Hipoteza dochodu absolutnego Keynesa

Charakterystyka Zgodnie z tą hipotezą, wielkość wydatków konsumpcyjnych zależy od poziomu bieżących dochodów uzyskiwanych przez gospodarstwa domowe, przy czym gdy dochody te wzrastają, wydatki konsumpcyjne też wzrastają, ale ich udział w dochodzie jest w miarę wzrostu dochodów coraz mniejszy.

Hipoteza płacy realnej

Charakterystyka Hipoteza płacy realnej wysnuta została przez skrajnych keynsistów, głosi, że brak elastyczności płacy realnej prowadzi do nadwyżki podaży na rynku pracy.

HIPOTEZA

  HIPOTEZA {gr.

Struktura Clarka-fishera oraz hipoteza waltera galensona ,a przeobrażenia struktur zatrudnienia w hiszpanii w latach 1990-2000.

Potwierdza się również w przypadku hiszpańskiej gospodarki hipoteza Waltera Galensona, mówiąca, iż rozwój gospodarczy oraz wzrost zatrudnienia może następować przez sektor usługowy, czyli sektor III.

Problemy i hipotezy badawcze

Problemy i hipotezy badawcze Podstawowym warunkiem podejmowania wszystkich badań naukowych jest uświadomienie przez badacza problemów, które określają cel i zakres przedsięwzięć badawczych.

Hipoteza progu

hipoteza progu - jedna z hipotez wyjaśniających zjawisko lepszego rozpoznawania w porównaniu z reprodukcją.

W jaki sposób metody eksperymentalne weryfikują hipotezy diagnostyczne?

Weryfikację hipotez diagnostycznych przeprowadza psycholog za pomocą eksperymentu klinicznego i testów. Drugą z metod diagnostycznych, pozwalających na weryfikację hipotez diagnostycznych są testy psychologiczne.

Nastawienia badacza na potwierdzenie hipotezy badawczej — efekt oczekiwań interpersonalnych badacza (wg. R. B. Rosenthala)

Zmienna oczekiwań interpersonalnych badacza jest źródłem:

Efektu samospełniającego się proroctwa - zjawisko polegające na tym, że określone oczekiwania w stosunku do innych osób, samych siebie lub przyszłych zdarzeń, wpływają na zachowanie innych, bądź nas samych, co powoduje spełnienie...

Hipoteza Sapira - Whorfa

(inna nazwa - prawo relatywizmu językowego) - Teoria lingwistyczna postulująca, że używany język wpływa w mniejszym lub większym stopniu na sposób myślenia. Nazwa wywodzi się od dwóch językoznawców - Edwarda Sapira i Benjamina Lee Whorfa, zajmujących się głównie językami rdzennych mieszkańców...

EWOLUCJA POGLĄDÓW DOTYCZĄCYCH MEDIÓW - Hipoteza oddziaływania środków masowych

- różnic wiedzy - Mimo powszechnej dostępności środków masowego komunikowania i wy­równania szans w dostępie do nich, odbiór przekazów jest znacznie zróżnico­wany. Z mass mediów znacznie więcej korzystają ludzie z wyższym wykształ­ceniem i o wyższym statusie społeczno-ekonomicznym, niż osoby należące...

Sytuacyjne teorie kierowania - Hipoteza Cz. Sikorskiego

Cz.Sikorski wyróżnił cztery modele organizacji: mechanistyczny, autarkiczny, kooperacyjny i organiczny . W każdym modelu inna jest rola przełożonego i sposób kierowania podwładnymi

W modelu mechanistycznym najwyżej ceniona jest dyscyplina i lojalność. Rola kierownika w tym modelu sprowadza się do roli...

Hipoteza cyklu życia Ando i Modigliani

Charakterystyka

Teoria cyklu życia Modiglianiego zakłada, że ludzie dążą do utrzymania poziomu konsumpcji na względnie stałym poziomie podczas trwania całego życia. W szczególności oszczędzają w okresie aktywności zawodowej po to, by móc sfinansować konsumpcję w okresie emerytalnym. W teorii...

HIPOTEZA

(gr. hypothesis założenie, przypuszczenie),w metodologii n a u k rodzaj tez występujących w teoriinauk., których prawomocność nie została dostatecznie uzasadniona(na danym etapie rozwoju nauki) i których przyjęcieumożliwia —> wyjaśnianie zaobserwowanych —» faktów orazprzewidywanie przyszłych zdarzeń; w...

HIPOTEZA - W METODOLOGII NAUK

W staroż. dialektyce i matematyce(Platon, Proklos - komentator Euklidesa) h. stanowiłaniedowodzone (przyjęte jako oczywiste - Arystoteles)twierdzenie, będące wspólnym punktem wyjścia partnerówdyskusji lub pierwotnym elementem (przesłanką) systemuaksjomatyczno-dedukcyjnego; w nowoż...

HIPOTEZA - W TEOLOGII

1. D z i e j e - Od czasów patrystyki występowaływ teologii sądy posiadające jedynie charakter sformułowańhipotetycznych, określane jako doxa, prolepsis,opinio, praesumpdo, sententia, intendo, consilium; stanowiłyone integralny element rozwoju teologii (— historia teologii)oraz jej —» metody ; dotyczyło to...

HIPOTEZA - W FILOZOFII RELIGII

Charakterystyczny dla kulturywspółcz. proces —» sekularyzacji przyczynił się do zakwestionowaniatradycyjnego modelu teologii i postawienia problemuprawomocności języka rei.; podważona przez D. Hume'ai I. Kanta zasadność racjonalnych (metafiz.) podstaw teologii(F. Schleiermacher, K. Barth) zezwalała na...

Jakie są hipotezy na temat patomechanizmu powstawania rozszczepów?

Istnieje wiele koncepcji na temat patomechanizmu powstawania rozszczepów. Do najważniejszych z nich należą:

1. teoria Bardacha (1967), który uważa, że ruch płytek podniebicnnych zależy od działania czynników określanych jako „własna siła wewnętrzna”. Brak tej swoistej siły powoduje niezrastanie...

Na jakiej podstawie formułujemy hipotezy dotyczące diagnozy afazji?

Istnieją liczne badania podstawowe, które w zależności od wskazań i informacji opracowanych we wczesnej fazie badania pacjenta można stosować w celu sformułowania bardziej dokładnych hipotez na tema) jego problemów w zakresie języka i mowy.