HOLANDIA, Nederland - KOŚCIOŁY WSCHODNIE

Początki prawosławia wH. związane są z podróżą cara ros. Piotra I (1682-1725) do H. oraz z panowaniem (1840-49) króla hol. Wilhelma II (jegożoną była Anna Pawłowna, córka ces. Pawła I); w większejliczbie prawosławni przybyli do H. po rewolucji październikowej(1917) i wojnie domowej w Rosji...

HOLANDIA, Nederland - KOŚCIÓŁ EWANGELICKOREFORMOWANY

Wyznawcy kalwinizmu przybyli do -» Niderlandów z Francjiok. 1550; podstawy dogmatyczne Hol. Kościoła Reformowanegoukształtowały się pod wpływem Katechizmu —» heldelberskiegoi Konfesji belgijskiej (1561), której przyjęcie 1566w Antwerpii oznaczało ostateczne uznanie kierunku kalwińskiego w Niderlandach; w...

HOLANDIA, Nederland - STATYSTYKA

Miała 1 metropolię, 5diecezji, 1020 parafii, 3008 księży diec, 2045 księży zak., 463alumnów, 3725 zakonników i 8100 sióstr, ok. 2 min katolikówna 5 min mieszk. ;vl960j- 1 metropolię, 7 diecezji, 1601 parafii,4038 księży diec. i 4407 zak., 712 alumnów, 6619 zakonnikówi 33 204 siostry, 4,67 min katolików na...

HOLANDIA, Nederland - SZTUKA SAKRALNA

Sztuka pn. prowincji Niderlandów,tworzących niepodległą republikę H. stanowi odgałęzieniesztuki niderl., obok równolegle wyodrębnionejsztuki -r» flamandzkiej.

Na jej rozwój decydujący wpływ miały:protestantyzm (wewn. wystrój kościołów ograniczony dojednego tylko ołtarza, pozbawiony rzeźby i...

HOLANDIA, Nederland - MUZYKA SAKRALNA

1. W  K o ś c i e l e  k a t o li c k im - W początkowych latach, po oderwaniu się 1579pn. prowincji niderl. od Korony Hiszp. w hol. muzyce kośc.dominował zarówno —» chora! gregoriański (nie ukształtowanyjasno pod względem rytmu i melodii), jak i muzyka polifoniczna,oparta na tradycji Niderlandczyków. W...

HOLANDIA, Nederland - LITERATURA

Stanowi dział literatury niderl.; prowincjehistorycznych Niderlandów (obecnie w granicach państwowychH., Belgii i Francji) tworzyły swoistą całość polityczno-kulturową do końca XVI w., a pod pewnymi względamistanowią ją do dziś. Przed powstaniem jednolitego języka niderl.literaturę pisano w...

HOLANDIA

Królestwo utworzone 5 VI 1806 z Republiki Batawskiej, oddane Ludwikowi Bonapartemu i jego żonie Hortensji Beauhamais. W X 1806 H. przystąpiła do systemu blokady kontynentalnej, co szybko doprowadziło do załamania jej handlu i gospodarki. Ludwik, rozumiejąc interesy poddanych, nie w pełni wykonywał...

WILHELM II (6 XII 1792 - 17 III 1849), ks. Oranii, od 1840 król Holandii. Syn króla Wilhelma I

1815 dow. korpusu holend. w armii Wellingtona, bił się pod Quatre-Bras i Waterloo, gdzie został ranny. Ożenił się z w.ks. ros. Anną, siostrą cara Aleksandra I, o której rękę ubiegał się daremnie Napoleon. 1831 na czele wojsk holend. uderzył na Belgię. 1848 przyjął liberalną konstytucję.