Historia literatury

Czytaj Dalej

HISTORIA LITERATURY

piśmiennictwa: Historia literatury polskiej Chmielowskiego (1899-1900), Historia literatury polskiej Tarnowskiego (1900-07), Dzieje literatury polskiej Brucknera (1903), zbiór.

OŚWIECENIE, okres w historii kultury i literatury pol.

OŚWIECENIE, okres w historii kultury i literatury pol. stosunek do literatury o. Literatura o. Historia literatury wieku o.

HISTORIA LITERATURY - Antyk

ANTYK Z ery starożytnej przedmiotem programu szkolnego jest literatura grecka i rzymska; obie razem nazywamy literaturą antyczną.

HISTORIA LITERATURY - Pozytywizm

" Czoło wy krytyk i historyk literatury tego okresu, Piotr Chmielowski, w swojej Historii literatury polskiej (1900) wskazywał na to, że nazwa „pozytywizm" nie oddaje w pełni kierunków myśli, które charakteryzowały tę epokę.

HISTORIA LITERATURY - Romantyzm

Seweryn Goszczyński (1801—1876), poeta powstania listopadowego i jego uczestnik, a także reprezentant w literaturze tzw.

HISTORIA LITERATURY - Oświecenie

Był autorem pierwszej na naszym gruncie nowoczesnej monografii historycznej (o Chodkiewiczu), autorem wielkiego dzieła mającego za przedmiot historię narodu, nie ukończonego, autorem Memoryjalu względem pisania historyji narodowej, wyjaśniającego podstawowe założenia metodologiczne pisania historii.

HISTORIA LITERATURY - Młoda Polska

Z drugiej strony szeroko eksponowano w literaturze treści społeczno-polityczne. W literaturze jednak ważne są nie tyle spory artystyczne, ile dzieła.

HISTORIA I TEORIA LITERATURY. Studia

Obejmuje prace naukowe z zakresu szeroko pojętej wiedzy o literaturze (do 1967 odrębne podserie dla teorii i historii literatury), poświęcone poszczególnym pisarzom (np.

HISTORIA LITERATURY - Dwudziestolecie Międzywojenne

W literaturze polskiej teorię tę w kreacji bohaterów zastosował Juliusz K a den-B and r o wski, w literaturze amerykańskiej — Ernest Hemingway i John Dos Passos.

PRZEGLĄD WARSZAWSKI Literatury, Historii, Statystyki i Rozmaitości

PRZEGLĄD WARSZAWSKI Literatury, Historii, Statystyki i Rozmaitości, miesięcznik wzorowany na współcz. nacisk kładł jednak na literaturę: drukował utwory lit.

HISTORIA LITERATURY - Barok

wydane; zawierają najpełniejszy w dawnej Polsce zarys teorii literatury. Obok głównego nurtu literatury istniał nurt uboczny, zwany mieszczańskim, plebejskim, rybałtowskim, ostatnio najczęściej sowiźrzal-skim.

HISTORIA LITERATURY - Renesans

uważa się za najważniejszy fakt z punktu widzenia historyków literatury naszej doby. Ale niesłusznie wysuwano dawniej przesłankę, jakoby był to pierwszy utwór oryginalny naszej literatury.

Gilgamesz i historia literatury babilońskiej

Skoro jednak historia zaczyna się w Sumerze, to i stąd pochodzi najstarszy znany nam wielki epos. W sumeryjskiej literaturze nie ma wyraźnej granicy między poezją a prozą, gdyż w tekstach prozatorskich spotyka się duże fragmenty poetyckie.

ASTREA. Pamiętnik narodowy polski, historii, literaturze, poezji...

Pamiętnik narodowy polski, historii, literaturze,poezji, filozofii moralnej, ekonomii politycznej, rzeczom krajowymi dziejom współczesnym poświęcony (podtyt. historii ojczystej.

HISTORIA LITERATURY - Średniowiecze

Petrarca, autor znakomitych liryków miłosnych, był przede wszystkim jednym z największych sonecistów w literaturze światowej, pisywał również kancony, tj.

BIBLIOTEKA POLSKA. Pamiętnik umiejętnościom, historii, literaturze i rzeczom krajowym poświęcony

Pamiętnik umiejętnościom, historii,literaturze i rzeczom krajowym poświęcony, czasopismonauk.

SYBILLA NADWIŚLAŃSKA. Dziennik narodowy, polityce, historii, literaturze i rzeczom krajowym poświęcony

Dziennik narodowy, polityce, historii, literaturze i rzeczom krajowym poświęcony, dwutygodnik, wyd.

HISTORIA LITERATURY - Biblia

1986) Książka nad książkami (1988), już pośmiertnie wydana, jest może najpiękniejszym pomnikiem, jaki Pismu świętemu Starego Testamentu wystawiono w literaturze polskiej.

Historia literatury angielskiej

Characteristic features of old eng literature: - alliteration-the repetition of initial sounds is stress syllables ; - meter-iambic meter; -ceasura-przerwa na nabranie oddechu= 2 accented syllables in the 1st half line, then caesura and then next half line/ any number of unaccented; -kenning-compounds used instead of simple words.

Historia literatury angielskiej

John Milton -Comus (masque) -Lycidos (pastoral elegy) -Poems Of Mr John Milton (L’Allegro, El Periseroso) -Paradise Lost -Paradise Regained -Samson Agonistes John Dryden -Heroic Stanzas -Astrea Redux -Annus Mirabilis (historic poem) -Essay Of Dramatic Poesy -Marriage A-La Mode -Aureng-zebe -All For Love -McFlecknoe -Absalom And Achitopnel -The Medal -Religio Laici -The Hind And The Panther -A Song For St. Celia’s Day (irregular ode) -Alexander’s Feast The ...