Hodowla

Hodowla

Czytaj Dalej

Hodowle komórek roślimnydh

Metoda hodowli komórkowej zdecydowanie skraca cykl prac hodowlanych.

Hodowla selektywna

Współczesne hodowle W dwudziestym wieku rozmaite osiągnięcia tech­niczne zmieniły sposób prowadzenia hodowli zwie­rząt. Większość wołowiny sprzedawanej w Europie pochodzi z hodowli bydła rzeźnego, a około trzy czwarte ogółu tych zwie­rząt to „produkt uboczny" hodowli bydła mlecz­nego.

Hodowla ryb słodkowodnych

Bardziej wyrafinowani zakładali baseny hodowla­ne na dachach swoich domów Klasztorne stawy hodowlane. Hodowle ryb muszą być położone blisko rzek lub większych naturalnych zbiorników wodnych, aby zapewnić stały dopływ świeżej wody do base­nu hodowlanego.

Typy hodowli

Stosowane są dwa główne systemy hodowli mikroorganizmów: w podłożach stałych (HPS) i hodowle wgłębne (HPC). Hodowle w podłożach stałych znajdują zastosowanie do hodowli grzybów mikroskopowych.

Metody hodowli bakterii beztlenowych

Beztlenowe metody hodowli bakterii prowadzi się eliminując ze środowiska hodowlanego tlen następującymi metodami: •    fizycznymi - np.

Wzbogacająca hodowla w roztworze

Przy hodowli (beztienowej) na glukozie bakterie propionowe są tłumione przez inne, występujące razem z nimi bakterie, szybciej rosnące i odporne na zakwaszenie środowiska (np.

Hodowla w podłożu stałym

Hodowle w podłożach stałych są wykorzystywane głównie do produkcji preparatów enzymatycznych. Przewiduje się znaczny wzrost zastosowań hodowli w podłożach stałych wraz z opanowaniem ekonomicznych technik wytwarzania enzymów celulolitycznych.

Bioreaktory do hodowli tlenowych

Bardziej efektywną techniką od hodowli na tacach jest tzw. hodowla w grubej warstwie. Przykład komory do hodowli w grubej warstwie pokazano na rys.

Zróżnicowanie przestrzenne upraw i hodowli zwierząt w Polsce

- hodowla trzody chlewnej; obszarami intensywnej hodowli są Wielkopolska i Kujawy oraz wschodnia część Niziny Mazowieckiej ( byłe województwa leszczyńskie, poznańskie, toruńskie, kaliskie pilskie, bydgoskie, gdańskie ) najmniejsza hodowla w rejonach górskich.

Tlenowe metody hodowli mikroorganizmów

Hodowle powierzchniowe – na powierzchni pożywek zestalonych; Hodowle statyczne –służą do badań morfologii, fizjologii, biochemii oraz otrzymywania czystych kultur; Hodowle wgłębne – wzrost mikroorganizmów zachodzi w całej objętości pożywki płynnej na skutek ciągłego ruchu pożywki wywołanego intensywnym mieszaniem lub wytrząsaniem; Hodowle ciągłe – wymagające stałego utrzymywania wzrostu ...

Hodowle komórek zwierzęcych

W hodowli komórek zwierzęcych stosowane są dwie techniki: na stałym nośniku i wgłębna. Podstawowe znaczenie dla hodowli komórek zwierzęcych ma pożywka, w której prowadzona jest hodowla.

Hodowla zwierząt

Potentatami w hodowli są; Chiny, Europa, Brazylia, USA Owce; zwierzęta te są hodowane dla wełny oraz w mniejszym stopniu dla mięsa. Mongolia, Turcja, Australia Hodowla drobiu; zwiększa się produkcja.

Czym jest hodowla zwierząt?

Umożliwiają one ranczerom kon­trolę nad obszarami wypasu, chronią stada przed dzikimi zwierzętami, ponadto nie dopuszczają do mieszania się wysokiej jakości zwierząt hodowla­nych z gorszymi rasami przebywającymi na wol­ności.

Wielbłądy - hodowla i występowanie.

Jednym z krajów gdzie rozwinęła się hodowla wielbłądów jest Somalia. Są to, więc idealne warunki dla hodowli wielbłądów.

Optymalizacja składu pożywki I warunków hodowli

 Polega ona na wy korzy staniu wielomianowej funkcji korelacyjnej, wiążącej wydajność metabolitu (funkcja celu) z wartościami parametrów hodowli (stężenie składników pożywki, temperatura, pH).

Hodowle przy hamowania wzrostu mikroorganizmów produktami metabolizmu

Produkty metabolizmu odparowują z płynu hodowlanego wraz z dwutlenkiem węgla. Tak prowadzony proces bywa nazywany fermentacja próżniową i może być stosowany wyłącznie do hodowli beztlenowych.

Hodowla na serwatce

Do hodowli stosuje się serwatkę surową bądź zatężoną.

Hodowle w amomowarstwie

W ten sposób uzyskuje się natlenienie hodowli i jednocześnie dostępność substancji odżywczych. Hodowle prowadzi się na skalę mikrotechniczną w standardowych fermentorach o pojemności do 500 dm3.

Hodowla lasów na terenie Polski - Nasiennictwo i selekcja

"Program zachowania leśnych zasobów genowych i hodowli selekcyjnej drzew leśnych w Polsce na lata 1991-2010" łączy w sobie cele zapewnienia wysokiej jakości nasion (w ramach hodowli selekcyjnej drzew), przestrzegania zasad regionalizacji nasiennej i zachowania bazy genetycznej.

Jakie zagrożenia powoduje hodowla bydła?

Wielu naukowców uważa, że hodowla bydła jest marnotrawieniem zboża. Hodowla bydła ma również pośrednio udział w ocieplaniu klimatu naszej planety.