Skala tzw. dewiacyjnego ilorazu inteligencji - Rozwiązanie Davida Wechslera: dewiacyjny iloraz

A skoro tak, możemy – przy założeniu, że średnia owego rozkładu wynosi 100 (ukłon wobec tradycji; przypomnę: w formule Sterna właśnie iloraz inteligencji równy 100 oznaczał poziom intelektualny dokładnie odpowiadający swoiście rozumianemu wiekowi życia), a odchylenie standardowe wynosi 15 (decyzja Wechslera) i znając, dzięki normalizacji, wartość standaryzowaną z właściwą danemu wynikowi surowemu – wyrażać wyniki testu inteligencji tak zwanym ...

Skala tzw. dewiacyjnego ilorazu inteligencji - Rys historyczny pojęcia ilorazu inteligencji

Stern wprowadził (w 1912 roku) pojęcie ilorazu inteligencji definiowanego jako procentowy stosunek wieku umysłowego do wieku życia.

Opisz pojęcie ilorazu inteligencji i wieku umysłowego

Jeśli badany potrafi rozwiązywać zadania charakterystyczne dla jego wieku, a nie potrafi rozwiązywać zadań dla osób starszych to jego wiek umysłowy jest równy wiekowi życia, a iloraz inteligencji wynosi 100.

Co to jest dewiacyjny iloraz inteligencji?

Rozkład ilorazów jest zbliżony do rozkładu normalnego.

Iloraz inteligencji

iloraz inteligencji; wskaźnik pomia­ru poziomu intelektualnego osoby ba­danej ocenianego za pomocą testów.

ILORAZ INTELIGENCJI

Iloraz inteligencji w badaniachza pomocą testów specjalnych określa stan rozwoju funkcji umysłowych w procentach.

Skala tzw. dewiacyjnego ilorazu inteligencji - Linie krytyki

Bardziej formalistyczno-czepliwe: a co to jest IQ=0?

Bardziej pragmatyczne: wskaźnik globalny typu IQ (w polskiej literaturze często II lub I.I.) jest mało użyteczny z tego względu, że nie oddaje różnic w strukturze i formie myślenia (patrz np. klasyfikowanie, ujmowanie relacji, wnioskowanie przez...

Skala tzw. dewiacyjnego ilorazu inteligencji - Linie obrony

Na zarzuty formalistyczno-czepliwe: każda skala ma jakieś ograniczenia (chociaż np. Thurstone głosił, że na kilka tygodni przed urodzeniem wszystkie płody mają IQ=0 i tylko 0; osobiście wyrażam pogląd, że IQ=0 może mieć co najwyżej trup, włączając w to przypadki tzw. śmierci mózgowej).

Na...

Iloraz oddychania

Wskaźnik aktywności respiracyjnej gleby wyrażający się stosunkiem obj. wydzielonego dwutlenku węgla do obj.zużytego tlenu.