Hegemonia

Czytaj Dalej

Walka o hegemonie w grecji w V i VI w.p.n.e

e w bitwie pod LEUKTRAMI1 armia tebańska pokonała wojska spartańskie, co położyło kres hegemonii i świetności Sparty oraz doprowadziło do rozpadu Związku Peloponeskiego. Przeciw hegemonii tebańskiej wystąpiły zgodnie Ateny i Sparta- co prawda w bitwie pod Mantineją2 (362 p.

Hegemonia

Przykłady Przykładem hegemonii może być zdobyta przez Spartę w wyniku wojny peloponeskiej 30-letnia hegemonia w Grecji. Hegemonia może występować na wielu płaszczyznach w tym min.

Niemcy dążą do hegemonii w Europie

Widzieliśmy, jak po rewolucji francuskiej  i po Napoleonie Europa odzyskała z powrotem niepewny pokój, oparty na nieco zmodernizowanych stosunkach politycznych sprzed lat pięćdziesięciu. Stal, kolej żelazna i parowce nie miały aż do połowy w. XIX żadnych politycznych następstw. Lecz ferment socjalny...

Hegemonia Francji w Europie w latach 1807 - 14. Przyczyny jaj załamania

W 1807 r. pod hegemonią Francji w sposób pośredni lub bezpośredni znalazły się następujące kraje: Belgia, Holandia, kraje niemieckie zrzeszone w związku reńskim, Włochy, pobita i upokorzona Austria, Prusy. Księstwo Warszawskie ( najbardziej wysunięty na wschód obszar władzy Francji . Rosja mocą...

HEGEMONIA

Hegemonia - przywództwo narzucone siłą .

Rywalizacja Sparty i Aten w świecie greckim - KALENDARIUM WALK SPARTY I ATEN O HEGEMONIĘ W GRECJI

446

Zawarcie pokoju trzydziestoletniego między Spartą (Związkiem Peloponeskim) a Atenami (Związkiem Mor-skim).

444

Wygnanie z Aten przez ostracyzm Tukidydesa, przywódcy (po Kimonie) stronnictwa umiarkowanego.

444 - 429

Rządy Peryklesa w Atenach, okres największego rozkwitu Aten. Perykles, przywódca...

Walka o hegemonię w Europie w I połowie XVI wieku

 

Walka ta była podyktowana rywalizacją habsbursko-francuską. Karol VIII, podejmując wyprawę do Włoch dążył do osiągnięcia dwóch celów. Głównie chodziło mu o aneksję Królestwa Neapolitańskiego, do którego rościł sobie pretensje jako do dziedzictwa domu Andegaweńskiego, a jednocześnie chciał...

Hegemonia Ludwika XIV

Za pontyfikatu Klemensa XI skończyły się we Francji długie rządy (1643-1715) króla-słonce (Le Roi-Soleil), Ludwika XIV, który zapewnił jej hegemonię w Europie, a według swej zasady: jeden król, jednawiara, jedno prawo, narzucał swą wolę Kościołowi i papiestwu.

Wyraźnie dostrzegalne konflikty króla z...

Walka o hegemonie w Europie w XVI w.

Po 1466r. ożywiła się polityka polska w Europie Środkowej, przybrała charakter polityki dynastycznej. Od końca XV w. pod panowaniem Jagiellonów znalazły się: Polska, Litwa, Czechy i Węgry. Jagiellonowie zdobyli czołową pozycję w Europie Środkowej, starali się skutecznie zwalczać rywalizującą z nimi...

HEGEMONIA FRANCJI W EUROPIE

Kolejne koalicje zawiązywane przeciw Francji przez państwa europy w latach 1793-1799 i 1805 kończyły się ich militarną klęską. 2 grudnia 1805 doszło do bitwy pod Austerlitz, zakończonej druzgocącą klęską Austriaków i Rosjan. Cesarz Franciszek I musiał prosić o pokój, który podpisano w Bratysławie...

Hegemonia Francji w Europie w latach 1807 - 1813

 

Wrzesień –październik 1808 – spotkanie Napoleona z Aleksandrem I w Erfurcie

Organizacja armii napoleońskiej: + służba trwała 5 lat + ludzie żonaci i mający dzieci byli zwolnieni od służby wojskowej + istniała specjalna gwardia cesarska + propagowano kult Napoleona + od 1807 obok wojsk francuskich...