Hymn państwowy

Czytaj Dalej

GESTAPO (Geheime Staatspolizei) - tajna policja państwowa

Niemiecka tajna policja państwowa utworzona w 1933 r. w Prusach przez premiera tego kraju Hermanna *G6ringa. Pierwotna nazwa brzmia­ła Geheimes Staatspolizeiamt (Gestapa) - Urząd Tajnej Policji Państwowej. W 1934 r. Góring przekazał zwierzchnictwo nad Gestapa Heinrichowi *Himmlerowi, który w 1936 r...

"Hymn do Boga" - streszczenie

"         Hymn Jana Kochanowskiego nazywany jest "manifestem renesansowego humanizmu".

Trzy koncepcje naprawy rzeczywistości państwowej w "Przedwiośniu" Stefana Żeromskiego. Jak je oceniasz?

 

Słynne są trzy koncepcje naprawy kraju zawarte w powieści Żeromskiego, która ma przede wszystkim wymiar polityczny. Rzeczywistość młodego państwa rozczarowała wielu, którzy czekali na odzyskanie niepodległości. Do grona krytyków należał także Żeromski. Oto trzy programy...

Hymn “SMUTNO MI BOŻE” Juliusza Słowackiego

HYMN- jest gatunkiem znanym już w antyku. W tradycji europejskiej utrwaliło się tworzenie hymnów o treści religijnej lub patriotycznej, będących wyrazem uczuć zbiorowych. W “Hymnie” S.

Hymny

Liczne hymny, traktowane jako odmiana ody, pisane były w okresie oświecenia, przez przedstawicieli zarówno klasycyzmu (Hymn do miłości Ojczyzny Ignacego Krasickiego, Hymn do czasu, Hymn do Słońca Adama Naruszewicza, Hymn do Apollina S.

Pieśń XXV – Hymn (Czego chcesz od nas, Panie, za twe hojne dary...)

Jak widzimy, mimo pozornej różnicy, podmiot Hymnu to znany z wcześniejszych pieśni humanista, człowiek światły, reprezentant rozumu.

Uczucia Juliusza Slowackiego na podstawie utworów "Hymn", oraz "Do matki"

"Hymn", w którym szczerze odkrywal sie przed Bogiem, mówil wprost, ze jest mu smutno. W wierszach "Hymn" oraz "Do matki" , Juliusz Slowacki stwierdzil, ze jego zycie jest wielkš wedrówkš.

Przedsiębiorstwa państwowe

Zapoczątkowana w 1989 r. zmiana ustroju państwowego w Polsce rozpoczęła proces głębokich reform gospodarczych. Zasadniczym celem było przekształcenie gospodarki centralnie planowanej w gospodarkę rynkową, w której dominującymi podmiotami gospodarczymi są przedsiębiorstwa prywatne. Tym samym rozpoczęty...

„Hymn do Nirwany”

  „Hymn do Nirwany” – jest to rodzaj modlitwy do Nirwany.

Banki państwowe

 

Bank państwowy może być utworzony przez Radę Ministrów w drodze rozporządzenia, na wniosek Ministra Skarbu Państwa zaopiniowany przez Komisję Nadzoru Bankowego. W tym samym trybie następuje likwidacja banku państwowego.

Rozporządzenie Rady Ministrów o utworzeniu banku państwowego określa nazwę...

Własność państwowa a prywatna

 

Modele teoretyczne i doświadczenia 45 lat socjalizmu w Polsce wykazały, że jest to system nieefektywny. Nie przynosi on dużego postępu cywilizacyjnego i przyczynia się do technologicznego zacofania. Socjalizm nie zaspakajał potrzeb ludzi, gospodarowanie w nim wiązało się z olbrzymim marnotrawstwem...

INTERWENCJONIZM PAŃSTWOWY

 

Wszystkie kraje świata stoją przed wspólnym problemem ekonomicznym. Problem ten wynika z posiadania niewystarczającej ilości zasobów potrzebnych do zrealizowania wszystkich planów, zamiarów, czy chęci. Występuje ograniczona podaż zarówno zasobów naturalnych, jak i kapitału oraz wykwalifikowanej siły...

"Nad Niemnem" jako hymn o pracy (na cześć pracy)

Stosunek pisarki do ideału pracy jest jasny - proponuje ona pogląd, że praca jest najwyższą wartością wolnego człowieka, stanowi o jego godności, nadaje życiu sens i szczęście. Powieść "Nad Niemnem" udowadnia powyższe założenia poprzez: 

-> wypowiedzi bohaterów reprezentujących pogląd...

Przekształcenia własnościowe przedsiębiorstwa państwowego

 

Przekształcenie formy własności dokonuje się przez sprzedaż części lub całości majątku przedsiębiorstwa innym podmiotom prawno-organizacyjnym. Zasadniczo są dwie drogi przekształceń własności z okazji prywatyzacji: 1. Kapitałowa – dokonuje się przekształcenie przedsiębiorstwa w jednoosobową...

Cechy przedsiębiorstw państwowych.

 

odrębność ekonomiczna posiada odrębny majątek

osobowość prawna , nabywa ją z chwilą zarejestrowania w sądzie.

Odrębność organizacyjna (stanowi samodzielną jednostkę organizacyjną, ma swoją nazwę i siedzibę)

Odrębność terytorialna ( zajmuje obszar na którym jest...

Poezja futurystyczna - Hymn do ciała

Poezja futurystyczna to pochwała zmysłowego odczuwania świata, hymn do ciała, umiłowanie tego, co w człowieku biologiczne. W Hymnie do maszyny mego ciała Czyżewskiego człowiek to zbiórorganów wewnętrznych i suma ich funkcji.

Przedsiębiorstwo państwowe

 

Przedsiębiorstwo państwowe jest samodzielnym, samorządnym i samofinansującym się podmiotem gospodarczym posiadającym osobowość prawną. Jako samodzielna jednostka przedsiębiorstwo państwowe, jest wyodrębnione zarówno pod względem organizacyjnym, ekonomicznym jak i prawnym.

Osobowość prawna...

Formy i metody prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych.

 

Prywatyzacja jest to proces przejmowania praw własności majątku przedsiębiorstwa od państwa przez osoby prywatne (fizyczne, prawne )

 

I. Rezygnacja z własności jest formą, metodą jest :

     

sprzedaż ;

 

pojedynczy nabywca,

społeczeństwo,

kierownictwo...

Cele prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych.

 

stworzenie i umocnienie roli i znaczenia rynku kapitałowego w działalności przedsiębiorstwa

przywracanie równowagi budżetowej przez dochody ze sprzedaży przedsiębiorstw likwidację nierentownych przedsiębiorstw, wzrost wpływów z podatków,

zmniejszenie zadłużenia...

Walory ideowe i artystyczne poezji Kazimierza Przerwy Tetmajera (dekadentyzm, końca wieku , impresjonizm ,,Melodi mgieł nocnych" , impresjonizm i symbolizm ,,Na Anioł Pański’’.Fascynacja religią wschodu ,,Hymn do Nirwany’’

Człowiek z końca XIX w, ,nie ma tarczy przeciw włóczni zła’’ Fascynacja religją wschodu, ,Hymn do Nirwany’’ ,, Hymn do Nirwany’’ jest kolejnym utworem Tetmajera, w którym się powtarzają akcenty pesymizmu i niewiary w sens ludzkiego istnienia.