Which famous conception of human being describes a man as being free?

Psychological conceptions of the human being are a kind of personality portraits. They describe who a human is, how he functions, also which laws rule the course of his cognitive and motivating processes. All the psychological conceptions appeals to certain assumptions which apply to a human being. They assume that all people are similar to each other in some way, they have common type characteristics which sometimes allows the generalization of statements. Also, they assume that individuals ...

HUMAN RELATIONS - REALIZACJA ZADAŃ HUMAN RELATIONS W FIRMIE: Zwolnienia i polityka "outplocementu"

Zwolnienia pracowników to konieczność w dynamicznej rzeczywistości rynkowej. Tworzą one jednak poważnezagrożenia, ponieważ, zwalniane osoby zazwyczaj bronią swoich racji organizując pikiety czy strajki, co zostajenagłośnione przez media. Powoduje to z kolei negatywnywpływ na wizerunek przedsiębiorstwa...

HUMAN RELATIONS

(ang. stosunki międzyludzkie),kierunek badań w socjologii nad problemami organizacji izarządzania przedsiębiorstwem (dotyczy głównie relacji w zakładziepracy między załogą a kierownictwem oraz pracownikówmiędzy sobą).

Twórcą h.r. był E. Mayo, który na podstawie badań empirycznych,prowadzonych 1924 w...

“Many believe that environment degradation of the planet is the most seriously crisis now facing human kind. What do you think? Should business and industry be concerned about “green issues”?

Subject : Communications Date 24.11.2008 “Many believe that environment degradation of the planet is the most seriously crisis now facing human kind. What do you think? Should business and industry be concerned about “green issues”? Aleksandra Kurdziel Course -Business World is changed rapidly. The process of civilization made In last two hundred years vastly. There are changed in every part of live ; in science, industry , agro culture, medicine, culture and the way of ...

Geneza szkoły Human Relations

Organizacja pracy oparta na zasadach tayloryzmu stawała się w miarę wzrostu dobrobytu robotników coraz mniej funkcjonalna - spadała wydajność pracy, wzrastała płynność załóg i liczba absencji w pracy, nasilały się konflikty robotników z kierownictwem, wybuchały strajki na tle organizacji pracy...

Czynniki wydajności pracy odkryte przez szkołę Human Relations

We wcześniejszych teoriach organizacji i zarządzania przyjmowano założenie o pozytywnym związku między zadowoleniem z pracy z wydajnością - im pracownik jest bardziej zadowolony, tym bardziej wydajny.

Zadowolenie rozumiane jako emocjonalna reakcja na zaspokojenie potrzeb miałoby skłaniać pracownika do...

Plastic surgery reflects human vanity

INCREASED POPULARITY OF COSMETIC SURGERY REFLECTS HUMAN VANITY

Plastic surgery is the easiest, the most popular and the most effective way to bring back youth,beauty and satisfaction of one's apperance. Not only in America it's fairly as common as dentist visit. Surgery is one of the fastest developing branches...

HUMAN LIFE INTERNATIONAL (HLI), Międzynarodowa Obrona Życia

Organizacja walcząca w obronie dziecinienarodzonych, zat. 1981 w Stanach Zjedn., posiadająca filiew 30 krajach, m.in. w Polsce.

Ruch obrony życia nienarodzonych wobec współcz. zagrożeńzainicjował Paul Marx OSB, socjolog amer., który od1959 odwiedził ok. 80 krajów świata (m.in. 1987 Polskę)...

HUMAŃ, Umań

Miejscowość na Ukrainie z monasterembazylianów i szkołą. Humańszczyzna, na której obszarzepowstał H., wzmiankowana 1609, została nadana na własnośćWalentemu A. Kalinowskiemu; 1732 H. przeszedł w posiadaniePotockich i 1761 otrzymał prawo miejskie magdeburskie;był kilkakrotnie niszczony przez hajdamaków;...

HUMAN RELATIONS - REALIZACJA ZADAŃ HUMAN RELATIONS W FIRMIE

Właściwe relacje miedzy pracownikami a dyrekcją w firmie zależne są od wielu czynników. Na to, czy pracownikbędzie czuł się spełniony w swojej pracy, a jednocześnie nawiąże silne więzi z firmą, wpływają różne elementy.

Jedną z koncepcji, która bierze pod uwagę wszystkie te potrzeby, jest system...

HUMAN RELATIONS - REALIZACJA ZADAŃ HUMAN RELATIONS W FIRMIE: Rekrutacja i selekcja

Jednym z ważnych zadań firmy jest stworzenie zespołu złożonego z wartościowych pracowników przyczyniających siędo powodzenia przedsiębiorstwa. Pomaga w tym dobrze przygotowana i przeprowadzona rekrutacja.

Źródła rekrutacji dzieli się na zewnętrzne i wewnętrzne. Rekrutacja wewnętrzna polega na...

HUMAN RELATIONS - REALIZACJA ZADAŃ HUMAN RELATIONS W FIRMIE: Atmosfera w pracy

W ocenie przedsiębiorstwa pod kątem warunków pracy osób zatrudnionych często zwraca się uwagę na atmosferę. Jestto pojęcie mało konkretne, ponieważ w zależności od wielkości i typu przedsiębiorstwa mogą składać się na nie różneelementy. Pewne czynniki są jednak stałe.

Należy tutaj właściwy...

HUMAN RELATIONS - REALIZACJA ZADAŃ HUMAN RELATIONS W FIRMIE: Motywowanie pracowników

Właściwa motywacja jest „wewnętrzną siłą, która uruchamia i podtrzymuje działania pracowników". Zadaniemmenedżera jest zatem stosowanie takich bodźców, które pozwolą tę siłę pobudzać i ukierunkowywać.Ważna jest tutaj znajomość ludzkich potrzeb, które mogą być bardzo różne. Dla jednych bowiem...

HUMAŃ

Ukr. Umań, miasto w Ukr. SRR w obwodzie czerkaskim nad rzeką Umanką, zał. w pocz, XVII w. jako ośrodek wielkich włości Kalinowskich, było silną twierdzą, zdobywaną kilkakrotnie przez powstańców koliszczyzny (zob.). Dureń humański chytrus udający głupca.

Rzeź humańska zob. Koliszczyzna. Zofiówka...

HUMAN POTENTIAL MOVEMENT (HPM)

Ruch ukrytych potencjalnych możliwości ludzkich. Intelektualny ipraktyczny prąd i kierunek poszukiwań nowych możliwości tkwiących wczłowieku, przytłumionych przez skostniały, sformalizowany i pozostającypod dyktatem techniki i mitu o dobrobycie, styl życia. Nurt ten wywodzisię z podstaw psychologii...

HUMAN RELATIONS

Człowiek jest największą wartością przedsiębiorstwa, dlatego należy zwrócić uwagę na sposoby zatrzymaniapracowników w przedsiębiorstwie, ich aktywizowanie oraz budowanie właściwej atmosfery w pracy.

Potwierdzają to wypowiedzi wielu właścicieli międzynarodowych grup kapitałowych, którzy twierdzą...

Papillomawirusy, gł. wirus brodawczaka ludzkiego (Human Papilloma Virus = HPV)

Papillomawirusy, których najważniejszym przedstawicielem jest HPV, to bezosłonkowe wirusy DNA, mające zdolność transformowania komórek in vitro. Posiadają średnicę ok. 55 nm i wykazują symetrię ikozaerdalną. Materiał genetyczny papillomawirusów stanowi kolisty dsDNA (ok. 8000 bp), a replikacja...