SLESSOR JOHN (1897-1979) - generał (Air Marshal)

Brytyjski oficer, w chwili wybuchu wojny był dyrektorem wydziału pla­nowania brytyjskiego Ministerstwa Lotnictwa (uczestniczył w pierwszej konferencji w Waszyngtonie 1941-42). Od kwietnia 1941 r. dowodził 5 grupą lotnictwa bombowego. W kwietniu 1942 r. objął stanowisko asystenta szefa sztabu sił...

SLIM WILLIAM JOSEPH (1891-1970) - generał

Brytyjski oficer, na początku II woj­ny światowej dowodził hinduską 5 dywizją piechoty w Sudanie; w cza­sie natarcia na pozycje wojsk wło­skich w Gallabat odniósł ranę. W 1941 r. objął dowództwo hindu­skiej 10 dywizji piechoty, która wal­czyła z wojskami *Vichy w Syrii. W marcu 1942 r. wyjechał do...

SMITH WALTER BEDELL (1895-1961) - generał

Amerykański oficer, weteran I wojny światowej, podczas której w stopniu szeregowca walczył we Francji. W kwietniu 1941 r. został wezwany do Waszyngtonu przez sekretarza obrony George'a * Mar­shalla, który znał go z oficerskiej szkoły piechoty Fort Benning. Smith szybko udowodnił, że jest sprawnym...

SOSABOWSKI STANISŁAW FRANCISZEK (1892-1967) - generał

Działacz polskich organizacji nie­podległościowych, od 1913 r. służył w armii austriackiej. Do Wojska Polskiego wstąpił 1 listopada 1918 r.; był m.in. ekspertem wojsko­wym na konferencji w Spa oraz członkiem komisji zakupów woj­skowych w Paryżu. W październiku 1923 r. ukończył Wyższą Szkołę...

SOSNKOWSKI KAZIMIERZ (1885-1969) - generał

Działacz Polskiej Partii Socjali­stycznej od 1905 r., komendant Organizacji Bojowej PPS w okrę­gach warszawskim, radomskim i Zagłębiu Dąbrowskim, żołnierz Legionów Polskich. Aresztowany przez Niemców 22 lipca 1917 t\, przebywał w twierdzy w Magdęburgu wspólnie z Józefem Piłsud­skim.

W Wojsku Polskim od...

SPAATZ CARL (1891-1974) - generał

Wybitny amerykański dowódca sił powietrznych, absolwent akademii wojskowej West Point (1914 r.) służbę w lotnictwie rozpoczął w 1916 r. i walczył we Francji. W latach 1940-41 w stopniu puł­kownika był obserwatorem w Wielkiej Brytanii, następnie ob­jął dowodzenie amerykańskim lot­nictwem armijnym, a od...

STACHIEWICZ WACŁAW TEOFIL (1894-1973) - generał

Żołnierz Legionów Polskich, wcie­lony do armii austriackiej, zdezerte­rował na rozkaz komendanta POW płk. Edwarda *Śmigłego-Rydza. Służbę w Wojsku Polskim rozpo­czął w listopadzie 1918 r.

W latach 1921-23 studiował w Ecole Superieure de Guerre w Paryżu. Od sierpnia 1935 r. szef Sztabu Głów­nego...

STILWELL JOSEPH (1883-1946) - generał

Amerykański attache wojskowy w Pekinie w latach 1932-39 (po wcze­śniejszym trzykrotnym pobycie w Chinach, kiedy nauczył się płynnie mówić po chińsku), wrócił do tego kraju w lutym 1942 r. na stanowisko szefa sztabu głównodowodzącego si­łami Kuomintangu marsz. *Czang Kai-szeka.

W marcu tego roku objął...

STUDENT KURT (1890-1978) - generał

Niemiecki oficer, pilot z I wojny światowej i dowódca eskadry, po wojnie pozostał w Reichswehrze. Z chwilą utworzenia Luftwaffe i otrzymał zadanie sformowania pierwszej dywizji spadochronowej (Fliegerdivision 7), której dowództwo objął w 1938 r. Jednocześnie został inspektorem niemieckich wojsk...

STUMPFF HANS-JURGEN (1889-1968) - generał

Niemiecki oficer lotnictwa, w 1935 r. objął stanowisko szefa personalnego Luftwaffe, a w czerw­cu 1937 r. - szefa sztabu Luftwaffe. W 1940 r. dowodził działaniami lot­nictwa niemieckiego w czasie kam­panii norweskiej, a po zwycięstwie objął dowodzenie stacjonującej w tym kraju Luftflotte 5. W latach 1941...

SZYLLING ANTONI (1884-1971) - generał

Działacz Polskiej Partii Socjali­stycznej w latach 1908-10, w czasie I wojny światowej walczył w szere­gach armii rosyjskiej. W Wojsku Polskim służył od stycznia 1919 r. ; był m.in. dowódcą piechoty dywi­zyjnej 13, 28 i 23 dywizji piechoty, dowódcą 8 dywizji piechoty. W marcu 1939 r. został mianowany...

ŚWIERCZEWSKI KAROL (1897-1947) - generał

Oficer Armii Czerwonej od 1918 r., w latach 1936-38 brał udział w woj­nie domowej w Hiszpanii, gdzie do­wodził brygadą, a następnie dywi­zją międzynarodową. W sierpniu 1943 r. został skierowany do Woj­ska Polskiego i objął stanowisko za­stępcy dowódcy 1 korpusu Polskich Sił Zbrojnych w ZSRR. Od marca...

TEDDER ARTHUR (1890-1967) - generał

Brytyjski strateg i dowódca lotni­czych sił Sprzymierzonych, w chwi­li wybuchu II wojny światowej był dyrektorem generalnym ds. badań i rozwoju w brytyjskim Minister­stwie Lotnictwa. W maju 1941 r. ob­jął stanowisko głównodowodzącego (po krótkim okresie sprawowania funkcji zastępcy) lotnictwa w akwe­nie...

THOMMEE WIKTOR (1881-1962) - generał

Polski oficer, absolwent szkoły ofi­cerskiej w Petersburgu, brał udział w wojnie rosyjsko-japońskiej i l wojnie światowej. Po wybuchu rewolucji w Rosji przeszedł do 4 Dy­wizji Strzelców Polskich gen. Lucja­na Żeligowskiego i wraz z nią wrócił do kraju. Brał udział w wojnie pol­sko-bolszewickiej...

TWINING NATHAN (1897-1982) - generał

Amerykański oficer lotnictwa, do­wódca 13 armii lotniczej od 1943 r., w lipcu tego roku lotnictwa taktycz­nego Sprzymierzonych wyznaczone­go do uderzenia na Wyspy Salomona, od stycznia 1944 r. 15 armii lotniczej we Włoszech. Zaplanował nalot na Ploeszti. W sierpniu 1945 r. zastąpił gen. Curtisa *LeMaya na...

UDET ERNST (1896-1941) - generał

Niemiecki as myśliwski z I wojny światowej odznaczony orderem Pour le Merite, w 1938 r. został szefem Urzędu Uzbrojenia Lotnictwa. Nie mając dostatecznych umiejętności organizacyjnych i wiedzy technicz­nej, źle kierował podległymi 26 wy­działami.

Żądał od konstruktorów, aby wszystkie bombowce mogły...

VANDEGRIFT ALEXANDER (1887-1973) - generał

Dowódca amerykańskiej 1 dywizji piechoty morskiej, przybył z żołnie­rzami do Nowej Zelandii w czerwcu 1942 r. w celu przygotowania swo­jej jednostki do walki. W listopadzie tego roku, mimo zbyt krótkiego cza­su na przeszkolenie żołnierzy i przy­gotowanie ich do desantu na *Gua-dalcanal, operacja lądowania...

VIETINGHOFF SCHEEL HEINRICH-GOTTFRIED von (1887-1952) - generał

Niemiecki dowódca, uczestnik I wojny światowej, we wrześniu 1939 r. dowodził dywizją pancerną, w czasie walk we Francji i na fron­cie wschodnim - korpusem. W poło­wie 1943 r. objął we Włoszech do­wodzenie 10 armią. W marcu 1945 r. zastąpił marsz. Alberta *Kesselrin-ga na stanowisku głównodowodzą­cego...

WAINWRIGHT JONATHAN (1883-1953) - generał

Oficer armii amerykańskiej, we wrześniu 1940 r. rozpoczął służbę na Filipinach. W czasie desantu ja­pońskiego na *Luzon (10 grudnia 1941 r.) dowodził wojskami amery-kańsko-filipińskimi (I korpusem fi­lipińskim) broniącymi północnej części wyspy. Później wycofał swo­je siły na półwysep...

WEYGAND MAXIME (1867-1965) - generał

Wybitny francuski strateg i polityk (jego pochodzenie rodzinne pozosta­je tajemnicą do dziś; uważa się, że oj­cem Weyganda mógł być król Belgii Leopold II lub cesarz Meksyku Ma­ksymilian), w czasie I wojny świato­wej był szefem sztabu gen. Ferdinan-da Focha. W 1918 r. został szefem sztabu wojsk Ententy. W...