Jak brzmiały główne hasła pozytywizmu i jakie odzwierciedlenie znalazły one w powieści E. Orzeszkowej - "Nad Niemnem"

Pozytywizm zachodnioeuropejski jest kierunkiem przede wszystkim filozoficznym. Jego twórcą jest francuski filozof August Comte (czyt. Komt), autor dzieła: "Kurs filozofii pozytywnej". Filozof ten dowodził, że nauka powinna zajmować się tym, co jest sprawdzalne w drodze doświadczenia, wiedza musi być...

Rola pozytywistycznej literatury w propagowaniu haseł epoki na przykładzie wybranych utworów („Lalka”, „Nad Niemnem”).

 

Program społeczny pozytywizmu polskiego obejmował kwestie pracy organicznej, pracy u podstaw, asymilacji Żydów i emancypacji kobiet. Pozytywiści wystąpili przeciwko koncepcji twórcy romantycznego na rzecz wszechstronnie wykształconego pisarza w służbie społecznej. Miał on być nauczycielem...

Zaproponuj hasło reklamowe dla dowolnie wybranego produktu.

 

Reklama jest podstawową formą komunikowania się przedsiębiorstwa z rynkiem. Według Amerykańskiego Stowarzyszenia Marketingu stanowi ona masową , odpłatną i bezosobową formę prezentowania oferty sprzedaży. Pierwszy kontakt nabywcy z reklamą zaczyna się od zwrócenia uwagi na...

Udowodnij, że twórczość Jana Kochanowskiego była ilustracją hasła: „Nic co ludzkie nie jest mi obce”.

Jan Kochanowski urodził się w Sycynie w 1530 r. Powszechnie uznany za najwybitniejszego poetę Polski i Słowiańszczyzny aż do czasów Mickiewicza i Słowackiego , cieszył się tez wielka sławą u swych współczesnych , którzy nazywali go "kochaniem wieku" . Kochanowski studiował w Akademii Krakowskiej...

Hasło "Memento mori" w literaturze średniowiecza

Teocentryzm był jedną z charakterystycznych cech okresu średniowiecza. Był to pogląd filozoficzny, który w centrum zainteresowania stawiał Boga, jako stwórcę świata, uznawano wyższość dóbr duchowych nad materialnymi, w filozofii natomiast dominowała myśl o życiu pośmiertnym.Obraz...

Haslo "Memento mori" w literaturze sredniowiecza

Teocentryzm byl jedna z charakterystycznych cech okresu sredniowiecza. Byl to poglad filozoficzny, który w centrum zainteresowania stawial Boga, jako stwórce swiata, uznawano wyzszosc dóbr duchowych nad materialnymi, w filozofii natomiast dominowala mysl o zyciu posmiertnym.Obraz przemijalnosci, kruchosci urody...

"Polska Winkelriedem narodów". Hasło Słowackiego uzasadniające jego polemiczny charakter wobec hasła A. Mickiewicza "Polska Chrystusem narodów"

Hasło winkelriedyzmu głosi Kordian na szczycie Mont Blanc. Słowacki zamieszczająjako własną, specyficzną, odmienną nieco od mickiewiczowskiej, koncepcję mesjanizmu narodowego. Myśl ta odwołuje się do średniowiecznej historii Winkelrieda - rycerza szwajcarskiego, który w trakcie bitwy wbił sobie w...

Stosunek E. Orzeszkowej i B. Prusa do haseł pozytywistycznych w świetle utworu "Nad Niemnem" i "Lalka"

"NAD NIEMNEM":

Stosunek pisarki do ideału pracy jest jasny-propaguje on pogląd, że praca jest najwyrzszą wartością wolnego człowieka, stanowi o jego godności, nadaje życiu sens i szczęście. Praca jest sensem życia i źródłem utrzymania ludzi. Daje im zadowolenie, poczucie wolności , a nawet zdrowie...

Hasła i tendencje epoki w publicystyce i nowelistyce okresu pozytywizmu

W skrócie założenia filozoficzne epoki: Comte - filozofia ma sens praktyczny, opiera się na rzeczach poznawalnych rozumem; celem uzyskanie pewnej wiedzy; środkiem eksperyment i obserwacja; przedmiotem badań tylko fakty fizyczne, gdyż psychika zaprzecza pewności wiedzy; Mill - postulat utylitaryzmu wszelkiej...

Hasło (password)

Hasło (password) - w teleinformatyce ciąg znaków alfanumerycznych używany do potwierdzenia tożsamości. Znajomość hasła i identyfikatora (nazwy) użytkownika jest dowodem posiadania uprawnień do korzystania z oferty systemu komunikacyjnego przypisanej temu użytkownikowi.

Poezja awangardowa - Hasła Peipera, wiersze Przybosia

Wychowywany w rodzinie wielodzietnej Przyboś przeszedł trudną drogę dziecka chłopskie-go, któremu starczyło siły woli, by zdobyć wykształcenie i zostać pisarzem. „Gdybym miałodpowiedzieć, co najwcześniej oddziałało na moją wyobraźnię – zwierzał się pod koniec życia,– musiałbym zacząć od...

Hasła i hasełka w filozofii

Nietzsche proponuje postawy „miłości losu” – czyli najwyższego dionizyjskiego potwierdzenia – polegające na afirmacji życia przejawiającego się w człowieku w jego naturalnych popędach, które rodzą nie tylko przyjemność, ale również cierpienie i ból.

Nietzsche propaguje również hasło...

Ozdyskanie hasła na nk

na jednym kompie zapisałem hasło na nk i go nie pamiętam a chce je zmienić pomóżcie ???

Przyczyny rozbiorów, konsekwencje, daty, hasła kim byli?

1. PRZYCZYNY ROZBIORÓW I Rozbiór (1772r.) Polska utraciła 211 tysięcy km2 i 4 mln 530 tysięcy ludności, ponieważ zaborcy chcieli posiadać Polskę, gdyż jej położenie geograficzne, dostęp do morza oraz grunty przynosiły zyski. II Rozbiór (1793r.) Prusy i Rosja Przyczyną była przegrana wojna polsko-rosyjska w 1792r., toczona w obronie konstytucji 3 maja. II Rozbiór (1795r.) Przyczyną była klęska skierowana przeciwko rozbiorom powstania Kościuszkowskiego ...

HASŁA POLSKIEGO POZYTYWIZMU

1.  praca u podstaw podniesienie poziomu umysłowego i kulturalnego najniższych podstawowych warstw społeczeństwa

2.  praca organiczna praca nad podniesieniem poziomu gospodarczego kraju

3.  solidaryzm społeczny współpraca wszystkich warstw społecznych ze sobą

4.  emancypacja kobiet przygotowanie kobiet...

Dowiedź, na przykładzie „Monachomachii” i innych utworów Krasickiego, że twórczość tego poety jest wierna hasłu oświecenia „bawiąc – uczyć”.

 

„Monachomachia”, zgodnie z oświeceniową regułą „bawiąc – uczyć”, krytykuje wady i ułomności ludzkich charakterów, ma wychowywać i bawić czytelników, o czym informuje sam Krasicki: „I śmiech niekiedy może być nauką, kiedy się z przywar, nie z osób natrząsa”. Ukazanie się „Monachomachii, czyli...

Pedagogika opiekuńcza - Metody opieki – w hasłach

Opiekun czyni wszystko za was, dla was, przy was.

Wy także możecie być opiekunami, opiekujcie się jedni drugimi.

Twórzmy warunki, które będą kształtować jakość naszego życia.

Nie wszystko możemy sami, korzystajmy ze świadczeń specjalistów.

Dostarczajmy własnych przykładów...

Wyjaśnij hasła: “organizacja bez ludzi” i “ludzie bez organizacji”

Organizacja organiczna to ludzie bez organizacji.

Charakteryzuje się słabo zaznaczoną hierarchią władzy, dużą samodzielnością uczestników organizacji oraz elastycznością i zmiennością struktury organizacyjnej dostosowaną do często zmieniających się zadań.

Model biurokracji : organizacje są...

Wymień główne uwarunkowania percepcji haseł reklamowych?

Wyróżnia się 6 głównych elementów skuteczności kampanii reklamowej

1) uzyskanie pewności (przez badanie rynku), że istnieje zapotrzebowanie na to co pragniesz reklamować

2) jasne zdefiniowanie celów reklamy- po co?

3) użycie właściwych środków-gdzie?

4) odpowiednie rozplanowanie w czasie- kiedy?

5)...

Wyjaśnij pojęcia mandat, mandat wolny, mandat imperatywny, immunitet, klub parlamentarny, hasło parlamentarne, dyscyplina klubowa

 

Mandat – uzyskane w wyborach prawo do działania w imieniu wyborców i pełnienia funkcji przedstawiciela w parlamencie.

Mandat wolny – parlamentarzysta nie jest związany żadnymi instrukcjami swoich wyborców, a w swej pracy powinien kierować sie interesami całego narodu. Z posiadaniem mandatu wolnego...