Henryk Jabłoński (polityk)

Henryk Jabłoński (polityk)

Czytaj Dalej

Polityk, gospodarz, artysta - różne sposoby realizowania siebie i znaczenia swojego śladu w rzeczywistości przez bohaterów literackich epok odrodzenia i oświecenia

Polityk, gospodarz, artysta - różne sposoby realizowania siebie i znaczenia swojego śladu w rzeczywistości przez bohaterów literackich epok odrodzenia i oświecenia .

Epoki odrodzenia i oświecenia przypadają na czasy tzw. Rzeczypospolitej szlacheckiej - ustroju, który wykształcił się w Polsce jako forma...

Henryk Sienkiewicz - krótka biografia

  Henryk Sienkiewicz (pseud.

ANTONESCU ION (1886-1946) - polityk

Ministr obrony (1934 r.) Rumunii potem szef Sztabu Generalnego(1937 r.) tego kraju. Aresztowany w 1938 r. za udział w spisku prze­ciwko rządowi o profrancuskiej orientacji. Po upadku Francji w czerwcu 1940 r. oraz zagarnięciu przez Związek Radziecki Besarabii i północnej Bukowiny, gdy Rumu­nia zaczęła...

ATTLEE CLEMENT (1883-1967) - polityk

Brytyjski polityk, weteran I wojny światowej (walczył we Francji i na Bliskim Wschodzie), w 1922 r. zo­stał posłem do parlamentu. Ener­gicznie występował przeciwko fa­szyzmowi i zwalczał politykę *ap-peasementu. Od 1935 r. (do 1955) przewodził Partii Pracy. W maju 1940 r., wycofując poparcie swojej partii...

BADOGLIO PIĘTRO (1871-1956) - polityk

Oficer włoski, w czasie I wojny światowej był dowódcą korpusu. Po przejęciu przez faszystów władzy we Włoszech (1922 r.) nie zaakcep­tował ich ideologii, ale nie odma­wiał wspierania faszystowskiegorządu i chętnie przyjmował nomi­nacje na odpowiedzialne stanowi­ska. W 1923 r. był ambasadoremw Brazylii...

BAMAW (1893-1977) - polityk

Prawnik birmański, objął urząd pre­miera w 1937 r., gdy Birma uzyska­ła częściową niezależność po wielo­letnim (od 1885 r.) panowaniu Bry­tyjczyków. Sprzeciwił się przystąpie­niu Birmy do wojny przeciw Niem­com, zapominając, że nie jest szefem rządu niezależnego państwa. Brytyj­czycy szybko mu o...

BANDERA STEPAN (1909-1959) - polityk

Działacz Ukraińskiej Organizacji Wojskowej od 1928 r., współtwórca Organizacji Ukraińskich Nacjonali­stów (OUN) w 1929 r. i przywód­ca jej bojówek terrorystycznych. W 1936 r. za przygotowanie i udział w zamachu, w którym zginął Broni­sław Pieracki (1934 r.), polski mini­ster spraw wewnętrznych, został...

BEAVERBROOK William Maxwell Aitken baron Beaverbrook (1879-1964) - polityk

Brytyjski magnat prasowy, objął sta­nowisko ministra produkcji lotni­czej i członka gabinetu wojennego 10 maja 1940 r., w dniu, w którym premierem został Winston Chur­chill. Wywołało to wiele krytycz­nych komentarzy, gdyż źródeł nomi­nacji doszukiwano się w wielolet­niej przyjaźni i nie zaniechano...

BECK JÓZEF (1894-1944) - polityk

Żołnierz Legionów Polskich (1914--1918), po przewrocie majowym w 1926 r., którego był współorgani­zatorem, pozostał jednym z najbliż­szych współpracowników Józefa Piłsudskiego. Sprawował funkcją szefa gabinetu ministra spraw woj­skowych (od 1926 r.), wicepremiera w 1930 r. i wiceministra spraw...

BENEŚ EDUARD (1884-1948) - polityk

Jako minister spraw zagranicznych Czechosłowacji w latach 1918-35 dążył do ścisłego powiązania swego kraju z Francją i utrzymania po­prawnych stosunków z Niemcami. W 1924 r. podpisał układ o przyja­źni z Francją, który miał gwa­rantować bezpieczeństwo granic. W 1934 r. nawiązał stosunki...

BERIA ŁAWRIENTIJ (1899-1953) - polityk

Wieloletni pracownik radzieckiego aparatu policyjnego (od 1921 r. w Ogólnorosyjskiej Nadzwyczajnej Komisji do Walki z Kontrrewolucją i Sabotażem - WCzK, a od 1922 r. w Zjednoczonym Państwowym Zarządzie Politycznym - GPU), w 1938 r. objął stanowisko ludowe­go komisarza spraw wewnętrznych (*NKWD). Jego...

BERNADOTTE FOLKE (1895-1948) - polityk

Szwedzki polityk, kuzyn króla Szwecji Gustawa V, od 1943 r. wice­prezes Szwedzkiego Czerwonego Krzyża, dwukrotnie organizował wymianę chorych i kalekich jeń-ców wojennych. W lutym 1945 r. zwrócił się do niego Reichsfuhrer SS Heinrich * Himmler prosząc, aby podjął się pośrednictwa w negocja-cjach między...

BORMANN MARTIN (1900-1945) - polityk

Niemiecki polityk, członek partii na­zistowskiej NSDAP, do której wstą­pił 27 lutego 1927 r. po zwolnieniu z więzienia, gdzie odsiadywał krótki wyrok za udział w morderstwie po­litycznym. Rok później wezwano go do centrali NSDAP w Monachium i tu powierzono zarządzanie kasą za­pomogową SA-manów...

BOSE SUBHAS CHANDRA (1897-1945) - polityk

Przywódca ruchu nacjonalistyczne­go w Indiach, był wielokrotnie wię­ziony przez Brytyjczyków. Wybuch wojn y potraktował jako okazję sprzyjającą odzyskaniu niepodległo­śc i przez Indie. W 1940 r. uciekł z więzienia i dotarł do Berlina, gdzi e zorganizował niewielki od­dzia ł hinduski (Hinduska Armia...

BYRNES JAMES (1879-1972) - polityk

Amerykański senator, prawnik i bli­ski przyjaciel prezydenta Franklina D. Roosevelta, w październiku 1942 r. objął stanowisko dyrektora Biura Stabilizacji Ekonomicznej (Office of Economic Stabilization), przemianowanego później na Biuro Mobilizacji Wojennej (Office of War Mobilization). Sukcesy, jakie odniósł...

CHAMBERLAIN NEVILLE (1869-1940) - polityk

Premier rządu brytyjskiego w latach 1937-40, zapisał się w historii ja­ko polityk bojaźliwy, ustępującyHitlerowi. Stanowisko premiera rządu brytyj­skiego objął w maju 1937 r. z ra­mienia Partii Konserwatywnej.Przekonany o potędze militarneji gospodarczej Rzeszy, wybrał po­litykę ustępstw...

CHAMBERLAIN NEVILLE (1869-1940) - polityk

Premier rządu brytyjskiego w latach 1937-40, zapisał się w historii ja­ko polityk bojaźliwy, ustępujący Hitlerowi. Stanowisko premiera rządu brytyj­skiego objął w maju 1937 r. z ra­mienia Partii Konserwatywnej. Przekonany o potędze militarnej i gospodarczej Rzeszy, wybrał po­litykę ustępstw...

CHURCHILL WINSTON SPENCER (1874-1965) - polityk

Wybitny brytyjski strateg i polityk, jako premier w latach 1940-45 po­prowadził Wielką Brytanię do zwy­cięstwa. Ponownie objął urząd pre­miera w 1951 r. i piastował go do 1955 r. Absolwent akademii wojskowej w Sandhurst (1895 r.), walczył w Su­danie w 1898 r. i w wojnie burskiej 1899-1900, gdzie nawet...

CIANO di CORTELLAZZO GALEAZZO (1903-1944) - polityk

Włoski minister spraw zagranicz­nych odegrał istotną rolę w kształto­waniu polityki państwa. Prawnik z wykształcenia, od 1925 r. poświę­cił się służbie dyplomatycznej, ale błyskotliwą karierę rozpoczął w 1930 r., gdy poślubił Eddę Mus-solini - córkę dyktatora Włoch. W 1935 r. objął...

CRIPPS STAFFORD (1889-1952) - polityk

Prawnik, członek partii laburzy-stowskiej znany z lewicowych po­glądów, w latach 1940-42 r. był przedstawicielem rządu brytyjskie­go w Moskwie. Gorący zwolennik sojuszu ze Związkiem Radzieckim, podejmo­wał działania na rzecz poprawy stosunków między obydwoma pań­stwami. W 1941 r., powiadomiony przez swój...