Inflacja

Inflacja

Czytaj Dalej

Inflacja – Przyczyny, koszty i korzyści.

DWA WYMIARY KOSZTÓW INFLACJI InflacjaZrównoważona Inflacja Niezrównoważona Inflacja antycypowana Nie ma kosztów inflacji Straty efektywności Inflacja nie antycypowana Redystrybucja dochodu i bogactwa Straty efektywności i redystrybucja Tab.

Bezrobocie i inflacja jako główne problemy nurtujące współczesną gospodarkę.

Inflacja może przejawiać się w dwóch podstawowych formatach: inflacji jawnej (cenowej) i inflacji ukrytej (stłumionej). Inflacja może mieć następujące negatywne skutki: • Inflacja zakłóca procesy gospodarcze.

Inflacja.

Inflacja podażowa-zmiennie używana jest nazwa inflacja kosztowa, ponieważ 1-szy impuls inflacyjny leży po stronie kosztów wytwarzania, ale nie tylko.

Rodzaje inflacji

  Pierwszym z kryteriów wyróżniania rodzajów inflacji jest tempo wzrostu cen z punktu widzenia tego kryterium wyróżniamy: a) inflacje pełzającą ma ona miejsce wówczas gdy ceny rosną stosunkowo wolno jest to inflacja jednocyfrowa poddaje się ona kontroli państwa i nie powoduje zakłóceń w społecznym procesie produkcji; b) inflacja krocząca wiąże się z występowaniem u ludzi oczekiwań inflacyjnych w ...

Istota inflacji

RODZAJE INFLACJI Inflacja może przybierać różne rozmiary i w zależności od jej wielkości wyróżniamy: -inflację pełzającą (do kilku % w skali rocznej), nie powodującą zakłóceń w przebiegu procesów gospodarczych, poddająca się kontroli; -inflację kroczącą (z reguły do kilkunastu % rocznie), gdy oczekiwania inflacyjne wywołują określone zachowania podmiotów gospodarczych wzmagające ten proces, przy czym zaczyna się ona wymykać ...

Inflacja

Niepożądane skutki inflacji to Inflacja powoduje realny spadek wartości zobowiązań i wierzytelności, które nie podlegają waloryzacji; w szczególności skutkiem inflacji jest względne zmniejszenie się dochodów osób, których nominalne dochody są stałe - te niekorzystne konsekwencje inflacji można w pewnym stopniu zmniejszyć dokonując odpowiednio często waloryzacji zobowiązań.

Teorie dotyczące inflacji

transfer inflacyjny, jest zjawiskiem często występującym, jeśli nie istnieją ograniczenia administracyjne w kształtowaniu się kursów walutowych Drugim rodzajem inflacji podażowej jest inflacja spowodowana przez dążenie do zwiększenia zysków i ich udziału w dochodach kosztem zmniejszenia dochodów pozostałych podmiotów gospodarczych.

Rodzaje i przyczyny inflacji; sposoby jej mierzenia i przeciwdziałania

Jej źródłem mogą być nadmierne wydatki państwa, nie znajdujące pokrycia w dochodach (inflacja budżetowa), nadmierna kreacja pieniądza kredytowego (inflacja kredytowa) lub nadmierny w stosunku do wzrostu produkcji, wzrost cen (inflacja płacowa) • Inflację podażową, jej przyczyny tkwią w samym procesie produkcji – przede wszystkim w jej rosnących kosztach spowodowanych wzrostem cen • Inflację kosztową związaną ze wzrostem kosztów ...

Inflacja

Stymulujący wpływ inflacji uznawano w okresie umiarkowanej inflacji (lata '50-'60) negatywną rolę podkreślano w okresie nasilenia (lata '70) c) skutek redystrybucyjny - inflacja przesuwa dochody od warstw pasywnych (emeryci, renciści, pracownicy o stałych dochodach) do warstw aktywnych gospodarczo (pracownicy).

Bezrobocie, stopa procentowa, Stopa inflacji i PKB- co to jest i jak kształtuje się w Polsce

- Pieniężne finansowanie deficytu – finansowanie inflacyjne może zmniejszać obciążenie długiem na dwa sposoby: * poprzez seniorat, który prowadzi również do wzrostu ilości pieniądza na rynku i wzrostu inflacji, jednak dochód z senioratu jest bardzo niski * poprzez „podatek inflacyjny od nominalnych aktywów.

Bezrobocie i Inflacja

Typy inflacji kształtują się na poziomach: 5-10% - inflacja krocząca, odczuwalny niewielki wzrost cen, generalnie mało przekładający się na domowe budżety 10-100% - inflacja galopująca, odczuwalna w zależności od swej wielkości, od poważnie, do bardzo odczuwalnej, istotne zubożenie społeczeństwa powyżej 100% - hiperinflacja, ogromne zubożenie społeczeństwa i krach gospodarczy W historii niejednokrotnie kraje stawały w obliczu ...

Omów korzyści i koszty wynikające z inflacji

Korzyści z inflacji mają ludzie, którzy: - przewidując wzrost cen kupują wcześniej po relatywnie niskich cenach i sprzedają później po cenach wyższych, - zaciągają kredyty hipoteczne w okresie inflacji i spłacają je w pieniądzach mających mniejszą siłę nabywczą - takie zjawisko nazywa się premią inflacyjną.

Inflacje i rodzaje inflacji

d) Hiperinflacja – zjawisko polegające na utrzymaniu się bardzo wysokiej stopy inflacji. Teorie wyjaśniające inflacje: a) Inflacja popytowa - Spowodowana jest autonomicznym zwiększaniem wszystkich lub niektórych składowych popytu globalnego (popytu konsumpcyjnego, inwestycyjnego, państwowego i zagranicznego).

Typy inflacji

Ze względu na tendencję reprodukcji dochodu narodowego – wyróżnia się: stagflację – inflacja w warunkach reprodukcji prostej (inflacja wraz ze stagnacją gospodarczą), slumpflację – w warunkach reprodukcji ujemnej (inflacja z recesją gospodarczą), inaczej : reflacja, klasyczna inflacja – w warunkach reprodukcji rozszerzonej.

Problem zależności między inflacją a bezrobociem. Istota krzywej Philipsa

Zasadnicze znaczenie posiada tu jednak założenie, że inflacja i bezrobocie rozwijają się w przeciwnym kierunku – zmniejszeniu inflacji towarzyszy większe bezrobocie, wzrost inflacji wiąże się ze zmniejszeniem bezrobocia.

Inflacja

Skutki inflacji Inflacja zwłaszcza dwu i więcej cyfrowa bywa zabójcza dla gospodarki danego państwa.

Pojęcie i przyczyny inflacji

Przyczyny inflacji Aby zrozumieć na czym polega inflacja i uświadomić sobie jakie mogą być jej skutki musimy poznać przyczyny, które ją powodują. Jeżeli rząd nie zmieni polityki fiskalnej zmierzającej do ograniczenia deficytu doprowadzi to do gwałtownego wzrostu inflacji a w konsekwencji do hiperinflacji.

Inflacja

295): inflacja ciągniona przez popyt - ten rodzaj inflacji często obserwuje się w okresach wojen, kiedy to nakłady państwa na produkcję zbrojeń powodujące wysoki stopień wykorzystania możliwości produkcyjnych prowadzą do gwałtownych wzrostów cen towarów i usług, inflacja pchana przez koszty - Według teorii Keynesa inflacja pchana przez koszty jest wywoływana przez zawodowe, które wymuszają podwyżki płac skutkujące wzrostem kosztów ...

Inflacja galopująca

Negatywne skutki inflacji galopującej Inflacja galopująca wymykając się spod kontroli państwa powoduje istotne zniekształcenie relacji cenowych, co z kolei wpływa negatywnie na funkcjonowanie mechanizmu rynkowego.

Stopa inflacji

Sposób obliczania stopy inflacji Stopę inflacji możemy obliczać w następujący sposób: Stopa inflacji w% (rok t) = cen w roku t - poziom cen w roku t-1)/poziom cen w roku t-1*100 Dla różnych rodzajów dóbr można analogicznie obliczać stopę inflacji.