Henryk II z Bancz

Czytaj Dalej

Henryk II w walce z opozycją feudalną

Od chwili autonomizacji sądownictwa kościelnego przez Wilhelma Zdobywcę kościół rozciągał swoje kompetencje w tym zakresie, uznając osoby mu podległe za wyjęte spod jurysdykcji świeckiej, a także powołując przed swoje trybunały ludzi nie związanych ze stanem duchownym.

Niemcy w I poł. XI w. Henryk II (1002 - 1024). Konrad II (1024 - 1039). Henryk III (1039 - 1056)

Nie łatwo przyszło przywrócić Henrykowi II wewnętrzny porządek i pozycje władcy w państwie niemieckim, naruszone podczas długich nieobecności Ottonów za Alpami: Długotrwałe wojny toczone z Bolesławem Chrobrym (1004- 1018), przy jednoczesnym fermencie wewnętrznym w kraju Utrata zwierzchnictwa nad ...

Henryk II de Bourbon

  (1588-1646) Był wychowany w duchu katolickim; spiskował podczas regencji Marii Medycejskiej i wyróżnił się tylko tym, że był ojcem Ludwika II de Bourbon, zwanego Wielkim Kondeuszem (1621-86).

HENRYK II Św.

Ottona III (stworzenie uniwersalnegocesarstwa), a skoncentrował się na utrzymaniuzwierzchnictwa na Wschodzie, co doprowadziło do długotrwałychwojen z Polską (1003-18); w polityce wewnątrzpaństw.

HENRYK II POBOŻNY

- tolerował emancypacyjne działaniaMieszka II Otytego i jego matki Wioli oraz młodocianego -»Bolesława Wstydliwego, godził się na rządy WładysławaOdonica w części Wielkopolski, a za cenę małżeństwa córkiKonstancji z Kazimierzem Konradowicem i przekazanej wposagu kasztelanii lądzkiej doprowadził do stabilizacji ...

HENRYK II (1)

, zagrożony interdyktem i wybuchem wojny zFrancją, przybył na kontynent i 1170 pogodził się z prymasem,odwołując clarendońskie artykuły; uznany za moralnegosprawcę zabójstwa Tomasza Becketa, H.

HENRYK II (2)

zdobył Metz, Toul i Verdun) i z hiszp. koordynował wszelkie środkipodjęte dla obrony wiary (zabronił kontaktów z Genewą,przywozu i rozpowszechniania w kraju książek - o druku nowychdecydował wydział teol.

Henryk II i Tomasz Becket

W ich wyniku złożyłz obwinionymi biskupami przysięgę oczyszczającą, że nie mieli moralnego udziału w zabójstwiearcybiskupa, oraz zobowiązał się: dostarczyć 200 rycerzy do obrony Stolicy Apostolskiej, wziąć przez 3lata udział w krucjacie, a gdyby było niemożliwe udać się do Ziemi Świętej,

Jan Paweł II “Bywa nieraz, że stajemy w obliczu prawd, dla których brakuje słów” – słowa Jana Pawła II-ego czy literatura XX w. potwierdzają tę myśl. Przykłady literatury wojny i okupacji.

“Rozmowy z katem” – to następna wstrząsająca, wręcz niewiarygodna relacja autora Kazimierza Moczarskiego, który przebywał przez pewien czas w jednej celi z legendarnym katem Żydów, likwidatorem warszawskiego getta – Jurgenem Stroopem.

Antysemityzm to tylko wytwór systemów totalitarnych w czasie II wojny światowej?

W drodze powrotnej Nina została zastrzelona przez jednego z amerykańskich żołnierzy, ponieważ wracając do obozu nie zatrzymała się na wezwanie. Utwór Czesława Miłosza „Campo di Fiori” porusza problematykę wojenną, związa z zagładą ...

Różne postawy ludzi wobec okrucieństw II Wojny Światowej. Scharakteryzuj na przykładach wybranych z literatury.

Literatura przedmiotu: Kowalski Tadeusz, Obozy Hitlerowskie w Polsce Południowo - Wschodniej, Warszawa 1973 Zaworska Helena, Medaliony Zofii Nałkowskiej, Warszawa 1975 Zieniewicz Andrzej, Dziennik martwego miasta, Zapis o niejasne intencji, W: Zieniewicz Andrzej, Małe iluminacje, Warszawa 1989 III.

Literackie, plastyczne i filmowe obrazy II wojny światowej. Omów na wybranych przykładach.

Dzięki zastosowaniu behawiorystycznej techniki narracji Borowski ukazuje człowieka, jako całkowicie zależnego od warunków zewnętrznych i reagującego na te warunki zgodzie z założeniami organizatorów obozu.

Henryk Sienkiewicz - krótka biografia

Rozpoczął twórczość od publicystyki, szkiców literackich i historycznych oraz nowel (Szkice węglem, Z pamiętnika poznańskiego nauczyciela, Orso, Sachem, Latarnik, Za chlebem), które były wyrazem reakcji pisarza na problemy otaczającej go rzeczywistości w kraju i za granicą.

KÓNIGSTIGER PzKpfw VI TIGER II (Sd. Kfz 182) - czołg

, a pewne opóźnienie wyni­kło z konieczności standaryzacji części używanych do wytwarzania innych czołgów (*Tiger I, *Panther i projektowanego Panther II) oraz zniszcz w niemieckich zakładach przemysłowych, spowodowanych atakami lotnictwa alianckiego.

MARDER II (Sd Kfz131) - działo samobieżne

na podwoziu czołgu * PzKp­fw II, który ze względu na słabe uzbrojenie (1 działko kal. Wyprodukowano 576 ezgempla-rzy, nie licząc 75 przerobionych z czołgów PzKpfw II.

PZKPFW II (SdKfz121) - czołg

Czołg w wersji a3 ważył 7,2 t,grubość pancerza wynosiła14,5 mm, wyposażony był w 6-cy-lindrowy silnik Maybach HL 37 o mocy 130 KM, który wkrótce uznano za zbyt słaby i w wersji b wprowadzono silnik HL 62 o mo­cy 140 KM, a przedni pancerz po­grubiono do 30 mm.

REGGIANE RE 2001 FALCO II - samolot

Z wielu innych prototypów, przygo­towanych później przez wytwórnię, najbardziej interesujący był Re 2001 bis, który dzięki zmianom linii ka­dłuba osiągnął w czasie lotu próbne­go w kwietniu 1941 r.

II TOM „POEZJI”

Zawiera między innymi następujące utwory: „Grażyna”, „Dziady” cz.

IDEAŁ PEŁNI SPOŁECZEŃSTWA W II CZ. „DZIADÓW”

Przybywa widmo (duch pana) wraz z gromadą ptaków, które są duchami ludzi, którzy zginęli przez pana. Sowa zamarzła wraz z dzieckiem po wygnaniu z biesiady.

Dynamika punktu materialnego II

Przy dostatecznie małej odległości występuje przekrywanie chmur elektronowych i ich odpychanie rosnące wraz z maleją-cą odległością. To jest siła elektromagnetyczna i może być bardzo duża w porównanie z siłami grawitacyjnymi.