Religie współczesnych Indii. Czy religie te mają wpływ na życie polityczne?

Ogromna rolę w dziejach ludzkości spełniały i spełniają religie. Kształtowały one i nadal kształtują świadomość ludzi oraz ich postawy życiowe. Religie dzielą się na monoteistyczne (jednobóstwo) i politeistyczne (wielobóstwo). Różnią się także ilością wyznawców i wielkością pełnionej przez siebie roli. Do najważniejszych religii wyznawanych we współczesnym świecie należą: chrześcijaństwo, hinduizm, judaizm, buddyzm, konfucjonizm i islam. Geografia religii ...

Starożytne Indie

Starożytne Indie były gęsto zaludnionym subkontynentem, ze złożoną, burzliwą historią. Narodziły się tam wielkie światowe religie, powstawały i upadały imperia, jednak kultura indyjska zachowała swój trwały i niepowtarzalny charakter.

Starożytne Indie zajmowały powierzchnię, którą dzisiaj...

INDIE - historia

Teren dzisiejszych Indii był gęsto zaludniony już w paleolicie. Pierwsze wielkie cywilizacje miejskie rozwinęły się ok. 2500 p.n.e. w dolinie Indusu (Mohendżo Daro, Harappa). Ok. 1500 p.n.e. napłynęły do Indii plemiona indoeuropejskie Arjów, zajmując Pendżab i posuwając się w głąb Półwyspu...

Indie a literatura polska

Indie. Pierwszym podróżnikiem, który dotarł w końcu XV w. do Indii i doszedł do wysokich godności w służbie sułtana Bidżapuru, był Gaspar da Gama (da India), rodem z Poznania, informator m. in. Vasco da Gamy i wielu geografów europejskich. W 1558 pisał J. Kochanowski w epitafium, pośw. E...

Indie pod rządami Gandhich

Indie od uzyskania niepodległości w roku 1947 ciągle musiały stawiać czoła problemom związanym z wojnami, konfliktami wewnętrznymi, przeludnieniem i nędzą. W kraju tym utrzymał się ustrój demokratyczny, mimo ze przez większą część jego historii jako niepodległego państwa rządzili nim...

Zabytki Indii

Indie to potężny kraj o wielu obliczach. Spotykamy tu niezwykle zróżnicowane krajobrazy - od ośnieżonych szczytów Himalajów do długich piaszczystych plaż Południa, od gęstej dżungli na północnym wschodzie do rozległych pustynnych obszarów na zachodzie kraju. Bardzo zróżnicowana jest także kultura Indii - północ to liczne muzułmańskie zabytki, będące spuścizną Wielkich Mogołów, południe zaś to kraina będąca świadectwem istniejących tu niegdyś wielkich ...

Azja Południowa i Daleki Wschód. Australia i Oceania (1945 - 1992) - Podział Indii Brytyjskich

 

Sytuacja Indii Brytyjskich wyraźnie zaostrzyła się w pierwszej połowie XX wieku. Chroniczny głód, regularne epidemie, rosnące przeludnienie (w dolinie Gangesu i w południowych rejonach półwyspu), utrzymywanie się archaicznych struktur, feudalnych, presja fiskalna brytyjskiej władzy, degeneracja rodów...

Indie Mogołów

Dynastia Mogołów zjednoczyła pod swoim panowaniem prawie całe Indie tworząc wspaniałą, bogatą kulturę. Nawet u schyłku świetności, w XVIII-XIX wieku, to właśnie wokół niej skupił się opór przeciw brytyjskim kolonizatorom.

W roku 1389 władca mongolski Timur wkroczył do Indii i splądrował...

Indie rozbite

Subkontynent indyjski w pierwszej połowie XX wieku stanowił kolonie Holendrów i Brytyjczyków. Cidrudzy, zajmując dwie trzecie kraju, ogłosili go (1858) kolonią koronną, a w 1947 roku według planuMountbattena podzielili na dwa państwa: hinduistyczną Indię i mahometański Pakistan. India trzy latapóźniej...

Azja - Indie: Gospodarka

Indie są krajem bogatym w zasoby naturalne , dzięki czemu możliwa jest produkcja dużej ilości żywności i wiele artykułów przemysłowych . Jednak szybki wzrost liczby ludności powoduje , że żywności nie starcza dla wszystkich.

Wielu mieszkańców Indii żyje nadal w ubóstwie , pada ofiarami klęsk...

Powstanie państwa Wielkiego Mogoła w Indiach

 

Wiek XVI w dziejach Indii był okresem tworzenia się tzw. państwa Wielkiego Mogo­ła. Na przełomie XV i XVI stulecia Półwysep Indyjski stanowił teren rozbity politycznie na wiele drobnych państw i państewek. Najwięk­szym państwem w południowych Indiach był Widżajanagar, kraj etnicznie i religijnie...

PORTUGALSKIE PODBOJE W INDIACH l IN­DIACH WSCHODNICH 1500-1545

Wyprawa portugalska Vasco da Gamy (1469?-1524) w 1498 dotarła do Kalikaty (Kożikode) na Wybrzeżu Malabarskim w Indiach. Po trzech miesiącach odpłynęła do kraju z ładowniami pełnymi korzeni. Portugalczycy byli przeko­nani, że Indie otwierają dla Portugalii moż­liwości krzewienia chrześcijaństwa...

Podbój Indii przez Babera i państwo Wielkiego Mogoła

 

Rozbicie polityczne Indii stało się przyczyną upadku niezależnych państw.W1517 r. zmarł sułtan Lodii. W czasie walk o tron jeden z możnych feudałów zwrócił się o pomoc do władcy sąsiedniego Kabulu Babera. Baber 24 kwietnia wkroczył do Delhi.

Wkrótce podbił całe Indie. Po śmierci Bebera w 1530...

TIMURA NAJAZD NA INDIE 1398-1399

Podobnie jak Czyngis-chan (1167P-1227) Timur (1336-1405), wódz turecko-mongol-ski, rzadko prowadził wojny bez formalnego powodu. Oficjalnie wystąpił przeciw Delhi z zarzutem, że faworyzuje się tam wyznaw­ców innych religii niż islam; w rzeczywis­tości skorzystał z dynastycznych waśni suł­tanatu i...

Indie i obrzędy malabarskie

Portugalczycy, mając w swoich rękach do XVII wieku nieomal cały handel z Indiami, popierali rozwójtamtejszego Kościoła, na którego czele stał arcybiskup z Goa. Wprowadzili jednak inkwizycję do ochronynie tylko przed błędami w wierze, ale również przed naruszaniem praw patronatu. Zamykano więc wjej...

Azja - Indie: Ludność

Indie są krajem zamieszkanym przez wiele różnych grup etnicznych , posługujących się tysiącem różnych języków i dialektów . Ludność jest zróżnicowana również pod względem religijnym , chociaż ponad 80 % mieszkańców Indii stanowią wyznawcy hinduizmu . Zgodnie z hinduistyczną tradycją , ludzie od...

Azja Południowa i Daleki Wschód. Australia i Oceania (1945 - 1992) - Indie pod rządami Kongresu

 

Przez pierwsze 30 lat od uzyskania niepodległości Indiami rządził niepodziel­nie Kongres, kierowany przez Nehru i jego następców, wśród których najwybit­niejszą postacią była córka Nehru, Indira Gandhi.

Nehru prowadził politykę reformatorską, zlikwidował wpływ radżów na życie polityczne...

MONGOLSKIE NAJAZDY NA INDIE 1221--1398

W odróżnieniu od najazdów na Persję, Chiny i Europę do wypraw Mongo­łów do Indii dochodziło dość przypadkowo. Pierwszy najazd nastąpił przy okazji MON-GOLSKO-PERSKIEJ WOJNY. Syn szacha Chorezmu, Dżalal ad-Din (zm. 1231) wy­mknął się mongolskim oddziałom, zmobili­zował Chorasan, uciekł do...

PERSKI NAJAZD NA INDIE MOGOŁÓW 1738-1739

Przyczyną najazdu Nadir Sza­cha (1688-1747) z Persji na upadające im­perium Mogołów (Indie) była pomoc udzie­lona Afgańczykom przez cesarza z dynastii Mogołów w czasie PERSKO-AFGAŃSKIEJ WOJNY 1726-1738. Prowadząc 50 tysięcy żo nierzy Nadir zmusił Kabul do kapitulacji we wrześniu 1738 i ruszył do...

PORTUGALSKO-HOLENDERSKIE WOJNY W INDIACH WSCHODNICH 1601-1641

Na początku XVII w. Holendrzy zyskali prze­wagę w Indiach Wschodnich (Archipelag Malajski wraz z Indochinami i Indiami) i zaczęli usuwać Portugalczyków z tych obszarów, na których osiedlili się przed stoma laty. W 1602 wielka portugalska flota wojenna została pobita przez Holendrów u wybrzeży Wysp Banda...