Homo politicus

Czytaj Dalej

Uzębienie homo- i heterodontyczne

Nietoperze w swym rozwoju osobniczym inają oba filogenetyczne stopnie: zęby mleczne zbudowane są według typu homodontycznego, zęby stałe według — heterodon tycznego.

Homo

Ten nowy gatunek jego odkrywca nazwał Homo habilis, czyli „człowiek zręczny". To właśnie ten osobnik stanowi granicę, od której rozpoczyna się ostateczna ewolucja homo sapiens.

Homo habilis

W przeciwieństwie do australopiteka, którego szczęki i zęby podobne były do uzębienia małp, łuk zębowy homo habilis był już niemal identyczny z zębami homo sapiens. Homo erectus, zwany także pitekantropem, miał większy mózg niż homo habilis, jego objętość się­gała 1000 cm3.

Homo sapiens

Szczególnie trudno jest okre­ślić, czy konkretne szczątki należały do przedsta­wiciela gatunku homo erectus, czy już do homo sapiens. Naj­wyraźniej ludzie nie wyewoluowali z neander­talczyka tylko ze wspólnych przodków - homo erectus.

Homo sapiens sapiens

Gatunek w pełni odpowiadający pod względem anatomicznym człowiekowi współczesnemu, czyli homo sapiens sapiens wyłonił się w południowej Afryce około 100 tysięcy lat temu.

HOMO SAPIENS, trylogia powieściowa S. Przybyszewskiego

HOMO SAPIENS, trylogia powieściowa S.

HOMO SAPIENS

Łac., 'człowiek rozumny', gatunek ssaków z rodziny człowiekowatych (hominidów), do którego zalicza się człowiek współczesny i człowiek kopalny z paleolitu mł.

ASSUMPTUS HOMO

Termin określający miejsce natury ludzkiej w strukturze unii -> hipostatycznej Chrystusa. Krańcowe koncepcje teol. upatrują całkowitą zależność ludzkiej natury Chrystusa od jego osoby boskiej lub przyznają tej pierwszej psych, autonomię.

Szczególną odmianę doktryny posługującej się pojęciem a.h...

ECCE HOMO, Oto Człowiek

Słowa Piłata wypowiedziane o Jezusie Chrystusie (J 19,5) po -> biczowaniu i -> cierniem koronowaniu, wskazujące bądź na jego pokorę i niewinność, bądź też — z pewną pogardą — na nieszkodliwość jego poczynań; w zamyśle Jana Apostoła miały się (być może) wiązać z Dn 7,13 i podkreślać...

„HOMO DEI"

Czasopismo ascetyczno-pastoralne dlakapłanów, wydawane przez redemptorystów - od 1932 w Tuchowie,od 1946 we Wrocławiu, od 1956 w Warszawie, od1991 ponownie w Tuchowie.

Założone zostało przez K. Smorońskiego(zm. 1941) przy seminarium duch. redemptorystóww Tuchowie w celu niesienia pomocy kapłanom w ich...

HOMO FABER

—» twórczość; pojęcie —>homo sapiens jest wynikiem refleksji h.

HOMO MEDITANS

Seria wydawnicza poświęcona zagadnieniomżycia duchowego, teologii i — historii duchowości,wydawana przez KUL.

Publikuje odczyty oraz materiały związane z tematyką poszczególnychtygodni duchowości, zapoczątkowanych 1975przez ks. Waleriana Słomkę w ramach Sekcji Teologii DuchowościKUL; funkcję redaktora...

HOMO OECONOMICUS

(łac. człowiek ekonomiczny),aspektowe określenie człowieka odnoszące sie do jego zachowańw sprawach gosp.; h.oe. w ekonomii to abstrakcyjny modelzachowań człowieka wykorzystywany jako instrument badawczytychże zachowań w dziedzinie gosp., a także do analizyżycia gosp. i przewidywania masowych zachowań...

HOMO RELIGIOSUS

homo sapiens) wynikają z faktu, iżreligijność nie jest bezwzględną właściwością człowieka, realizującąsię w nim samym, ale cechą względną, wymagającąkoniecznego odniesienia do Boga, który nie jest dostępnyczłowiekowi w bezpośrednim —* doświadczeniu.

HOMO SAPIENS

i homoerectus wyraża jedynie przekonanie o wewn. zmienności rodzajuludzkiego; tym samym początki rodzaju homo rozpoznaje się wprzeszłości przed ok. Cybulski, Homo erectus, Tor 1981; F.

HOMO FABER

W teorii antropogenezy — przedsta­wiciel Człowiekowatych posługujący się najprostszymi narzędziami, wcześniejszy niż —> Homo sapiens (2).

HOMO SAPIENS

Podział form ludzkich (Hominidae) na gatunki: Ho­mo africanus, Homo habilis, Homo erectus, Homo sapiens — uwarunkowany jest głów­nie przez przyjęcie kryterium czasu poja­wiania się tych form.

HOMO HOMINI LUPUS

Łac. - człowiek człowiekowi wilkiem. Dziś, kiedy postępuje standezintegracji społeczeństw i mamy do czynienia z różnymi przejawamiwrogości i agresji, odwraca się czasem to powiedzenie na niecożartobliwe, pełne jednak autoironii: -> LUPUS LUPI HOMINEM - wilkwilkowi człowiekiem.

CZŁOWIEK, Homo

Rodzaj w obrębie rodziny człowiekowate, obejmujący dwa gatunki wymarłe: H. habilis (człowiek zdolny) i H. erectus (człowiek wyprostowany) i jeden żyjący H. sapiens {człowiek rozumny). Cechy typowe dla rodzaju człowieka to: mózgoczaszka o pojemności powyżej 750 ml, zróżnicowanie grubości kości...

CZŁOWIEK WYPROSTOWANY, Homo erectus

Wymarły gatunek z rodziny człowiekowatych. Zamieszkiwał tereny Afryki, Azji i Europy. Najstarsze szczątki człowieka wyprostowanego datowane są na około 1,8 min. lat, a zatem przed ok. 800 tys. lat koegzystował na terenie Afryki z australopitekami. Pojemność mózgo-czaszki wynosiła od 850-940 ml;...