LITERATURA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY - HISTORIA

1971; Studia z historii l. SKROBISZEWSKA Literatura i wychowanie. CIEŚLIKOWSKI Literatura i podkultura dziecięca, Wr.

ATHENAEUM. Pismo zbiorowe poświęcone historii, filozofii, literaturze, sztukom itd.

Pismo zbiorowe poświęcone historii, filozofii,literaturze, sztukom itd. —>Historia Sawki, O celu w powieści 1847, recenzje, przeglądy,notatki) I.

Definicje - irracjonalizm, ludowość w literaturze, orientalizm

  Ludowość w literaturze, program estetyczny głoszący potrzebę nawiązania w kulturze do literatury ludowej, źródło narodowej odrębności; w szerokim rozumieniu ludowość ma charakter słowiański, pogański, rodzimy, swojski.

Dzisiejsze spojrzenie na wartość literatury polskiej okresu średniowiecza

Człowiek w konfrontacji z losem- główny problem literatury XXw. WSTĘP: Bohaterowie narodowi kreowani są w historii lub literaturze.

„Człowiek nie urodził się sobie". Jakie wartości proponują czytelnikowi twórcy literatury średniowiecza i renesansu?

W literaturze polskiej do tego kręgu tematycznego zaliczyć można moralizatorski poemat dydaktyczno-satyryczny Rozmowa mistrza Polikarpa ze Śmiercią. W literaturze polskiej postać tę poznajemy z utworów J.

„Człowiek nie urodził się sobie". Jakie wartości proponują czytelnikowi twórcy literatury średniowiecza i renesansu?

W literaturze polskiej do tego kręgu tematycznego zaliczyć można moralizatorski poemat dydaktyczno-satyryczny Rozmowa mistrza Polikarpa ze Śmiercią. W literaturze polskiej postać tę poznajemy z utworów J.

„Nie dosc nauczyc, trzeba bys sie bawil". Jak tworcy literatury polskiego oświecenia realizowali tę zasadę?

Literatura ta petni funkcje publicystyczne. Literaturę oświecenia uratowało to, że cele doraźne jej twórcy realizowali przy użyciu znakomitych środków artystycznych, iż w służbę bieżących spraw umieli wprzęgnąć śmiech, humor, ironię, parodię, komizm itd.

Uzasadnij znaczenie słów A. Asnyka „Każda epoka ma swe własne cele" na podstawie literatury dwóch wybranych epok

Stosunek do powstań narodowych Jak Już było wspomniane, literaturę romantyczną przenika duch tyrteizmu. W literaturze pozytywizmu przechowana jest natomiast pieczołowicie pamięć powstań i narodowych bohaterów (B.

Człowiek w konfrontacji z losem - główny problem literatury XXw. Zbierz argumenty za lub przeciw temu twierdzeniu.

WNIOSKI: Z omówienia kolejnych utworów literackich jasno wynika, że głównym zagadnieniem poruszanym w literaturze XX w.

Idea ojczyzny jako najwyższego dobra (na podstawie wybranych utworów literatury polskiej)

W literaturze staropolskiej powstaje piękne wyobrażenie ojczyzny -matki, której trzeba służyć, kochać ją, wspierać.

Postawa pisarzy wobec krzywdy społecznej na przykładach znanych ci utworów literatury staropolskiej, romantycznej, pozytywistycznej i młodopolskiej.

Literatura staropolska Satyra na leniwych chłopów - Pierwszy w literaturze polskiej utwór o tematyce społecznej, pisany przez szlachcica, który narzeka na lenistwo i złą pracę pańszczyźnianych chłopów.

Bohater tragiczny w literaturze antycznej, romantycznej i współczesnej

Świat współczesny coraz bardziej zbliża się do stanu chaosu, nawet hierarchie wartości nie są stałe i niewzruszone, dlatego bohater tragiczny w literaturze współczesnej przede wszystkim broni poniżanej ludzkiej godności i szuka wartości, racji, których mógłby bronić.

Bohater tragiczny w literaturze antycznej, romantycznej i współczesnej

Świat współczesny coraz bardziej zbliża się do stanu chaosu, nawet hierarchie wartości nie są stałe i niewzruszone, dlatego bohater tragiczny w literaturze współczesnej przede wszystkim broni poniżanej ludzkiej godności i szuka wartości, racji, których mógłby bronić.

Jakie tradycje literatury staropolskiej uważasz za szczególnie cenne ?

Kochanowskiego: niedościgniona forma i mądra treść - gatunek wciąż obecny w literaturze polskiej, b) bajki I.

Podsumowanie literatury XX-lecia międzywojennego.

Historia ludzkości , według Torrou, jest historią morderstw, gdyż każdy z nas zaraża, zabija i przynosi śmierć. Dlatego też powieść można traktować jako utwór realistyczny mający swój odpowiednik w historii europejskiej.

Pan Tadeusz, “Nad Niemnem”, “Noce i dnie” - historia polskiego domu

“Nad Niemnem” Elizy Orzeszkowej -- historia pionierskiej osady w puszczy założonej przez Jana i Cecylię * bohaterstwo pracy podstawą tradycji polskiego domu Dzięki pracy ludzie stają się silni duchowo, odnajdują sens życia, odbudowują swój odwieczny związek z życiodajną naturą.

Pan Tadeusz, “Nad Niemnem”, “Noce i dnie” - historia polskiego domu

“Nad Niemnem” Elizy Orzeszkowej -- historia pionierskiej osady w puszczy założonej przez Jana i Cecylię * bohaterstwo pracy podstawą tradycji polskiego domu Dzięki pracy ludzie stają się silni duchowo, odnajdują sens życia, odbudowują swój odwieczny związek z życiodajną naturą.

Lud i ludowość jako inspiracja oraz jako temat w literaturze polskiej.

Lud i ludowość jako inspiracja oraz jako temat w literaturze polskiej.

Literatura reagująca na wydarzenia; sztuka na usługach; utylitaryzm pewnych epok.

Literatura miała za zadanie propagować hasła pozytywistyczne: scjentyzm, pracę organiczną, pracę u podstaw, emancypację kobiet, równouprawnienie Żydów. Przykłady tych dwóch epok pokazują, że niemożliwe jest wyzwolenie literatury od powinności.

Obrazy wsi w literaturze

Obrazy wsi w literaturze 1.