Herezja

Czytaj Dalej

ORTODOKSJA I HEREZJA. POCZĄTKI TEOLOGII CHRZEŚCIJAŃSKIEJ

Sam Hipolit nie ukrywa swego wrogiego stosunku do nauki filozofów, w której widzi źródło wszystkich herezji chrześcijańskich.

Pierwsze herezje chrystologiczne

Teraz tylko w bardzo wielkim skrócie przypomnimy sobie, że istnieją takie herezje na temat Bóstwa: Subordynacjonizm – podporządkowanie. Herezje te przymusiły Kościół do pokreślenia ontycznej wypowiedzi Kościoła.

Ruch soborowy - herezje XIV - XV w.

Schizma - odłam organizacyjny kościoła Herezja - błędy w doktrynie. Mianowicie w Anglii zaczęła rozwijać się herezja związana z realistami, jej twórcą jest Wiklef.

CESARSTWO RZYMSKIE U SCHYŁKU IV WIEKU - HEREZJE

herezji. Inny charakter miała „herezja" ariańska.

Geneza herezji ludowych

Herezja albigensów wyrosła bardziej z problemów egzystencjalnych niż społeczno-kościelnych.

Herezja

Z czasem wyraz “herezja” zaczął oznaczać samowolne i uparte odstępstwo osoby ochrzczonej od prawowiernej nauki wiary (zob.

Herezje (błędy dogmatyczne) - Doketyzm

Ta herezja została przezwyciężona dopiero na Soborze Chalcedońskim.

Herezje (błędy dogmatyczne) - Patrypasjanizm

Przedstawiciele tej herezji to Noet oraz Prakseasz.

Herezje (błędy dogmatyczne) - Monoteletyzm

Herezja ta powstała w VII wieku w Bizancjum.

HEREZJE I INKWIZYCJA

Nierozdzielność życia średniowiecznego, w którym ściśle zespalały się sprawy religijne, społeczne i polityczne,uniemożliwia usystematyzowanie wszystkich przyczyn, które wywołały herezje katarów iwa1densów, zwane ludowymi.

Herezje i inkwizycja

Kościół w Polsce dotknęły tylko częściowo i z opóźnieniem ruchy błędnowiercze Zachodu. Oprócz biczownikówproblem stanowili waldensi, rozwijający działalność przede wszystkim na Śląsku, gdziezwalczał ich biskup wrocławski Henryk z Wierzbna (1302-1319). Na polecenie Jana XXII zorganizowałtrybunał...

Herezje (błędy dogmatyczne) - Modalizm

Modus (sposób działania).

Jest jeden Bóg i 1 osoba Boża działająca na trzy różne sposoby. Jezus jest sposobem istnienia Boga na ziemi.

Herezje (błędy dogmatyczne) - Arianizm

  Ariusz, †336, uczeń Lucjana z Antiochii, kapłan w Aleksandrii, odrzucał on naukę o równości osób w Trójcy Św., uznając praktycznie tylko Ojca jako Boga. Jego nauka, która wywołała wieloletni spór wśród teologów została potępiona w r. 325 w Antiochii i Nicei, w 362 w Aleksandrii, oraz w...

Herezje (błędy dogmatyczne) - Apolinaryzm

Wywodzi się od Apolinarego. Utrzymywał, że w Jezusie druga osoba boska – Logos – zajęła miejsce duszy Jezusa. Duszę zastąpił Logos. Jest człowieczeństwo bez ludzkiej świadomości. Potępiony został na Soborze w Konstantynopolu w 381 roku apolinaryzm jest formą monofizytyzmu.

Herezje (błędy dogmatyczne) - Nestorianizm

Nestoriusz wywodził się ze szkoły antiocheńskiej. Był wyważonym teologiem. Szukał pojednania. Zaprzeczał, że Wieczny Logos sam był realnym i jedynym podmiotem ludzkiej rzeczywistości. Dopuszczał istnienie osoby ludzkiej. Mówił, że jest jedynie moralna jedność osób w Chrystusie, a nie unia...

Herezje (błędy dogmatyczne) - Monofizytyzm

Przedstawicielem jest Eutyches. Nie był wykształconym teologiem. W Chrystusie natura ludzka i boska zmieszały się, a nawet w praktyce ludzka natura zanikła. Uznawał w Chrystusie dwie natury Boską i ludzką przed ich połączeniem w momencie wcielenia.

Ku ortodoksji chrześcijańskiej - Herezja donatyjska

W 313 r. chrześcijanie afrykańscy zwrócili się do cesarza Konstantyna z prośbą o rozstrzygnięcie sporu, kogo należy uznać za prawowitego biskupa Kartaginy: Cecyliana czy Donata. Zwolennicy Donatusa oskarżali Cecyliana o to, że podczas prześladowania chrześcijan za Dioklecjana wydał prześladowcom...

Ku ortodoksji chrześcijańskiej - Herezja ariańska

W Kościele egipskim występowała silniejsza tendencja usiłująca pogodzić dogmaty chrześcijańskie z zasadami filozofii greckiej  (Klemens z Aleksandrii, Orygenes z Aleksandrii). Orygenes tworzył system teologiczny na podstawie platońskiej teorii idei. Logos utożsamiał ze Słowem, Rozumem, Synem Bożym...

Herezje w średniowiecznej Europie: tło społeczne i religijne

-  spór między szkołami filozoficzno – teologicznymi w Antiochii i Aleksandrii, pierwsza starała się pogodzić dogmaty chrześcijańskie z rozumem, druga za mistycyzmem

-  IV-V w. – ruch opozycyjny najbardziej rozwiniętych prowincji – Syrii, Egiptu, przeciw wyzyskowi stolicy i administracji rzymskiej –...

HEREZJA

(gr. hairesis zawładnięcie czymś, powzięciemniemania, także utworzenie odrębnej wspólnoty), w znaczeniuogólnorel. zakwestionowanie podstawowej prawdy danejreligii przez jednostkę lub grupy stanowiące jej wyznawcówalbo traktowanie wybranego elementu jako całości doktrynyrei. (teol.);

obecnie w dobie...