Historia

Historia

Czytaj Dalej

HISTORIOGRAFIA FILOZOFICZNA, historia filozofii

Brucker Kurze Fragenaus der philosophischen Historie I-VIII, Ulm 1731-36;tenże, Historia critica philosophiae, a mundi incunabulis adnostram usque aetatem deducía I-V, L 1742-44, I-VI, 1766--672; tenże, Institutiones historiae philosophicae, L 1747,17903; A.

HISTORIA ZBAWIENIA, historia tes soterias, historia salutis

, głównie od różnych ujęć p e r s o n a l i z m uchrzęść, kształtuje się powoli pogląd przeciwny, że historia izbawienie w aspekcie realności warunkują się wzajemnie idopełniają; historia ludzka potrzebuje zbawienia, a realnezbawienie wymaga historii; historia ma także swoje pasmotwórcze, a zbawienie jest z istoty swej odniesione do historiiczłowieka.

Burckhardt - Krytyka filozofii historii

Autor uznaje tutaj zbieżność celów filozofii i historii, którymi są: poznanie tajemnicy ludzkiego losu, poznanie ogólnej koncepcji człowieka, przy czym historia miała korzystać z twierdzeń filozofii i z niej czerpać generalne wyjaśnienia na temat człowieka i jego działalności.

HISTORIA LITERATURY

piśmiennictwa: Historia literatury polskiej Chmielowskiego (1899-1900), Historia literatury polskiej Tarnowskiego (1900-07), Dzieje literatury polskiej Brucknera (1903), zbiór.

HISTORIA

Historia sekretna, gr. Historia siedmiu mędrców zob. Historia św. Historia tajemna zob. wyżej Historia (sekretna).

HISTORIA TEOLOGII

posługuje się metodami właściwymi historiiw ogóle i naukom pomocniczym historii: paleografia, dyplomatyką,kodeksologią, krytyką źródeł; chodzi tu o dotarciedo autentycznych przekazów teologii danej epoki; metodyte są udoskonalane, począwszy od XVI w.

Moje przemyślenia i refleksje po przeczytaniu książki Alasdaira MacIntyre „Krótka historia etyki. Historia filozofii moralności od czasów Homera do XX wieku”

Autor zastanawia się w nim na temat zasadności dokonywania analizy historii rozwoju filozofii i zasad etycznych polemizując z poglądem, iż w rzeczywistości historia nie ma, lub ma niewiele wspólnego z obecnymi wartościami etycznymi.

Czym jest historia- esej

Historia uczy mnie wytrwałości i konsekwencji. Czy historia może natchnąć nas do działania. Obserwując postawy ludzi, którzy już zapisali się na kartach historii możemy iść ich śladami.

Historia w wybranych utworach literackich różnych epok i w wierszach K. K. Baczyńskiego

Historia powtórzyła się, bo nieuchronnie ponawia obrazy zła. Historia odkładała w ziemi na przemian warstwy pokoju i wojny.

12 zagadnień z Historii Wychowania

Stanisław Kot : Historia Wychowania , Tom I , Warszawa: Wydawnictwo „Żak” 1995 2.

Historia wychowania

Litak – Historia wychowania w tle Historia kultury” (skrót podręcznika Kota) • J. Terlecki – Historia wychowania warunkowana historią polityki” • W Droczyński Podręcznik historii wychowania dotyczył dotyczył zarówno wychowania, jaki dziejów politycznych Polski.

Historia naturalna - Pan Tadeusz

Widzimy więc, że wszystkie elementy, z jakich składa się wizja Mickiewicza, są elementami odwrotnymi do tych, z których składa się historia naszego świata.

HISTORIA KOŚCIOŁA - NAUKA o DZIEJACH KOŚCIOŁA

obejmuje: ° określenie własnego przedmiotu w historiografii ogólnej (fakty,zdarzenia, res gestae, obiektywizacje przeżyć, sytuacje,struktury, procesy, epoki); ° badania historioeklezjalne (heurystyka,analiza, ustalanie zakresów, wyposażenie w wiedzępozaźródłową, logika, uniesprzecznienie); ° ustalenie chronologiii miejsc, genezę faktów i procesów, następstwo, indukcję,dedukcję, redukcję, analogię, rodzaj ...

Historia i mauryni

Historia soborów umocniła się wydaniem ich źródeł, którego dokonał najpierw Philipp Labbe (zm. Krytycznie wykorzystując źródła, opracował Institutiones historiae ecclesiasticae i dokonał oddzieleniahistorii od teologii.

HISTORIA FILOZOFII

Na ogół uwaŜa się, iŜ rola historii filozofii (jak zresztą i historii nauki w ogóle) w uprawianiu filozofii jest inna niŜ rola historii np.

Darwinowska rewolucja w pojęciu czasu - Historia uświęcona

O tym, jak silnie przetrwał ten sposób używania historii do pobudzania wy-obraźni, możemy się przekonać studiując literaturę medytacyjną XVII wieku.

HISTORIA NOWELISTYCZNA

Budnego Historia krotofilna o kupcu (przed 1583), Historia o Galezjusie i Filidzie z Antypastów małżeńskich (1650).

Historia wychowania wśród nauk pedagogicznych i historycznych - metodologia i metody badawcze

"HISTORIA WYCHOWANIA WŚRÓD NAUK PEDAGOGICZNYCH I HISTORYCZNYCH - METODOLOGIA I METODY BADAWCZE " Aby dokładnie zrozumieć pojęcie historia wychowania, należy przede wszystkim określić jej przedmiot i metody badań, zakres chronologiczny oraz genezę tej dyscypliny jako nauki samodzielnej i jako przedmiotu nauczania w zakładach kształcenia nauczycieli.

RZYM W EPOCE WOJEN DOMOWYCH (146 p.n.e. - 31 p.n.e.) - Epikureizm, Cyceron, Lukrecjusz, Warron, Poezja, Filozofia, Historia

O tym, że odczuwano potrzebę takich skorowidzów chronologicznych, grupujących najważniejsze wypadki historyczne i najważniejsze wydarzenia z dziedziny historii i historii literatury, świadczy również ukazanie się analogicznego, tylko krótszego, kompendium Liber annalis napisanego przez Pomponiusza Attyka, znanego bankiera rzymskiego, przyjaciela Cycerona i Neposa.

Początki historii żydowskiej

Historia królów Izraela i królów Judy staje się historią dwóch małych państewek położonych jakby między dwoma młyńskimi kamieniami, z których jednym jest Egipt, a drugim najpierw Syria, potem Asyria, wreszcie Babilon.