Indeksy giełdowe (WIG20)

K(t) - współczynnik korygujący indeksu na sesji "t" Formuła uproszczona W okresie gdy nie występują zmiany kompozycji portfela, indeks WIG20 można obliczyć stosując uproszczona formule (wzór): M(t) WIG20(t) = ------- * WIG20(t-1) M(t-1) M(t-1) - kapitalizacja portfela indeksu na poprzedniej sesji WIG20(t-1) - wartość indeksu WIG20 na poprzedniej sesji Współczynnik korygujący K(t) Współczynnik korygujący K(t) ...

Indeks giełdowy

Najbardziej popularne na giełdach papierów wartościowych są trzy rodzaje indeksów: Indeks geometryczny, czyli geometryczna średnia cen spółek wchodzących w skład indeksu, Indeks cenowy stanowiący średnią arytmetyczna cen spółek indeksu, Indeks ważony kapitalizacją poszczególnych spółek indeksu, którego pomiar polega na porównaniu zmian zachodzących we wszystkich spółkach.

Indeks

Tworzenie indeksu Budowanie indeksu zawiera cztery zasadnicze etapy: Pierwszym jest wybór możliwych pytań składających się na złożony indeks, który tworzony jest w celu pomiaru jakiejś zmiennej.

INDEKS RYWALIZACJI RZĄDOWEJ

występuje w dwóch postaciach: Indeks partycypacji rządowej – zostaje skalkulowany według dwóch kryteriów: liczby gabinetów sformowanych w badanym okresie oraz sumy udziałów w nich konkretnej partii politycznej I   - to indeks partycypacji rządowej partii P – liczba wskazująca w ilu gabinetach uczestniczyła partia (i) G – liczba sformułowanych gabinetów Wartość indeksu ...

Indeks ITO

Charakterystyka Indeks ITO (Indeks Centralnej Tabeli Ofert S. ITO jest obok WIG, WIG-PL, NCIndex jednym z najpopularniejszych indeksów dochodowych (indeks giełdowy który oprócz kursów akcji uwzględnia również prawa poboru i dywidendy).

Na czym polega standaryzacja w zespołowych indeksach cen i ilości?

Formuły standaryzacji: okres bazowy – „0” okres badany – „n” lub „1” 1/ formuła Laspeyresa – polega na przyjęciu jako niezmiennych, wielkości z okresu bazowego (podstawowego); polega na ustaleniu na poziomie bazowym cen gdy wyznaczamy indeks ilości, a ilości gdy wyznaczamy indeks cen.

Indeks siły nabywczej

Wykorzystanie Indeks siły nabywczej wykorzystywany jest do obliczenia potencjału rynkowego i stopnia wykonania indeksu rynkowego przez sprzedaż przedsiębiorstwa na rynku (N.

Jakie indeksy nazywamy zespołowymi (agregatowymi) indeksami dynamiki wielkości absolutnych?

Agregatowy indeks cen informuje o tym, jak zmieniły się – przeciętnie biorąc – ceny danego zbioru artykułów w okresie badanym w porównaniu do okresu podstawowego, przy unieruchomieniu ilości w obu okresach, zgodnie z przyjętą formułą standaryzacyjną.

INDEKS

Pierwszy Indeks wydał papież Paweł IV w 1559. Ostatni Indeks wydał Pius XII w 1940. Indeks został zniesiony przez papieża Pawła VI w 1966.

Indeks cen konsumpcyjnych

Wzrost indeksu w kolejnych latach oznacza, iż ceny dóbr wchodzących w skład koszyka wzrosły, natomiast spadek indeksu poniżej 100 wskazuje na obniżkę cen koszyka.

INDEKS EFEKTYWNEJ LICZBY PARTII

Indeks ten próbuje odpowiedzieć na pytanie, ile partii wchodzi w ramy konkretnego systemu partyjnego N – liczba partii P – odsetek miejsc parlamentarnych lub głosów wyborczych -          niesie ze sobą ten sam rodzaj informacji co indeks frakcjonalizacji -          w systemie dwupatyjnym – dwie względnie zbliżone wielkością partie – jeżeli ...

Co to jest indeks Fishera zmian cen?

Indeks  Fishera zmian  cen jest  średnią  geometryczną  z indeksów wyznaczonych przez  Laspeyersa i  Paaschego.

Co to jest indeks Fishera zmian ilości?

Jeśli  przyjąć,  że indeksy  Laspeyersa i  Paaschego  poprawnie określają granice przedziału, w którym zawarta jest  prawdziwa wartość indeksu, to :  Indeks  Fishera zmian  ilości  uważa się za  dobre przybliżenie indeksu właściwie   mierzącego zmiany  ilości ( rozmiarów  fizycznych ).

INDEKS FRAKCJONALIZACJI

Szansa że tych dwóch wyborców wybierze tę samą partię zostaje skalkulowana przy użyciu wzoru: n- liczba partii p- procent głosów wyborczych lub mandatów zdobytych przez partię i – partia -          wartość frakcjonalizacji reprezentuje kontinuum od doskonałego systemu jednopartyjnego, w którym jedna partia zdobywa wszystkie głosy wyborcze, do systemu w pełni sfrakcjonalizowanego, w ...

INDEKS AGREGACJI

Pierwsze – zostało wyznaczone jako efekt  określenia przeciętnej liczby partii parlamentarnych w okresie będącym przedmiotem rozważań Drugie – opiera się na wyliczeniu przeciętnej siły parlamentarnej największej z partii W przypadku obu kryteriów zostaje wyznaczona wartość przeciętna dla okresu przyjętego za punkt wyjścia A – indeks agregacji S – przeciętny procent miejsc parlamentarnych kontrolowanych przez największa partie n- ...

Co to jest indeks łańcuchowy?

Jeśli tą podstawą jest zawsze moment poprzedni do badanego to indeksy dynamiki są nazwane indeksami łańcuchowymi.

Jaki związek zachodzi między zespołowymi indeksami dynamiki wielkości absolutnych?

Związek o nazwie równości indeksowej dla indeksów zespołowych mówi o tym, że jeśli dysponujemy informacjami o poziomach dwóch spośród trzech omawianych indeksów agregatowych, to możemy obliczyć wielkość trzeciego indeksu.

Co to jest indeks Laspeyresa zmian cen?

Indeks Laspeyresa zmian cen to indeks określający wpływ zmian cen na dynamikę wartości.

Co to jest indeks Paaschego zmian cen?

Indeks Paaschego zmian cen średnia harmoniczna z indywidualnych indeksów cen, a której wagami są wartości towarów w momencie badanym.

Co to jest indeks Paaschego zmian ilości?

Indeks Paaschego zmian ilości to średnia harmoniczna indywidualnych indeksów ilości; informuje, jak zmienałaby się globalna wartość wszystkich towarów w momencie badanym w stosunku do momentu podstawowego, gdyby w obu porównywalnych momentach ceny były niezmienne i takie jak w momencie badanym, a zmiana wartości nastąpiłaby tylko i wyłącznie na skutek zmian ilości poszczególnych towarów.