Henryk I Starszy z Podiebradów

Henryk I Starszy z Podiebradów

Czytaj Dalej

Henryk Sienkiewicz - krótka biografia

Rozpoczął twórczość od publicystyki, szkiców literackich i historycznych oraz nowel (Szkice węglem, Z pamiętnika poznańskiego nauczyciela, Orso, Sachem, Latarnik, Za chlebem), które były wyrazem reakcji pisarza na problemy otaczającej go rzeczywistości w kraju i za granicą.

FILOZOFIE EPOKI MŁODEJ POLSKI - HENRYK BERGSON

Stworzył fiolozofię zwaną intuicjonizmem lub bergsonizmem.   Koncepcja Elane Vitale, siła wewnętrzna każdego, która nim kieruje i zmusza do aktywności i działania, siła ta sprawia, że człowiek przekształca świat, który jest dynamiczny

Henryk Sienkiewicz “Nowele”

Bohater utworu to ofiara antypolskiej polityki pruskiej w Poznańskiem: — zostaje wcielony do obcej armii i wykorzystany; walczy i naraża swoje życie w imię obcego, wrogiego państwa, zaborcy i gnębiciela narodu polskiego, — ogłupiony propagandą, walczy dzielnie, z niesłychanym oddaniem, męstwem i zapałem, w czym pomaga mu niezwykła siła ...

Henryk Sienkiewicz - "Nowele" - streszczenie

Bohater utworu to ofiara antypolskiej polityki pruskiej w Poznańskiem: - zostaje wcielony do obcej armii i wykorzystany; walczy i naraża swoje życie w imię obcego, wrogiego państwa, zaborcy i gnębiciela narodu polskiego, - ogłupiony propagandą, walczy dzielnie, z niesłychanym oddaniem, męstwem i zapałem, w czym pomaga mu niezwykła siła fizyczna ...

Henryk Sienkiewicz „Ogniem i mieczem”

Wzięcie Baru, Helena pod opieką Hopryny (rozkochany Kozak pozostawia dziewczynę w jarze nad Waładynką, nieopodal Raszkowa pod opieką czarownicy i jej sługi Czeremisa); Skrzetuski zgodnie z zaleceniami Wiśniowieckiego zbiera informacje o wojskach Chmielnickiego, ale przede wszystkim ...

Henryk Sienkiewicz „Potop”

Lud występuje tu bezimiennie, ale jest chętny i gotowy do walki — cechuje ich: patriotyzm, wierność królowi, zapał do walki, — biorą w swoje ręce sprawę obrony przed Szwedami; ruch partyzancki obejmuje cały kraj (górale tatrzańscy ratują życie królowi; kilkunastoletni Michałko, chłopak pańszczyźniany, naprowadza na ...

Henryk Sienkiewicz „Pan Wołodyjowski”

konflikt Wołodyjowskiego z generałem podolskim, Potockim (pan Michał sprzeciwia się narzucanej przez generała zasadzie zbiorowego dowództwa, „małego rycerza wspiera biskup Lanckroński), punktem kulminacyjnym wątku jest scena złożenia przysięgi w kościele przez Wołodyjowskiego i Ketlinga (obiecują ...

Hrabia Henryk

Cierpiał jako członek kasty, którą uznał za skazaną na upadek – i zagładę swojej klasy ukazał w związku z zagładą świata, który był Europą jego czasów.

Starszy Partner

Starszy Partner – tak autor określił Eugeniusza – jest przykładem osoby, która zawsze potrafi dostosować się do sytuacji. Nie darmo Artur za karę włożył mu klatkę na głowę.

Gerontologia - Scharakteryzuj poglądy na organizację opieki zdrowotnej nad ludźmi starszymi

Funkcjonująca opieka zdrowotna (w tym rehabilitacyjna) jest niespójna, zdezintegrowana, zróżnicowana i nie spełnia standardów jakości , dostępności i pełnego zaspokojenia potrzeb pacjentów , w tym świadczeń pielęgniarek środowiskowych.

Gerontologia: Cechy ciemnej strony starości - Zespoły nerwicowe (ryzyko samobójstw u osób starszych)

Zespoły nerwicowe przyczyny: dają znać w rozmowach - nadmierne obawy przed śmiercią pewne cechy osobowości, które odnajdujemy przed chorobą utrata znaczących osób w rodzinie zmniejszenie się zdolności adaptacyjnych i elastycznych poczucie bezradności i ...

Pedagogiczne problemy funkcjonowania i opieki osób w starszym wieku

Wie­dza z tego zakresu znalazła praktyczne zastosowanie w podejmowanych działaniach medycznych, które opóźniają starzenie się ludzi oraz przedłuża­ją życie osobom znajdującym się w starszym wieku.

Pedagogiczne problemy funkcjonowania i opieki osób w starszym wieku - Proces starzenia się i osoby w starszym wieku - koncepcje teoretyczne, definicje i klasyfikacje

Aktualny stan zdrowia uwarunkowany jest wcześniejszym stylem życia, aktualna sprawność ruchowa uzależniona jest od wcześniejszego wysiłku i zaangażowania w utrzymanie odpowiedniej kondycji fizycznej, aktualne uczestnictwo w życiu społecznym zdetermino­wane jest zdobytymi wcześniej ...

Pedagogiczne problemy funkcjonowania i opieki osób w starszym wieku - Problemy życiowe osób w starszym wieku i możliwości ich rozwiązywania

Poprzez zintensyfikowanie działań zmierzających do utrzymania sprawności organi­zmu można zachować funkcjonalną sprawność, niezbędną do wypełniania większości z dotychczasowych zadań życiowych lub podejmować inne, za­stępcze.

Pedagogiczne problemy funkcjonowania i opieki osób w starszym wieku - Gerontopedagogika - kierunki dalszego rozwoju

Usuwanie z pola uwagi tej problematyki może czę­sto prowadzić do tego, że jesteśmy nieprzygotowani do zaakceptowania własnej starości zarówno w wymiarze obiektywnym (brak sieci wsparcia społecznego, trudności w zagospodarowaniu czasu wolnego, brak zabezpie­czenia materialnego), jak również subiektywnym (odrzucenie Ja ...

Jan Henryk Dąbrowski - Informacje Ogólne

Pragnął rozszerzyć powstanie na Galicję i Litwę plany te jednak spotkały się ze sprzeciwem Napoleona odsuwamy coraz bardziej przez marszałka Davouta (stanowisko dyrektora wydziału wojny powierzono księciu Józefowi Poniatowskiemu ) stracił komendę zajął się sprawami majątkowymi i rodzinnymi (ożenił się po ...

Ks. Henryk Kaczorowski - ŻYCIE I MĘCZEŃSTWO

W latach 1924-1938, poza częstymi kontaktami z krajowymi ośrodkami teologicznymi, niemal co roku brał udział w międzynarodowych zjazdach naukowych w Niemczech, Francji, Szwajcarii, Włoszech, Czechach, z których sprawozdania drukował w "Ateneum Kapłańskim".

Ks. Henryk Kaczorowski - ŚWIADECTWA

A chociaż modlił się bez zwracania na siebie uwagi, nawet kryjąc się z tym, zwłaszcza przed wzrokiem wroga, to jednak bliżej z nim obcujący łatwo mogli zauważyć, iż był on w stałym zjednoczeniu z Bogiem, że z nadprzyrodzonym światem obcował łatwo i niemal ustawicznie.

Major Henryk Dobrzański "Hubal"

Właściwie wynik z góry był przesądzony. W Anielinie, Hubal wraz z kompanami został ostrzelany, jednak udało im się przebrnąć bez strat.

Wolne elekcje - Pierwsza wolna elekcja: Henryk Walezy (1551 - 1589)

Gwarantowały one: - wolną elekcję - konieczność zwoływania sejmu walnego przez króla raz na 2 lata na 6 tygodni, a w razie potrzeby wcześniej na 2 tygodnie - wyrażanie przez sejm walny akceptacji na zwoływanie pospolitego ruszenia, nakładanie ceł i podatków - współdecydowanie przez senat o polityce zagranicznej ...