FIELDING HENRY

Cordasco, Henry F. Henry F.

FOLEY HENRY SJ

ur. 9 VIII 1811 w Astley (Worcestershire),zm. 19 XI 1891 w R o e h a m p t o n (hrabstwo Londyn).

Pod wpływem ruchu —» oksfordzkiego przeszedł 1846 z anglikanizmuna katolicyzm, a po śmierci żony wstąpił 1851 do zak. jezuitów i jako brat zak. pełnił przez 30 lat funkcjęs e k r e t a r z a...

FOUQUERAY HENRY SJ

ur. 12 III 1860 w Le Mans,zm. 2 IX 1927 w Laval (dep. Mayenne), historyk zakonu.

Do zakonu wstąpił 1879 w Angers, a 1893 przyjął święceniak a p ł . ; od 1895 gromadził w Poitiers dokumentację do historiijezuitów f r a n c , na podstawie której napisał w Paryżu Histoirede la Compagnie de Jésus en France...

GARNET HENRY SJ

Caraman, Henry G.

GOUSSET THOMAS MARIE JOSEPH kard.

ur. 1 V 1792w Montigny-lès-Cherlieux k. Besançon, zm. 22 XII 1866w Reims, teolog moralista i dogmatyk.

Seminarium duch.ukończył w Besançon, gdzie 1817 przyjął święcenia k a p ł . , aod 1818 wykłada! teologię dogm. i mor.; 1831 został tamżewikariuszem gen., 1836 bpem Périgueux, a 1840 abpem i1850 kard...

GRAY THOMAS

Martin, Essai sur Thomas G. Starr, A Bibliography of Thomas G. Ketton-Cremer, Thomas G. A Biography, C 1955; tenże, Thomas G. Golden, Thomas G.

GREEN THOMAS HILL

Pucelle, La nature et l'esprit dans la philosophie de Thomas Hill G. Smith, Thomas Hill G. Greengarten, Thomas Hill G. The Individual and Society in Thomas Hill G. Bradley, Thomas Hill G.

HAMMOND HENRY

Jansen, De Blaise Pascal à Henry H.

HARDY THOMAS

McDowell, Thomas H. Purdy, Thomas H. Vigar, The Novels of Thomas H. Sumner, Thomas H. Millgate, Thomas H. Buckler, The Poetry of Thomas H.

HECKER ISAAK THOMAS

The Life of Isaac Thomas H. Isaac Thomas H.

HOBBES THOMAS

Reik, The Golden Lands of Thomas H. Weiss, Das philosophische System von Thomas H. Bertman, Thomas H. Schelsky, Thomas H. Wergen, Naturzustand und Staat bei Thomas H.

HOLBACH PAUL HENRY THIRY d'

ur. 8 XII 1723 wEdesheim (Palatynat), zm. 21 I 1789 w Paryżu, filozof.

Adoptowany przez wuja, H. przejął jego nazwisko, tytułbarona i majątek; po studiach przyr. w Lejdzie (1744-49), wczasie których zetknął się z antyrel. tendencjami, zamieszkałw Paryżu, gdzie jego dom stał się salonem grupującym...

HUXLEY THOMAS HENRY

Bibby, Thomas Henry H. Irvine, Thomas Henry H.

CAREY Henry (ok. 1687 - 1743)

Bóg go nie uchronił

Angielski poeta, dramaturg i muzyk, zapamiętany głównie dzięki wierszompisanym do muzyki, a szczególnie słynnej balladzie Sally in Our Alley ze zbioru Wiekmuzyki z 1737 roku. Uważany za nieślubnego syna George'a Savila, pierwszegomarkiza Halifaksu, Carey przyjechał do Londynu około...

CHATTERON Thomas (1752 - 1770)

Podwójnie -jako poeta i jako człowiek - upokorzony Thomas, w akcierozpaczy niszczy wszystkie swoje wiersze, a następnie zażywa śmiertelną dawkęopium.

CREECH Thomas (1661 - 1700)

Wieczorem muszę się powiesić

Pisarz angielski, wielki miłośnik i wytrwały tłumacz dzieł Lukrecjusza. Creechniebezpiecznie utożsamiał się ze swym starożytnym idolem i jak on postanowiłodejść ze świata na skutek śmierci samobójczej. W rękopisach tłumaczeń, któreznaleziono na biurku po jego...

MONTHERLANT Henry Milion de (1896 - 1972)

Czekanie na dzwonek do drzwi

Pisarz francuski, członek Akademii Francuskiej. Głosił kult siły, energii i ofiarnościoraz pogardę dla ludzkich słabości. W swej twórczości zafascynowany byłsamobójstwem. Bohaterowie jego powieści i dramatów często odbierali sobie życie.Jak sam niegdyś policzył, hołd...

Klasycy - Thomas Robert Malthus, David Ricardo i John Stuart Mill

Thomas Robert Malthus Thomas Robert Malthus (1766-1853) odegrał bardzo istotną rolę w kształtowaniu doktry-ny szkoły klasycznej.

Podejście do subiektywności, obiektywności i realności w fenomenologii Michaela Henry.

Henry zauważa, że tak długo, jak dociekania pozostają na gruncie intencjonalności, a więc relacji podmiotowo-przedmiotowej, ek-statycznego horyzontu3 tak długo nie można mówić o fenomenalności jako takiej, jako źródłowej.

"Utopia" Thomas Morus - niektóre aspekty życia w Utopi

Opis ustroju Utopi: Pięćdziesiątcztery miasta-prowincje wysyłają po 3 posłów do stolicy kraju. Rada złożona z posłów rządzi krajem. Nie wiadomo czy wchodzą do niej ?książęta? i czy przewodniczy jej jakiś ?król? czy ?książę? ogólnokrajowy. Wzmianki o królu Utopusie są zbyt ogólnikowe. Jest to jednak nie istotne. Jest rzeczą jasna ze w istocie swojej Utopia Republika (respublica) jest rzeczpospolita w pełni demokratyczna, której rządy opierają się na systemie ...