Ideologia

Czytaj Dalej

Ideologia, doktryna, program polityczny – definicje, przykłady.

liberalizm Można przyjąć iż doktryna jest konkretyzacją ideologii, o ile ideologia tłumaczy sens polityki, to doktryna przekłada go na tory praktycznego działania, przenosząc w ten sposób teorię na grunt programu politycznego.

Polska i Polacy w ideologii sarmatyzmu.

Krytyce, podkreślmy to mocno, podlegała nie sama ideologia, ale właśnie odstępstwa od niej. Ideologia sarmacka w ujęciu pisarzy tego okresu daje bowiem szlachcie nie tylko ogromne przywileje w państwie, ale nakłada na nią również wiele obowiązków.

IDEOLOGIA

Różne teorie ideologii — także teoria mar­ksistowska, która bodaj pierwsza wskazy­wała na ideologiczne funkcje filozofii — zakładają milcząco istnienie teorii prawdy, bez której żadna ideologia nie mogłaby istnieć, gdyż każda dla określenia swej tre­ści potrzebuje przeciwstawnego punktu widzenia, zewnętrznego w stosunku do świata różnych ideologii.

Ideologie nierówności społecznej

Ideologia merytokratyczna występuje w formie skrajnej, kiedy traktuje wszelkie niepowodzenia - np. Inne odmienności w ramach ideologii merytokratycznej dotyczą dopuszczalnej skali nierówności.

Ideologia religijna Braci Polskich na podstawie traktatów Piotra z Goniądza ( Gonesiusa )

Jednakże jego ideologia, początkowo wywołała wielkie oburzenie wśród antytrynityarzy polskich. Dopiero z czasem pod wpływem ewolucji ideologii Braci Polskich jego tezy zostały uznane za zgodne z przesłaniem religii ariańskiej.

Ideologia liberalna

Ideologia konserwatywna: konserwatyzm - z łac.

Ideologia subkultury metal

Subkultura metalowców nie opiera się na żadnej spójnej ideologii? metal niema jednej ideologii, bo każdy zespół metalowy ma swoją własną ideologie, prezentuje odrębny system wartości.

Wyjaśnij pojęcia: ideologia, doktryna polityczna, program polityczny

Ideologia wskazuje cele, jakie wskutek działania należy osiągnąć i wartości, które tego rodzaju aktywność uzasadniają. Możemy mówić o ideologii konserwatywnej, liberalnej czy socjalistycznej. Jest to konkretyzacja ideologii.

Ideologie socjalistyczne

IDEOLOGIE SOCJALISTYCZNE w początkach XIX wieku, wraz ze wzrostem uprzemysłowienia i rozwojem kapitalizmu, rosła liczba robotnikówbezwzględną konkurencję na rynku pracy, obniżanie płac i wyraźny spadek poziomu życia robotników przemysłowych dostrzegali filozofowie, ekonomiści a nawet sami przemysłowcywiną za rosnące nierówności społeczne zaczęto obarczać liberalizm i lansowaną przez jego zwolenników postawę indywidualistycznąw zamian zaczęto proponować ...

Poezja kabaretowa - Między etyką a ideologią

Ideologia to zjawisko histo-ryczne: służy interesom jednej zbiorowości w walce z interesami zbiorowości innych. Wymiar etyczny służył ideologii: był świadectwem jej doniosłości.

FILOZOFIA A ŚWIATOPOGLĄD - STRUKTURA I RODZAJE ŚWIATOPOGLĄDÓW, IDEOLOGIA

Człowiek podejmuje przedsięwzięcia poznawcze bądź ze względu na doraźne potrzeby Ŝyciowe (indywidualne, grupowe, gatunkowe), bądź ze względu na swoje zainteresowania czysto teoretyczne, bądź wreszcie celem uporządkowania swojego postępowania i znalezienia lub nadania sensu swemu  Ŝyciu traktowanemu...

Świadomość społeczna, wyobrażenia zbiorowe, ideologie, doktryny

Ideologia – system mniej lub bardziej powiązanych ze sobą poglądów, nastawień, wierzeń, mitów i idei: religijnych, politycznych, naukowych, społecznych, prawnych itd.

Faszyzm i komunizm - Ideologia faszyzmu

Komunizm, ideologia skrajnie lewicowa, głosząca zasady społeczeństwa bezklasowego, równości w podziale dóbr, a w związku z tym zniesienie własności prywatnej. Komunizm jako system oficjalnej ideologii państwowej upadł w Europie pod koniec lat 80.

IDEOLOGIA - KULTURA

w jego warstwie aksjologicznej (—» etyka),oraz do —» religii (—» ideologia V). w formie niedostatecznegorozgraniczania nauki i wiary; —» ideologia V) czy filozoficzno-światopoglądowych (gdy nauki przyr.

Filozofia, światopogląd, ideologia.

Filozofia, światopogląd, ideologia. Ale, czy na pewno każdy z nas zdaje sobie sprawę co tak naprawdę znaczy pojęcie: filozofia, pojęcie: światopogląd, pojęcie: ideologia?

Dwie drogi do niepodległości – Piłsudski czy Dmowski? Ideologia narodowa czy rewolucja socjalna ? Ocena dwóch dróg do wolności.

Józef Klemens Piłsudski (1867-1935), zdecydowany zwolennik socjalizmu, był przekonany, że walka o niepodległość może się powieść tylko dzięki tej coraz bardziej nośnej ideologii. A wszystko to dla stłumienia tej ideologii narodowej (…)” .

Ideologia faszystowska

  Narodził się we Włoszech raczej jako ruch polityczny, którego przywódcą był Benito Mussolini, niż spokojna ideologia.

IDEOLOGIA - WYCHOWANIE

Współczesna socjologia wiedzy przetwarzając marksistowskierozumienie —» ideologii (I) podkreśla jej historyczniezmienne uwarunkowania kulturowo-społeczne oraz akcentujejej praktyczne odniesienia, przyporządkowane działaniomposzczególnych —» grup społecznych; stąd też stanowi ona narzędziewychowania realizowane przez poszczególne grupywychowawcze, przekazujące w zinstytucjonalizowany sposóbwyznawaną przez siebie i.

Ideologie i doktryny polityczne XIX w.

można wyróżnić pięć głównych ideologii: liberalizm, konserwatyzm, socjalizm demokratyczny, komunizm, oraz solidaryzm chrześcijański.

Ideologie XIX i XX w. i ich pogląd na gospodarkę, władzę i społeczeństwo.

Liberalizm była to ideologia, w której pochylano się nad losem „upośledzonych” społecznie, popiera żądania mniejszości i grup społecznie marginalizowanych, opowiada się za użyciem władzy państwowej do osiągnięcia sprawiedliwości społecznej, zazwyczaj poprzez zakrojone na olbrzymią skalę programy opieki społecznej Pierwszy okres, mimo, że przyświecała mu maksymalnie pojmowana idea wolności, w realiach politycznych posplatały się wątki polityczne z ...