I pół

Czytaj Dalej

Praca z historii o "Pol Pocie, Czerwonych Khmerah i Kambodży"

W ostatnim czasie wszelkiego rodzaju media poświęcają wiele uwagi osobie przywódcy Czerwonych Kremów Pol Potowi. Zakrojone na szeroką skalę poszukiwania w celu postawienia go przed sądem. Akcja informacyjna po raz kolejny przybliżająca nam okrucieństwo i zbrodnie tamtego czasu, ukazująca upadek reżimu...

OŚWIECENIE, okres w historii kultury i literatury pol.

OŚWIECENIE, okres w historii kultury i literatury pol. obejmujący 2 poł. XVIII i pocz. XIX w.; termin „o." jako nazwa epoki przyjął się za wzorem Niemiec (upowszechniony m.in. przez I. Kanta). Traktowane do niedawna jako ostatnie ogniwo kultury i literatury staropol., o. jest dziś zgodnie uznane za...

Kształtowanie się układu kapitalistycznego w europie zachodniej (XVI w. – poł. XVIII w.).

Okres od XVI w. do poł. XVII w. – okres narodzin kapitalizmu, tzw. okres współczesnego kapitalizmu; epoka manufaktury; okres akumulacji pierwotnej. Każde z tych określeń ma sens. Cały ten okres to okres przejściowy pomiędzy feudalizmem a kapitalizmem. Egzystowały równocześnie elementy feudalizmu i kapitalizmu. Jednak nie była to krzywa rosnąca, następowały zahamowania bo feudalizm nie ustępował łatwo. Kapitalizm rozwijał się samoistnie, spontanicznie – jest to ...

MONITOR, najważniejsze czasopismo społ.-polit. oświecenia pol.

MONITOR (na niektórych kartach tyt. rocznika 1765 „M. Warszawski"), najważniejsze czasopismo społ.-polit. oświecenia pol., wyd. w Warszawie 2 razy (pierwsze 6 nrów raz) w tygodniu 21 (16?) III 1765-31 XII 1785 przez W. Mitzlera de Kolof, 1778-83 Drukarnię Korpusu Kadetów, 1784-85 P. Dufoura; rozprowadzane...

NOWINY, tygodnik pol. dla ludności ewang.

NOWINY, tygodnik pol. dla ludności ewang., zał. 1884 we Wrocławiu przez J. Badurę i A. Parczewskiego, początkowo p.n. „Nowiny Śl." (do 1886); N. dążyły do wzbudzenia pol. poczucia nar., popularyzowały historię Polski, propagowały organizowanie pol. życia kult. i rel., broniły ludności pol. przed...

PÓŁ

Zob. też Połowa. Półczwarta (-tej, -ty) dawn. trzy i pół. Półdrabki, półgrabki drabiny stanowiące boki wozu drabiniastego.

Półgęsek rodzaj wędliny otrzymanej przez peklowanie i wędzenie piersi gąski bez kości, obszytej gęsią skórką. Półgroszek zob. Kwartnik. Półhak w XV w. niewielka, lekka...

Stosunki polsko - tureckie w 2. poł. XVII w.

 

W drugiej połowie XVII w. Turcja zna­lazła się pod rządami wielkich wezyrów z rodu Koprulu; dążyli oni do podniesienia międzynarodowego znaczenia Turcji, a tak­że zapełnienia skarbu przez wznowienie za­borczych wojen. Pretekstem do nowej wojny polsko-tureckiej stał się konflikt o Ukrainę.

Rozejm...

Stosunki polsko - krzyżackie (pruskie) w 1. poł. XVI w.

 

Ostatni wielcy mistrzowie odmawiali składania hołdu królom pol., co stało się powodem kolejnej wojny w latach 1519-21. Wielki mistrz Albrecht Hohenzol­lern (mając poparcie cesarza i Brandenbur­gii) wystąpił z żądaniem zwrotu wszystkich należących kiedyś do zakonu ziem pol. i przygotowywał się do...

Zwierzęta pól, łąk i pastwisk

Pola, łąki i pastwiska powstały w Europie j Środkowej na miejscu lasów, które człowiek karczował pozyskując w ten sposób powierzchnię pod uprawę roślin. Biotopy techarakteryzują się dużymi wahaniami temperatury i wilgotności, spowodowanymi bezpośrednim wpływem takich czynników, jak promieniowanie...

ŚWIATŁO, pierwszy pol. magazyn ilustr. na Śląsku

ŚWIATŁO, pierwszy pol. magazyn ilustr. na Śląsku, wyd. w Rozbarku pod Bytomiem 1887-1901, początkowo miesięcznik, 1892-96 dwutygodnik, od 1897 tygodnik, red. przez S. Radziejewskiego, od 1892 A. Napieralskiego. Pismo dla ludu, przeznaczone dla zamożniejszych czytelników, było przykładem dobrze pojętej...

Projekt Systemu Zarządzania Firmy MLEK-POL

1. Charakterystyka przedsiębiorstwa 1.1 Określenie przedsiębiorstwa – nazwa, forma prawna oraz jego lokalizacja Firma MLEK-POL z o.o. zawiązana została z inicjatywy xxx oraz xxx13 czerwca 2009 roku w Mielcu. Wybrana przez nas forma prawna to Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Spółka z o.o. jest spółką kapitałową i w odróżnieniu od spółek osobowych (spółka cywilna, jawna, komandytowa) odpowiada wobec wierzycieli tylko całym majątkiem spółki, a nie ...

Ukryty wymiar - Przestrzeń na pół trwała

Parę lat temu poproszono Humphry'ego Osmonda, utalentowanego i spostrze-gawczego lekarza, o pokierowanie ogromnym centrum zdrowotno-badawczym w Sa-skatchewan. Szpital ten był jednym z pierwszych miejsc, w których wyraźnie zademon-strowano związek między przestrzeniami na pół trwałymi a zachowaniem. Osmond...

POL WINCENTY

POL WINCENTY, ur. 20 IV 1807 w Lublinie, zm. 2 XII 1872 w Krakowie, poeta, geograf. Syn Niemca w służbie austr., wcześnie przez ojca osierocony, dojrzewał w atmosferze polskości w kręgu rodziny matki; po ukończeniu gimn. we Lwowie studiował tamże 1824-27 (1823 uczył się w kolegium jezuickim w...

POLONISTA, dwumiesięcznik poświęcony sprawom nauczania języka pol.

POLONISTA, dwumiesięcznik poświęcony sprawom nauczania języka pol., wyd. w Warszawie 1931-39 i w Łodzi 1946—47; założyciel i red. J. Saloni, od 1946 J. Z. Jakubowski. W1937-39 P. był organem Tow. Polonistów RP (powst. z inicjatywy pisma), po wojnie - łódz. oddziału Tow. Lit. im. A. Mickiewicza...

ZIELONY BALONIK, pierwszy pol. kabaret artyst.-lit.

ZIELONY BALONIK, pierwszy pol. kabaret artyst.-lit., działający w Krakowie od 7 X 1905 do 1912 (sporadycznie do 1915). Powstał w czasie, kiedy we Francji i w Niemczech przebrzmiała już moda na kabarety lit. (słynny Chat Noir zaprzestał swojej działalności 1897, równie znany monachijski kabaret Elf...

Sytuacja intelektualna Europy u schyłku XIV w. i w pierwszej poł. XV w.

 

Czołowe miejsce zajmowały uniwersytety w:

Paryżu

Bolonii.

W dziedzinie filozofii i teologii w I poł. XIV w. wysunął się Uniwersytet Oksfordzki, rozsławiony przez pisma wybitnych uczonych:

Wilhelma Ockhama

Roberta Holcota

Adama Woodhama

Ryszarda...

Stosunki polsko - tureckie w 1. poł. XVII w.

 

Do następnego zbrojnego starcia pol.­-tur. doszło podczas wojny trzydziesto­letniej. Jednym z powodów, które dopro­wadziły do napiętej sytuacji z Turcją, było udzielenie przez Polskę pomocy Habsbur­gom w walce z lennikiem tur., księciem Siedmiogrodu, taborem Bethlenem (wysła­no przeciw niemu...

POLONISTYKA, czasopismo dla nauczycieli języka pol.

POLONISTYKA, czasopismo dla nauczycieli języka pol., wyd. od 1948, początkowo w Łodzi, od 1952 w Warszawie, najpierw jako kwart., od 1949 dwumies., na zlecenie Min. Oświaty i Szkolnictwa Wyższego (następnie Min. Oświaty i Wychowania) przy współpracy Tow. Lit. im. A. Mickiewicza; red. przez J. Z...

PRZYJACIEL LUDU, pierwsze pol. polityczne pismo lud.

PRZYJACIEL LUDU, pierwsze pol. polityczne pismo lud., ukazujące się we Lwowie 1889-1902, w Krakowie 1903-14 i 1919-33 oraz w Warszawie 1946-47. Dwutygodnik do 1900 (3 razy w miesiącu 1896-99), nast. tygodnik. Wydawcą i początkowo red. był B. Wysłouch, od 1902 J. Stapiński - czołowi działacze ruchu...

ROZRYWKI DLA DZIECI, pierwsze pol. czasopismo „dla młodego wieku"

ROZRYWKI DLA DZIECI, pierwsze pol. czasopismo „dla młodego wieku", miesięcznik, wyd. 1824-28 (przedr. 1827-28) w Warszawie przez K. Tańską (późniejszą Hoffmanową). Zgodnie ze zdeklarowaną przez redaktorkę intencją poświęcenia pisma przede wszystkim „narodowości", pojętej w duchu ideologii —>...