Holenderskie Indie Wschodnie

Holenderskie Indie Wschodnie

Czytaj Dalej

PORTUGALSKO-HOLENDERSKIE WOJNY W INDIACH WSCHODNICH 1601-1641

Holendrzy zyskali prze­wagę w Indiach Wschodnich (Archipelag Malajski wraz z Indochinami i Indiami) i zaczęli usuwać Portugalczyków z tych obszarów, na których osiedlili się przed stoma laty.

Politolog holenderski ARREND LIJPHART i niemiecki uczony GERARD LEMBRUCH

Wysunęli koncepcję demokracji konsocjacyjnej jako szczególnego rozwiązania w społeczeństwach podzielonych. Jest to demokracja oparta na współdecydowaniu, a współdecydowanie oparte jest na porozumieniu. Istotną cechą demokracji konsocjacyjnej jest zgoda wszystkich grup na to, że większość nie będzie...

Kształtowanie się granic Polski po drugiej wojnie światowej - Granica wschodnia

W wyniku rozpadu ZSSR wschodnia granica polski stała się granicą polsko- litewską, polsko-białoruską i polsko-ukraińską a nienaruszalność granic i brak roszczeń terytorialnych potwierdzono w podpisanych deklaracjach.

Pozaeuropejskie organizacje regionalne - Stowarzyszenie Narodów Azji Południowo-Wschodniej - ASEAN

Utworzone zostało na podstawie umowy zawartej w Bangkoku w roku 1967.Założycielami były: Filipiny, Indonezja, Malezja, Singapur, Tajlandia. W roku 1984 przystąpiło Brunei. Celem Stowarzyszenia jest rozwijanie współpracy w dziedzinie gospodarczej, socjalnej, nauki, techniki, i administracji. Siedzibą...

Partie polityczne w Europie Środkowo - Wschodniej – cechy modelowe

Partie EŚW powstają w momencie „kryzysu partii”(zanik podziałów socjopolitycznych, rola telewizji, kryzys ideologii, odpływ członków) na świecie co wiąże się z tym, że przyjmują od razu nową formę, nie mogąc wcześniej funkcjonować na starych warunkach. Partie EŚW musiały się zmierzyć z takimi...

Rodziny partii politycznych w Europie Środkowej i Wschodniej

Koncepcje rodzin partii Europy Środkowej i Wschodniej' są obciążone - z punktu widzenia badań komparatystycznych - trzema mankamentami; są zbyt rozbudo­wane, nie stosują do wszystkich przypadków jednakowych kryteriów (prócz typu ideologii uwzględnia się niekiedy - ale nie zawsze - miejsce zajmowane w prze­strzeni politycznej, styl działania lub związek z określoną grupą społeczną) i nie uwzględniają ideologicznej ewolucji partii ...

Wybory parlamentarne w krajach Europy Środkowej i Wschodniej

WYBORY PARLAMENTARNE – nie za bardzo wiem co tu wchodzi, będzie więc tak skąpo garść ogólności i technikaliów (szczegóły w następnym punkcie)

A. ogólności: G.P. Lewis wyodrębnił 4 fazy rywalizacji wyborczej w EŚW.

Pierwsza: wybory otwierające, druga: proces dezintegracji frontów antykomunistycznych...

CHARAKTERYSTYKA RYNKU WYBORCZEGO W EUROPIE ŚRODKOWEJ I WSCHODNIEJ.ROZMIAR I OTWARTOŚĆ RYNKU WYBORCZEGO

A. ROZMIAR - Generalnie następuje tendencja zmniejszania rozmiaru (czyli ilości partii na arenie parlamentarnej – Węgry ’90 i ’94 – 7, obecnie 4; Czechy – z 8 do 5, Serbia, Albania etc.).

Duży rynek (przeciętnie więcej niż 7 reprezentowanych w parlamencie partii): Chorwacja, Estonia, Litwa, Łotwa, Rosja...

Typy systemów partyjnych w Europie Środkowej i Wschodniej

Wszystkie mają wielopartyjny format, z tym jednak, iż w niektórych obserwujemy inklinację w kierunku modelu rywalizacji dwublokowej (zwłaszcza na poziomie parlamentarnym) w warunkach występowania relatywnie mniejszej liczby partii relewantnych, skłonnych do stosowania właśnie strategii blokowych (np...

Wzorce rywalizacji gabinetowej w Europie Wschodniej

Czynnikiem osłabiającym tempo instytucjonalizacji wschodnioeuropejskich systemów par­tyjnych jest też duża zmienność oferty wyborczej, pociągająca za sobą wielość wariantów koalicyjnych.

Europa Środkowa I Europa Środkowo-Wschodnia – Pojęcie i Rola w stosunkach międzynarodowych

Natomiast wyraźnie wyodrębniła się Europa Środkowo- Wschodnia (Czechy, Polska, Węgry, Słowacja), które wyraźnie różnią się od Europy Wschodniej, lecz w znacznym stopniu ustępują cywilizacyjnie Europie Zachodniej.

Azja - Indie: Środowisko

Ghaty Zachodnie są wyższe od Ghatów Wschodnich i porośnięte w niższych partiach wilgotnymi lasami równikowymi . W lecie z południowego zachodu wieją silne wiatry monsunowe , przynoszące całym Indiom obfite opady .

Azja - Indie: Gospodarka

Część mieszkańców Indii domaga się zmiany tego prawa , dzięki czemu gospodarstwa mogły by być większe i dawałyby większa produkcję . W Indiach szybko rozwijają się również usługi i coraz więcej mieszkańców znajduje zatrudnienie w turystyce , bankowości i łączności .

Azja - Indie: Ludność

Życie społeczne w Indiach koncentruje się na bazarach , które są pełne ludzi wymieniających wiadomości przy ogłuszających dźwiękach muzyki , klaksonów samochodowych i nawoływań ulicznych sprzedawców .

KARACZAN WSCHODNI

Typ: Arthropoda (stawonogi)

Podtyp: Antennata (czułkowce)

Gromada: Insecta (owady)

Podgromada: Pterygota (owady uskrzydlone)

Rząd: Blattoidea (karaczany)

Bardzo rzadko spotykany w środowisku wolnym, częściej w domostwach i zabudowaniach gdzie znalazł idealne warunki życia. Jest bardzo trudny do...

KARACZAN WSCHODNI - Układ ruchu

W skład układy ruchu wchodzą członowane nogi oraz dwie pary skrzydeł pochodzenia błoniastego.

Nogi składają się z kilku członów połączonych stawami. Są to: biodro, krętarz, udo, goleń i złożona z kilku członów stopa, zakończona pazurkami.

Z tułowiem zestawiają się narządy ruchu w postaci...

KARACZAN WSCHODNI - Układ nerwowy

W skład układu nerwowego wchodzi ośrodkowy układ nerwowy, układ obwodowy i współczulny. W skład układu ośrodkowego wchodzi zwój nadgardzielowy, czyli mózgowy oraz brzuszny łańcuch nerwowy. W mózgu wyróżnia się przedmóżdże unerwiające oczy proste i złożone; śródmóżdże unerwiające czułki oraz...

KARACZAN WSCHODNI - Narządy zmysłów

Narządami zmysłów dotyku i powonienia są różnorodne szczecinki i włoski rozmieszczone na czułkach, a także głaszczkach i odnóżach gębowych.

Długie,. Wieloczłonowe i szczeciniaste czułki w ilości jednej pary stanowią przekształconą pierwszą parę embrionalnych kończyn. Odchodzą one z okolic...

KARACZAN WSCHODNI - Układ pokarmowy

Układ pokarmowy karaczana, położony pod sercem, jest stosunkowo długi i podzielony na trzy części - jelito przednie, środkowe i tylne. Pierwsza część jelita przedniego, sięgającego do końca tułowia, jest dobrze umięśniona gardziel przechodząca w okolicy obrączki okołoprzełykowej w następna...