Henryk III von Trockau

Henryk III von Trockau

Czytaj Dalej

HENRYK III WALEZY

Kiedy w czasie wojny domowej „trzech Henryków" (króla Nawarry, Gwizjusza i Henryka III) oblegał Paryż, z którego wygnano go w Dniu Barykad (zob. Julian Ejsmond; poeta napisał ten wiersz w imieniu towarzyszy króla Henryka III.

Niemcy w I poł. XI w. Henryk II (1002 - 1024). Konrad II (1024 - 1039). Henryk III (1039 - 1056)

  Następca Ottona III, Henryk II, sprowadził ideał uniwersalnego cesarstwa z powrotem na grunt trzeźwej realnej polityki niemieckiej (saskiej), nawracając do działalności Ottona I z pierwszej połowy jego rządów.

Henryk III (panowanie 1039 - 1056)

W zbrojnej wyprawie przeciwko Brzetysławowi Henryk III zajął Pragę w 1041 r. Trudno powiązać te miraże z uniwersalistyczną polityką Henryka III, jeżeli w ogóle istniała.

CESARSTWO I PAPIESTWO W ŚREDNIOWIECZU - HENRYK III — CEZAROPAPIZM

Jego syn, Henryk III (od 1049), w walce tej uzyskał zdecydowaną przewagę, podnosząc prestiż Cesarstwa do nieznanego dotąd poziomu. Ten stan rzeczy, zarówno w Rzeszy, jak we Włoszech, utrzymał się tak długo, dokąd rządy spoczywały w rękach energicznego Henryka III.

HENRYK III BIAŁY

3 XII 1266,trzeci syn Henryka II Pobożnego i Anny, córki króla czes. Mularczyk, Władza książęca na Śląsku w XIII wieku, Wr 1984; tenże, Podział Śląska miedzy synów Henryka II Pobożnego w polowie XIII wieku, PHis 76 (1985) 481-504; A.

HENRYK III GŁOGOWSKI

Ząbkowic Śląskich (24 IV 1277); popierałProbusa w walce o Kraków, a 1290 uzyskał nowe posiadłościśląskie; walcząc z Władysławem Łokietkiem o Wielkopolskę,przyznaną mu przez króla Przemyśla II, zawarł z nim w Krzywiniu(10 III 1296), układ pokojowy, zrzekając się rządównad znaczną częścią tej dzielnicy (przy H. Jurek, Henryk Probus i H.

HENRYK III (1)

bpówna papieży: —> Damazego II (1047), Leona IX (1048, na sejmiew Wormacji) oraz Wiktora II (1055), z którym przybyłdo Włoch, gdzie brał udział w jego koronacji (13 IV 1055)oraz w zwołanym przezeń synodzie we Florencji (4 VI), występującymprzeciw symonii i konkubinatowi duchownych; 1053 doprowadził do koronacji na króla Niemiec swego synaHenryka (późniejszego Henryka IV), którego powierzył pieczypap.

HENRYK III (2)

uzyskał 1216 po śmierci ojca Jana bez Ziemi(jako wnuk Henryka II) dzięki poparciu duchowieństwa iwiększości baronów ang.

HENRYK III WALEZY

po śmierci ostatniegoJagiellona zręcznie przeforsował de Monluc, podpisując wjego imieniu —» henrykowskie artykuły, pacta conventa i postulatapolonica, ograniczające władzę król. et la Pologne en 1572 I-III, P 1867; W. His Court and Times I-III, NY 1888; W.

Charakterystyka narodu polskiego w Dziadach cz. III

III Poszczególne sceny dramatu przynoszą również charakterystykę polskiego społeczeństwa, które nie było całkowicie jednomyślne.

DZIADY CZ. IV & III

Część III:Geneza:Dziady te nazywane są drezdeńskimi.

Dziady cz. III jako dramat romantyczny

III jako dramat romantyczny "Dziady" cz. III to jeden z najwybitniejszych polskich dramatów romantycznych, utwór o niezwykłej sile oddziaływania, zadziwiający różnorodnością zastosowanych środków artystycznych.

Henryk Sienkiewicz - krótka biografia

  Henryk Sienkiewicz (pseud.

ARNIM JURGEN von (1891-1971) - generał

Niemiecki dowódca dywizji pancer­nej i korpusu na froncie wschodnim w latach 1941-42. W listopadzie 1942 r. został skierowany do Tune­zji, gdzie jako dowódca 5 armii nie­mieckiej przejął dowództwo nad częścią wojsk państw „osi". W mar­cu 1943 r., po powrocie do Niemiec felmarsz. Erwina *Rommla, został...

BOCK FEDOR von (1880-1945) - feldmarszałek

Potomek starej pruskiej rodziny wojskowej, odznaczył się odwagą w czasie I wojny światowej; odzna­czony orderem Pour le Merite. W okresie międzywojennym u boku Hansa von Seeckta pomagał tworzyć niemieckie siły zbrojne. W 1935 r. był (obok Wilhelma von *Leeba i Gerda von *Rundstedta) jednym trzech dowódców...

BORYS III (1894-1943) - król Bułgarii

Tron objął w 1918 r. Po wybuchu II wojny światowej usiłował trzymać swoje państwo z dala od wojny, ale w marcu 1941 r. pod presją Hitlera premier jego rządu podpisał akt przystąpienia do *paktu trzech, w następstwie czego Bułgaria stała się bazą wypadową do niemieckiej inwazji na Grecję i...

BRAUN WERNHER von (1912-1977) - naukowiec

Niemiecki konstruktor rakietw październiku 1932 r., po studiach w Wyższej Szkole Technicznej w Zurychu, został zatrudniony w Urzędzie Uzbrojenia armii nie­mieckiej, gdzie mógł poświęcić się problemom konstrukcji rakiet na pa­liwo płynne. Rok później skonstru­ował pierwszą rakietę A-l, prze­znaczoną...

FRIEDEBURG HANS von (1895-1945) - admirał

Oficer niemieckiej marynarki wo­jennej, od 1943 r. dowodził flotą podwodną. 3 maja 1945 r. przejął stanowisko głównodowodzącego niemiecką marynarką wojenną. Na­stępnego dnia poddał marszałkowi polnemu Bernardowi *Montgome-ry'emu wszystkie niemieckie woj­ska na terenie Holandii, Danii i w...

FRITSCH WERNER von (1880-1939) - generał

Niemiecki oficer, w czasie I wojny światowej był szefem sztabu korpusu, później zajmował wyso­kie stanowiska w Ministerstwie Reichswehry. W 1933 r. poparł Hitlera i w 1934 r. został miano­wany szefem kierownictwa wojsk lądowych, a rok później główno­dowodzącym wojsk lądowych.

W listopadzie 1937 r., w...

GREIM ROBERT von (1892-1945) - feldmarszałek

Niemiecki oficer lotnictwa w czasie I wojny światowej odznaczony Pour le Merite za 28 zwycięstw powietrz­nych, od 1938 r. był szefem kadr* Luftwaffe. Od 1939 r. dowódca dy­wizji lotniczej, a następnie korpusulotniczego. Od 1941 r. na fronciewschodnim dowodził 2 flotą powie­trzną. Wezwany do bunkra...