Hipoteza

Czytaj Dalej

Hipoteza statystyczna

Hipotezę alternatywną oznaczamy H1 nazywamy każdą inną hipotezę którą skłonni jesteśmy przyjąć po odrzuceniu hipotezy zerowej H0, decyzję o odrzuceniu lub przyjęciu H0 podejmujemy na podstawie wyników próby losowej .

Hipoteza

Cechy hipotez Prostota – im bardziej zawiła hipoteza tym trudniej ją weryfikować Adekwatność – hipoteza musi być adekwatną odpowiedzią na postawiony problem badawczy Konkretność – hipoteza nie powinna być zbyt ogólna Oczywistość – hipoteza nie może być oczywista Zasady budowy hipotez Hipoteza jest zdaniem twierdzącym!

Problemy badawcze, hipotezy i ich rola w badaniach naukowych

Hipoteza ukierunkowuje nam badania na problemy ważne, a w pedagogice hipoteza spełnia role także ochronną, ograniczającą ryzyko podejmowania badań zagrażających dobru badanych wychowanków.

Hipoteza diagnostyczna jako wynik analizy informacji o pacjencie

Cechy te wystarczają do potwierdzenia hipotezy zawału i podjęcia właściwego leczenia. Badania laboratoryjne są więc obok badania podmiotowego i wywiadu kolejnym równie cennym źródłem informacji, które wykorzystywane są do weryfikacji hipotezy diagnostycznej, lub są podstawą do jej modyfikacji.

Jaka jest różnica między hipotezami parametrycznymi, a nieparametrycznymi?

Rozróżniamy tu: Hipotetyczny rozkład populacji generalnej jest przez hipotezę całkowicie określony Hipoteza dotyczy tego rozkładu, ale parametry należy szacować z próby Hipoteza dotyczy zgodności rozkładów dwóch lub kilku populacji generalnych Hipoteza dotyczy niezależności elementów próby

Hipotezy oraz warunki wytrzymałościowe (ściąga)

Hipoteza granicznego naprężenia ścinającego (Mohr)-w warunkach złożonego stanu naprężenia do zmiany dochodzi poprzez ścięcie w pewnej płaszczyźnie, w której przekraczana zostaje wytrzymałość graniczna na ściskanie (jest rosnącą funkcją naprężeni a normalnego) τ=f(бn) Hipotezja dla gruntu naprężenia stycznego, Tresca, Guest Lmax=б1-б3/2=A=const dochodzi do zniszczenia gdy τmax uzyskuje stałą wartość <> dla 1-osoiowego ściskania бz=б3=0,

Jak rozmawiać z rodziną osoby terminalnie chorej - Pytania i hipotezy diagnostyczne

Dynamika zadawania pytań i stawiania hipotez jest każdorazowo powiązana ze sposobemkomunikowania się z rodziną. Proces stawiania hipotez kończy się ustaleniami dotyczącymi kontraktu i tego, czego ma on dotyczyć.

JAKI JEST STATUS HIPOTEZY ZEROWEJ WE WNIOSKOWANIU STATYSTYCZNYM

Sposób sprawdzania hipotezy zbiorowej jest zdetrminowany przez postać hipotezy alternatywnej. Hipotezę zerową można przyjąć lub odrzucić z określonym p.

Co to jest hipoteza statystyczna

Testowaną hipotezę statystyczną oznacza się symbolem H0 i nazywa się  hipotezą zerową. Hipoteza – to przypuszczenie dotyczące rozkładu prawdopodobieństwa tej cechy.

Co to jest jednostka doświadczalna i hipoteza?

Hipoteza – rozpatrując pewną populację generalną, której rozkład i parametry nie są znane, każde przypuszczenie określające ten rozkład lub jego parametry będziemy nazywali hipotezą statystyczną.

Przykłady hipotezy statystycznej i podaj przykład hipotezy niestatystycznej

Hipoteza  H0 : µ = 250, Hipoteza ta orzeka, że średnia wartość cechy w populacji wynosi 250. Hipoteza niestatystyczna „w roku 2010 będzie klęska  żywiołowa” – nie ma mowy o postaci rozkładu i jego parametrach.

Hipoteza dochodu permanentnego

Charakterystyka Hipoteza dochodu permanentnego hipoteza wysunięta przez noblistę Miltona Friedmana w 1957 jakoby wydatki konsumpcyjne nie zależały od dochodu bieżącego, a raczej od dochodu permanentnego rozumianego jako przeciętny dochód, który spodziewa się osiągać jednostka w trakcie całego życia.

Metody projekcyjne jako podstawowe narzędzia diagnostyczne (założenia psychologii projekcyjnej, hipoteza projekcji, hipoteza poziomów projekcji, rodzaje projekcji, badania testem projekcyjnym jako sytuacja społeczna, rodzaje metod projekcyjnych)

Hipoteza poziomów projekcji: im bardziej wieloznaczny jest bodziec, do końca nie dająca się sklasyfikować struktura, tym większe jest nasilenie projekcji rożnego typu i prawdopodobieństwo rzutowania większych i nieświadomych pokładów osobowości.

Podać nazwy znanych testów statystycznych i wskazać hipotezy statystyczne (w formie symboli i znaczenia merytorycznego), które mogą być sprawdzone przy ich pomocy

Mogą być testowane za jego pomocą hipotezy: *H0: m=m0 ; *Hipotezy alternatywne: a)H1: m≠m0 b)H1: m>m0 c)H1: m0 dla jednej populacji.

Hipoteza powtarzalności

Neissera na określenie poglądu, że zapis pamięciowy (—ślad pamięciowy) jest mniej lub bardziej wierną kopią rzeczywistości, która w razie potrzeby może być odtwarzana zasadniczo w formie nic zmienionej; jest to hipoteza raczej o charakterze historycznym, kwestionowana, gdyż zakłada niezmienność funkcjonowania umysłowego i zachowania danego osobnika; h. jest opozycyjna wobec —hipotezy wykorzystywania.

Co to jest hipoteza? Omów rodzaje weryfikowanych hipotez

Do weryfikacji hipotez służą testy istotności.

Podać definicje błędu I i II rodzaju przy testowaniu hipotezy

Błąd I rodzaju - alfa - to prawdopodobieństwo przyjęcia fałszywej hipotezy zerowej- nie powinno być większe od 0,05 Błąd II rodzaju – beta - to prawdopodobieństwo nie odrzucenia hipotezy fałszywej – nieznana wartość.

Hipoteza Fishera

Charakterystyka Hipoteza Fischera sformułowana przez Irwinga Fischera, jest prostym twierdzeniem, które mówi o tym ze wzrostowi inflacji o 1% towarzyszy wzrost stopy procentowej także o 1%. Hipoteza ta implikuje, że realna stopa procentowa nie ulega dużym zmianom.

Hipoteza redundancji kodowania

hipoteza redundancji kodowania - hipoteza zawarta w — Paivio modelu pamięci zakładająca, że przypominanie jest tym lepsze, im więcej kodów wzbudza bodziec.

FAKTY PRAWNE JAKO ELEMENT HIPOTEZY NORMY PRAWA FINANSOWEGO

Hipoteza wskazuje adresata oraz określa warunki w których dyspozycja normy znajduje zastosowanie Warunkami sa więc stany faktyczne z którymi prawo łączy skutki prawne w postaci powstania ustania i zmiany uprawnień i obowiązków Fakty te nazywane są podatkowoprawnym stanem prawnym nie mają jednolitego charakteru Część z nich jest bowiem niezależna od woli ludzkiej i świadomego zachowania się adresatów normy Natomiast część jest zależna od ...