Województwo śląskie

Powierzchnia 12,3 tys. km2, ludność: 4.882 tys. mieszkańców. Najbardziej i najgęściej zaludniony region Polski. Leży w górnej części dorzeczy Wisły, Odry i Warty na Wyżynach: Śląskiej i Krakowsko-Częstochowskiej oraz w Kotlinach: Raciborskiej i Oświęcimskiej. Na południu Przedgó­rze i Beskidy:...

Województwo warmińsko-mazurskie

Powierzchnia 24 202 km2; 1,5 mln mieszkańców. Na 1 km2 przypada 60,0 osób. Lasy zajmują 30%, a wody 6% powierzchni województwa. Różnymi formami ochrony krajobrazu objęto 53% jego obszaru. Geograficznie wyróżnia się tu Wysoczyznę Elbląską i Pojezierze Olsztyńskie oraz krainy Pojezierza Mazurskiego:...

Województwo wielkopolskie

Powierzchnia 29 826 km2, 3,3 mln mieszkańców. Północna i środkowa część województwa stanowi fragment Pojezierzy Południowobał-tyckich, a południowa Nizin Środkowopolskich. Urozmaicony krajobraz został ukształto­wany przez lodowiec skandynawski, który z pn. części regionu ustąpił ok. 10-12 tys...

Województwo zachodniopomorskie

Powierzchnia 22 901 km2 , 1,7 mln. mieszkańców. Obszar ten zalicza się do Pobrzeży: Szczecińskiego i Koszalińskiego oraz Pojezierzy: Zachodniopomorskiego i Południowopomorskiego. Rzeźba terenu jest efektem działalności lądolodu skandynawskiego w okresie plejsto-ceńskim. Pas moren czołowych ciągnie...

Henryk Mikołaj Górecki

Wczesne utwory Góreckiego (ur. 1933) cechuje bardzo duży dynamizm, wynikający z zastosowanej metrorytmiki (motoryczność, zaburzanie toku metrycznego). Prawdziwą sensację wywołały Scontri (Zderzenia) na or­kiestrę, zaprezentowane podczas „Warszawskiej Jesieni" w 1960 roku. O jakości artystycznej tego...

Henryk Wieniawski

Twórca wybitnym okazał sie skrzypek Henryk Wieniawski (1835—1880).

Henryk II i Tomasz Becket

Henryk II, z obawy przed tragicznymi dla siebie następstwami kar kościelnych, wysłałspiesznie poselstwo do Aleksandra III, by nie dopuścić do interdyktu na Anglię, lecz papież ogłosiłna niego interdykt osobisty.

Król Henryk VIII

Henryk VIII (1509-1547) wykorzystał te resentymenty, gdy dla celów osobistych i dynastycznych zrywał z papiestwem. Henryk VIII, nie przewidziany na króla, studiowałteologię w Oksfordzie z perspektywą otrzymania wysokiego stanowiska kościelnego.

Muzeum Miniaturowej Sztuki Profesjonalnej Henryk Jan Dominiak ul. Żwakowska 8/66 43-100 Tychy, Poland

Z Działalność muzeów - wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) - Henryk Jan Dominiak - tyski przedsiębiorca, artysta rzeźbiarz - 26. HENRYK JAN DOMINIAK - Tychy, Poland 5.

Henryk Sienkiewicz (1846 — 1916)

Urodził się w Woli Okrzejskiej na Podlasiu. Po ukończeniu gimnazjum rozpoczął studia w warszawskiej Szkole Głównej. Początkowa studiował medycynę, później — filologię. Debiutował jako dziennikarz u schyłku lat sześćdziesiątych, ogłosił również dwa studia krytycznoliterackie o Mikołaju...

Henryk Sienkiewicz — twórca polskiej noweli

Podobnie jak większość kategorycznych sądów tego typu tak i stwierdzenie zawarte w tytule nie wytrzymałoby szczegółowej krytyki historycznoliterackiej. Rzecz jasna, zna polska literatura gatunek noweli na długo przed Sienkiewiczem i posiada wybitne osiągnięcia w tej dziedzinie. Jednakże zdanie...

DĄBROWSKI Jan Henryk (2 lub 29 VIII 1755 - 6 VI 1818), gen. poi.

Ur. w Pierzchowcu w pow. bocheńskim, młodość spędził w Saksonii, od 1771 w wojsku sas., w p. szwoleżerów ks. Albrechta. 1792 wrócił do Polski, mianowany wicebrygadie-rem 1 bryg. kaw. narodowej. W powstaniu kościuszkowskim gen.-mjr, bronił Warszawy, dowodził w IX 1794 wyprawą do Wielkopolski. Schronił...

Muzeum Miniaturowej Sztuki Profesjonalnej Henryk Jan Dominiak w Tychach

Jana Chrzciciela w Tychach * Mini Park Raj * Tyski Rubinowy Zegar Słoneczny   Adres Muzeum Żwakowska 8, 43-100 Tychy, Poland  Osoba kontaktowa Henryk Jan Dominiak - Dyrektor Muzeum Miniaturowej Sztuki Profesjonalnej Henryk Jan Dominiak w Tychach e-mail: [email protected]

EKSPONAT HERALDYKA | Muzeum Miniaturowej Sztuki Profesjonalnej Henryk Jan Dominiak

Osoba kontaktowa Henryk Jan Dominiak - Dyrektor Muzeum Miniaturowej Sztuki Profesjonalnej Henryk Jan Dominiak w Tychach e-mail: [email protected]

Dyrektor Artysta Henryk Jan Dominiak

Henryk Jan Dominiak przedsiębiorca, artysta, dyrektor Muzeum Miniaturowej Sztuki Profesjonalnej Henryk Jan Dominiak w Tychach.

Henryk Jan Dominiak Gestor Muzeum Artysta

Henryk Jan Dominiak Dyrektor Muzeum o: Muzeum Miniaturowej Sztuki Profesjonalnej Henryk Jan Dominiak w Tychach Obszar działania Muzeum:siedzibą Muzeum jest miasto Tychy, a terenem działania obszar Rzeczypospolitej Polskiej i zagranica.