HONOR

Honory wojskowe prezentowanie broni, salwa honorowa, parada wojskowa itp. Sprawa (satysfakcja) honorowa sprawa, w której chodzi o honor i zadośćuczynienie, satysfakcja dawana (udzielana) za obrazę honoru, dawn.

KIRKOR ADAM HONORY, pseud. Jan ze Śliwina

KIRKOR ADAM HONORY, pseud.

HONOR

Manning, Honor, HD 18(1949) 652-657; K.

CHRISTO SIT LAUS ET HONOR

Sekwencja ku czci św. Agnieszki, powstała przypuszczalnie w końcu XV w. na Śląsku; odkrył ją 1973 J. Pikulik w sekwencjarzu domin, z przełomu XV i XVI w. (rpsBN 6477). H. Kowalewicz wątpi w jej pol. pochodzenie.

Utwór, oddając chwałę Chrystusowi za świętość 13-letniej Agnieszki, podkreśla także...

GLORIA, LAUS ET HONOR

Hymn ku czci ChrystusaKróla śpiewany podczas procesji w Niedzielę Palmową;a u t o r em hymnu jest bp Orleanu Teodulf (zm. 821), któryodbywając karę w Angers, zaśpiewał go z celi więziennejw czasie trwania procesji z udziałem ces. Ludwika I Pobożnego,za co został przez niego ułaskawiony ( P L...