Henryk Firlej (strona ujednoznaczniająca)

Czytaj Dalej

Henryk Sienkiewicz - krótka biografia

  Henryk Sienkiewicz (pseud.

FILOZOFIE EPOKI MŁODEJ POLSKI - HENRYK BERGSON

Stworzył fiolozofię zwaną intuicjonizmem lub bergsonizmem.

1.   odrzucenie intelektu

2.   świata nie można poznać, tylko przeczuć poprzez intuicję

3.   odrzucenie racjonalizmu i empiryzmu na rzecz intuicji

4.  Koncepcja Elane Vitale, siła wewnętrzna każdego, która nim kieruje i zmusza do aktywności...

Henryk Sienkiewicz “Nowele”

Nowelistyczną twórczość Henryka Sienkiewicza (dominowała w jego pisarstwie do r.

Henryk Sienkiewicz - "Nowele" - streszczenie

Nowelistyczną twórczość Henryka Sienkiewicza (dominowała w jego pisarstwie do r.

Henryk Sienkiewicz „Ogniem i mieczem”

Pierwotny tytuł „Wilcze gniazdo”, powieść oparta na studiach walk polsko-kozackich.

Drukiem powieść ukazała się wpierw na łamach krakowskiego „Czasu” i warszawskiego „Słowa” od 2 maja 1883 r. do 1 lutego 1884 r., osobno ukazała się w 1884 r.

Fabuła

Pod koniec 1647 r. na południowo-wschodnich...

Henryk Sienkiewicz „Potop”

Druk utworu trwał prawie dwa lata (1884 - 1886). jednocześnie w krakowskim „Czasie”, warszawskim „Słowie”, wielkopolskim „Dzienniku Poznańskim”. W ten sposób wszystkie trzy zabory poznawały równocześnie nową powieść. Książkowe wydanie „Potopu” wyszło w sześciu tomach w październiku 1886 r.

Fabuła...

Henryk Sienkiewicz „Pan Wołodyjowski”

Powieść drukowana w latach 1887-1888, wydanie osobne - 1888 r.

Akcja toczy się na kresach wschodnich podczas wojny polsko-tureckiej za panowania Michała Wiśniowieckiego

Kompozycja i fabuła

Początkowe rozdziały pełnią funkcję ekspozycyjną zarówno w stosunku do całości powieści jak i do jej...

Druga strona wojny w "Pamiętnikach z Powstania Warszawskiego"

"Pamiętnik" jest artystycznym zapisem osobistych doświadczeń autora z okresu powstania. Na specyfikę tego obrazu wpływa fakt, że Białoszewski nie był uczestnikiem powstania, dlatego tez nie opowiada o walce zbrojnej. Działania wojenne toczą się na drugim planie, na pierwszy wysuwa się walka o...

Hrabia Henryk

Henryk jest także arystokratą krwi i ducha, przedstawicielem świata „władców”, akcja utworu przekonuje nas, że w swoim środowisku jest jednostką najwybitniejszą. Hrabia Henryk nie odpowiada bowiem ideałowi rycerza niezłomnego, szlachetnego, obrońcy ginącej sprawy.

Przedstaw mechanizm oddziaływania handlu zagranicznego na wzrost gospodarczy od strony podaży

Wykorzystywanie handlu zagranicznego do wzrostu gospodarczego wiąże się z występowaniem nierównowagi (deficytu) w bilansie handlowym. Oznacza to że istnieje możliwośc uzupełnienie niedostatecznych z punktu widzenia danego kraju wewnętrznych źródeł finansowania za pomocą zasobów zewnętrznych ( import...

Zagrożenie ze strony nowych oferentów

Nowi producenci wnoszą do sektora nowe zdolności produkcyjne, zasoby i wal­czą o udział w rynku. Należy jednak wyraźnie zdefiniować i podkreślić różnicę pojęć „produkt nowy” i „substytut”.

Produkt nowy jest odmianą produktu wytwarzanego w sektorze, ma podobne lub identyczne cechy użytkowe, różni...

Zagrożenie ze strony wyrobów substytucyjnych

H. Kreikebaum wymienia kilka podstawowych determinant zagrożenia substy­tucją1. Można tu mówić o cenach względnych produktów substytucyjnych, stopniu zainteresowania substytucją ze strony odbiorców, czy też o kosztach przestawienia pro­dukcji. M. Porter podkreśla z kolei, że wpływ wyrobów substytucyjnych...

Strony postępowania podatkowego

 

Stroną w postępowaniu podatkowym jest każdy, kto żąda czynności organu podatkowego, do kogo czynność organu podatkowego się odnosi lub czyjego interesu działanie organu podatkowego choćby pośrednio dotyczy.

>

>

>

>

>

 

W stronę fotografii socjologicznej

Już w XI X wieku z rejestracji fotograficznej korzysta antropologia fizyczna i antro­pometria. Dla potwierdzenia jej tez powstają systematyczne zdjęcia ras, typów et­nicznych, typów fizycznych. Z kolei narzędziem fotograficznym zaczynają posługiwać się antropologia społeczna, etnologia i etnografia...

Podejście do motywowania od strony treści.

 

Podejście to próbuje odpowiedzieć na pytanie, „Jakie czynniki motywują ludzi do pracy?”.

Podejście od strony hierarchii potrzeb – zakłada, że ludzie mają rozmaite potrzeby, które można uszeregować według ważności:

Hierarchia potrzeb Maslowa.

Abraham Maslow twierdził, że...

Podejście do motywowania od strony procesu

 

Podejście to koncentruje się na wyjaśnieniu, dlaczego ludzie wybierają pewne warianty zachowań do zaspokojenia swoich potrzeb i jak oceniają swoje zadowolenie po osiągnięciu tych celów.

a) Teoria oczekiwań.

Sugeruje ona, że motywacja zależy od dwóch czynników:

Od tego, jak silnie czegoś...

ODNOWA KULTU MARYJNEGO - W stronę człowieka

Każda epoka ma swój obraz Maryi i wydobywa z bogactwa darów, jakie złożył w Niej Bóg, te, które w danym czasie wydają się być najcenniejsze. Nasze czasy charakteryzują się szczególnym rozwojem nauk o człowieku, takich jak psychologia, socjologia, antropologia. Wyniki badań tych nauk mają wpływ na...

Poezja futurystyczna - W stronę pieśni ludowej

W ostatniej fazie poetyckiej działalności Jasieńskiego zainteresowanie autentykiem gaze-towym ustąpiło miejsca fascynacji autentykami ludowymi. Różnice stylistyczne okazały sięmniej istotne niż podobieństwa takich cech gazety i folkloru, jak masowość, anonimowość, anade wszystko wrażenie, iż tekst...

Wymagania od strony klienta

 

Ludzie korzystający z produktów (wyrobów i usług) oczekują, że funkcje dla jakich są one przeznaczone będą spełniane zgodnie z ich oczekiwaniami (produkty będą wysokiej jakości).

Klienci pragną mieć wybór produktów aby dokonać oceny i podjąć decyzje o

ich...

Uznanie międzynarodowe - Uznanie za stronę wojującą i za powstańców

ruch niepodległościowy, wojna domowa lub powstanie przekształciły się z konfliktu wewnętrznego w konflikt o charakterze międzynarodowym;

dwa zespoły kryteriów: obiektywne (własny rząd i org. wojskowa powstańców, kontrola rządu nad częścią terytorium będącego w stanie wojny domowej...