 1955-1985.

Rozbieżność informacyjna jako źródło informacji

Stopień rozbieżności informacyjnej i odpowiadające jej typy zachowań składają się na kontinuum: brak rozbieżności (zgodność informacyjna)- włączanie napływających informacji w istniejące struktury poznawcze mała rozbieżność- tolerancja na rozbieżność informacji bez tendencji do jej redukowania średnia rozbieżność- zmiany w informacjach napływających (za pomocą mechanizmów obronnych) duża ...

Jakość informacji

Atrybuty jakości informacji Ogólnie jakość informacji możemy określić przez kilka atrybutów: relatywność - informacja odpowiada na potrzeby i ma istotne znaczenie dla odbiorcy, dokładność - informacja jest adekwatna do poziomu wiedzy jaki reprezentuje odbiorca, precyzyjne i dokładnie oddaje oraz określa temat, informacji|aktualność - informacja nie jest nieaktualna, cykl jej aktualizacji jest zgodny z zawartością treści, tempo ...

System Informacji Strategicznej

Wydaje się, że najważniejsze informacje, które powinny się znaleźć w każdym systemie informacji strategicznej, niezależnie od wielkości przedsiębiorstwa, to: informacje o strategicznych zamiarach instytucji centralnych mających wpływ bezpośredni lub pośredni na funkcjonowanie branży i sektora, informacje o postępie naukowo-technicznym w branży i sektorze, pracach badawczych, informacje o rozwoju międzynarodowych stosunków gospodarczych i ...

System informacji menedżerskiej

finansów, zasobów ludzkich, produkcji), jest umiejscowiony w strukturze organizacyjnej przedsiębiorstwa jako pion informacji lub dział (sekcja), ale może również funkcjonować w układzie rozproszonym, może być zorganizowany według formuły struktur macierzowych Elementy składowe W SIM wyróżniamy następujące części składowe: funkcje, zasoby informacyjne, potrzeby informacyjne, układ informujący.

Usługi informacji turystycznej

Faza podróży Podczas podróży turystycznej ulega zmianie charakter informacji turystycznej: na etapie przygotowania jest to przede wszystkim informacja funkcjonalna, na pozostałych dominuje informacja przypominająca i krajoznawcza.

Użytkownik informacji

Jednak celem informacyjny|systemu informacyjnego jest zaspokajanie informacyjne|potrzeb informacyjnych użytkowników - odbiorców informacji (kierownictwo różnych szczebli, pracownicy działów analiz, itp.

Biuro Informacji Kredytowej

Definicja Biuro Informacji Kredytowej SA to instytucja, która tworzy bazy danych zawierające informacje o zobowiązaniach kredytowych klientów oraz udostępnia je w postaci raportów.

Informacja

Jest to przedmiot zainteresowania "infologii", która zajmuje się: wyjaśnianiem znaczenia informacji w aspekcie użytkowym, badaniem i wyjaśnianiem własności informacji, analizą żądań użytkownika, kierowanych pod adresem informacji oraz poszukiwaniem metod i sposobów zaspokojenia przez informację żądań, które formułuje informacji.

System informacji marketingowej w przedsiębiorstwie.

Informacje o sprzedaży: • Sprzedaż firmy • Udział w rynku • Zaufanie do znaku firmy • Pozycja rynkowa firmy • Sprzedaż innych firm Informacje o kosztach: • Koszty innych firm • Struktura kosztów własnych • Kategorie kosztów  Informacje zewnętrzne dostępne tylko w otoczeniu przedsiębiorstwa, które z niego korzysta.

Rola informacji i systemów informacyjnych w zarządzaniu przedsiębiorstwem.

Rola informacji i systemów informacyjnych w zarządzaniu przedsiębiorstwem. W czasach globalizacji głównym systemem informacyjnym stała się sieć World Wide Web, która umożliwi nieograniczony dostęp do pozyskiwania informacji.

Cechy informacji

Cechy informacji Wyróżnić można następujące cechy charakteryzujące informację: informacji|dostępność, informacji|aktualność, informacji|rzetelność, informacji|kompletność informacji|porównywalność, informacji|jednoznaczność, informacji|przetwarzalność, informacji|koszt, informacji|szczegółowość, informacji|adresowalność, informacji|użyteczność ...

Ekonomika informacji

Nie jest tak jak przez lata uważano, że niedoskonała informacja, jeśli nie jest zbyt niedoskonała, daje się sprowadzić do stanu informacji ,,prawie doskonałej", a rynki na których występuje, zachowują się tak, jak te z doskonałą informacją.

Funkcje informacji

Natomiast o informacji użytecznej możemy mówić wtedy, gdy powiększa ona zasób wiedzy odbiorcy, dlatego też dostarczanie informacji użytecznej wymaga: rozpoznania aktualnych zasobów wiedzy, rozpoznania potrzeb informacyjnych, identyfikacji języka, którym posługuje się odbiorca, identyfikacji odpowiedniej formy przekazu informacji i określenia częstotliwości jej dostarczania.

Przetwarzanie informacji

informacji|Aktualność jest jednym z podstawowych kryteriów warunkujących przetwarzanie informacji i mówi nam w jakim stopniu informacja określa rzeczywistość na dany moment.