Imperium Bizantyjskie

Czytaj Dalej

Wzrost imperium rzymskiego

Cezar odparł germański najazd na Galię i cały ten kraj przyłączył do imperium; dwukrotnie przepłynął przez kanał do Brytanii (55 i 54 przed Chr. Granice imperium rozszerzają się teraz do swej największej rozciągłości. Ekspansja imperium rzymskiego dobiegła kresu.

Nowe imperia zamorskie

W 1907 upadł rząd imperialistyczny, który ich podbił, liberałowie zajęli się kwestią Afryki Południowej; poprzednie republiki odzyskały swobodę i wraz z kolonią Przylądkową i Natalem poniekąd dobrowolnie utworzyły związek wszystkich państw Afryki Południowej, jako jedna autonomiczna rzeczpospolita pod zwierzchnictwem Korony Brytyjskiej.

Imperium brytyjskie w 1914 r.

Zwartość tego imperium zależna była z natury rzeczy od środków komunikacji; rozwój żeglugi i pojawienie się parowców między XVI a XIX wiekiem uczyniły z tego imperium możliwą i dogodną Pax — „Pax Britannica”, ale znów rozwój  lotnictwa lub szybkiej komunikacji lądowej może ją w każdej chwili uczynić niedogodną.

Bizancjum - Kultura bizantyjska

Korzenie kultury bizantyjskiej tkwiły w kulturze starożytności, w większym stopniu niż to można powiedzieć o kulturze średniowiecza zachodniego. Szkoła bizantyjska pozostała szkołą typu antycznego, czytano tych samych autorów tyle tylko że w mniejszych dawkach silne były też wpływy ze wschodu.

Geneza powstania imperium hiszpańskiego

Omawiając dzieje Imperium Hiszpańskiego nie sposób nie wspomnieć o instytucji Inkwizycji, jaka zaistniała w Portugalii pod presją jej potężnego sąsiada.

Historia imperium rzymskiego

"..., bo ród Juliuszów od samych bogów nieśmiertelnych pochodzi"

Gajusz Juliusz Cezar

Ze związku Anchizesa i boskiej Wenus narodził się Eneasz, który po upadku Troi musiał uciekać i tułać się po obcych krainach. Eneasz miał syna Askaniasza zwanego Julus, od którego bierze poczatek ród Juliuszów...

Historia na przełomie XIX i XX wieku - Świat imperiów

Granice imperium rosyjskiego rozszerzały się nieustannie aż po lata dziewięćdziesiąte. Imperium Rosyjskie zmierzało do rozciągnięcia swych wpływów na Afganistan, który za własną strefę polityczną uznawali Anglicy.

Imperium osmańskie w XIII - XVI w.

Całe imperium mameluckie znalazło się w ręku Turcji a szeryf Mekki uznał sułtana Selima I opiekunem religii muzułmańskiej. W swej polityce na Bliskim Wschodzie dążyli Turcy do odrodzenia lewantyńskich dróg handlowych zdając sobie sprawę, iż od tego zależy rozwój Egiptu i Syrii należących teraz do imperium otomańskiego.

Jak zostało zorganizowane imperium Aleksandra Macedońskiego

Mimo iż nadal jego władza miała charakter rządów osobistych, został jednak znacznie poszerzony krąg osób dopuszczonych do udziału w administrowaniu imperium.

Kryzys i upadek Imperium rzymskiego

W 378 r w bitwie pod Adrianopolem wojska rzymskie przegrały bitwę z barbarzyńcami Ostatnim cesarzem który kierował całym imperium był Teodozjusz Wielki.

Mongołowie - ROZKŁAD IMPERIUM MONGOLSKIEGO

Kubilaj był ostatnim wielkim chanem, którego autorytet uznawano w całym świecie mongolskim. Po jego śmierci w 1294r. władza wielkich chanów została ograniczona do właściwej Mongolii i Chin. Wzajemne poczucie obcości wzmagały różnice wyznaniowe pomiędzy poszczególnymi ułusami: na zachodzie władcy...

Powstanie i rozwój imperium Mongołów

, państwo Sungów (dynastia władająca w Chinach)zostało ostatecznie podbite, a granice imperium mongolskiego sięgnęły do Birmy i Wietnamu. Mongołowie stworzyli największe imperium świata.

Upadek Cesarstwa Rzymskiego - Sytuacja gospodarcza i społeczna imperium w II wieku

Aby rzymianie mogli bronić imperium musieli zwiększyć wydatki na siły zbrojne a także stworzyć ruchome armie.

Wielkie odkrycia geograficzne - Początki europejskich imperiów kolonijnych

a) Kolonialne państwo hiszpańskie - W wyniku przeprowadzonych podbojów Hiszpanie stali się panami olbrzymich obszarów, obejmujących Meksyk, Amerykę Środkową i Amerykę Południową, z wyjątkiem Brazylii, gdzie usadowili się Portugalczycy. Do kolonii napływały stałe masy osadników w charakterze...

Prawo rzymsko – bizantyjskie

Po podziale cesarstwa w 395r w państwie wschodnim dalej obowiązywał kodeks justyniański i Nowele z późniejszymi zmianami (np. tłumaczenie greckie - Parafraza Teofila, tzw. Ekloga –726r.n.e. –uproszczona wersja prawa karnego i cywilnego na użytek praktyczny, czy Bazyliki (Ustawy Królewskie)- kodyfikacja prawa...

Władza w Imperium Persów

Republika rzymska nie była jednak pierwszym w historii wielkim, zbiurokratyzowanym imperium. Przykładem może tu być imperium Persów, które­go władca tytułował się „największym królem kró­lów".

IMPERIA

" Po jej śmierci poeta Blosio Palladio napisał w stylu hiperbolicznym: „Mars dał Rzymowi imperium, a Wenus. " Imperia jako Safona fragment fresku Parnas (1509-11) Rafaela, Rzym, Watykan, Stanza delia Segnatura.

Imperium rzymskie

Nie miało to jednak większego wpływu na funkcjonowanie całego imperium, którego rozkwit był rezultatem „pokoju rzymskiego" (łac. Za czasów Antoninów obszar imperium osiągnął swoje szczytowe rozmiary.

Imperium Karola V

Kolejnym trudnym przeciwnikiem okazało się być tureckie Imperium Ottomańskie. Podzielił swoje imperium między brata Ferdynanda, który został księciem Austrii i cesarzem niemieckim, i syna Filipa, który otrzymał Hiszpanię, Włochy i Niderlandy.

Imperium perskie

Utrzymanie całości tak w swej istocie kruchego imperium (nigdy wcześniej nie istniało większe) przez prawie 200 lat było ogromny sukcesem. Greccy najemnicy odegrali ważną rolę w rewoltach i wojnach domowych między rywalizującymi uzurpatorami, które coraz częściej trapiły imperium.