Dokumenty w handlu zagranicznym.

 

 

1. Dokumenty handlowe

Faktura pro-forma;

Faktura handlowa;

Dokument EUR-1 i EUR-2

Jednolity dokument administracyjny SAD.

 

2. Dokumenty transportowe i spedycyjne

Międzynarodowy kolejny list przewozowy;

Międzynarodowy list samochodowy;

Międzynarodowy list...

Dochód narodowy a handel zagraniczny

Sektor zagraniczny ma istotny wpływ na poziom dochodu narodowego i tempo wzrostu gospodarki

Wynika to z zależności pomiędzy takimi kategoriami jak konsumpcja, inwestycje, eksport, import

W gospodarce zamkniętej dochód narodowy to suma konsumpcji i inwestycji

Konsumpcja dzieli się...

Chiny - Dochód narodowy i struktura handlu

W 1990 dochód narodowy wynosił 370 USD na 1 mieszkańca. Średnia stopa inflacji za lata 1980 - 91 - 5,8%. Do największych partnerów handlowych kraju należą: Hongkong, Japonia, kraje EWG, Stany Zjednoczone i Korea Południowa. Obroty z zagranicą w 1992 wynosiły: import - 80 600 mln USD, eksport - 85 000 mln...

Etiopia - Handel

Głównym towarem eksportowym jest kawa (47% wartości eksportu ogółem), ponadto wywozi się skóry i futra (16%), produkty rolne (13%), m.in. rośliny strączkowe, oleiste, mięso oraz owoce i warzywa. Importuje się głównie produkty przemysłu przetwórczego, dobra inwestycyjne (45%) oraz artykuły konsumpcyjne...

Handel międzynarodowy - Proponowane działania

Na dzień dzisiejszy prowadzona jest polityka poprawienia bilansu płatniczego państwa i wyrównania rachunku obrotów bieżących Polski. Według ministerstwa finansów celem polityki proeksportowej do 2002 r. jest:

- poprawa konkurencyjności polskiej oferty eksportowej i zwiększenie wolumenu eksportu (np.:...

Funkcja bilansowa i optymalizacyjna handlu zagranicznego

Funkcja bilansowa – polega na ustaleniu takiej struktury asortymentowej, geograficznej i politycznej obrotów, aby maksymalizować korzyści przez eksport nadwyżek i import niedoborów. Taka wymiana powoduje wyrównanie bilansu w obrocie międzynarodowym, a nie przyczynia się do osiągnięcia korzyści ze...

Co stanowi treść pojęcia terms of trade i jakie ma to znaczenie w analizie problemów handlu zagranicznego?

Terms of trade ma na celu określenie, jak w miarę upływu czasu zmie­nia się siła nabywcza jednej grupy towarowej w stosunku do innej grupy towarowej. Konkretyzując zaś chodzi o zmianę siły nabywczej towarów eksportowanych w stosunku do importowanych przez poszczególne kraje lub grupy krajów.

Ewolucja...

MNOŻNIK I SUPERMNOŻNIK HANDLU ZAGRANICZNEGO: TEORIA I PRAKTYKA W RÓŻNYCH GRUPACH KRAJÓW

1)mnożnik inwestycyjny: impulsem jest wzrost inwestycji powodujący wzrost popytu na dobra kapitałowe i zwiększenie zatrudnienia. Idzie za tym wzrost produkcji dóbr kapitałowych i dochodów pracowników zatrudnionych przy tej produkcji. Dochody te w części zostaną przeznaczone na oszczedności a w części...

Co to jest handel elektroniczny?

Różnorodność oferty handlowej zawartej na stro­nach WWW również zmienia się gwałtownie. Szczególnie intensywny jest rozwój systemu sprzedaży prowadzony za pośrednictwem sieci elektronicznej. W Sieć wrosły strony aukcyjne, na których różni ludzie wystawiają na sprzedaż swoje towary. Zaroiło się...

Decyzje marketingowe w handlu detalicznym

W dzisiejszych czasach sprzedawcy usilnie poszukują nowych strategii, aby przyciągnąć klientów. W przeszłości pozyskiwali nabywców poprzez sprzedaż towarów wyróżniających się niepowtarzalnymi cechami, dobór ciekawego asortymentu produktów, oferowanie usług o wyższej od konkurencji jakości oraz...

HANDEL

Weddigen, Grundzüge der Handelspolitik, B 1968; Z. Schrattenholzer, Das kanonische Handelsverbot und die geistlichen Institute. Hofmeister, Das Handelsverbot für geistliche Personen, MThZ 2(1951) 25-45; P.

HANDEL - MAZZETTI ENRICA von

ur. 10 I 1871 w Wiedniu,zm. 8 IV 1955 w Linzu, austr. pisarka.

Uczyła się 1886-87 w żeńskim instytucie w Sankt Pölten,od 1905 przebywała w Steyr, a od 1911 w Linzu. Debiutowałautworem Meinrad Helmpergers denkwürdiges Jahr (1900),którego podstawowy motyw konfliktu wyznaniowego zostałwprowadzony także do...

Plan marketingowy część 2 - praca zaliczeniowa z marketingu w handlu i usługach

plan marketingowy czesc 2 SPIS TREŚCI 1. Marketingowa istota produktu 1.1 Cechy identyfikacyjne przedsiębiorstwa 1.2 Krótka charakterystyka zasobów 1.3 Główne segmenty nabywców 1.4 Marketingowa istota produktu (potrzeby i preferencje klientów, środki zaspokojenia potrzeb, subiektywny stan zadowolenia klienta) 2. Wartości przekazywane klientom, koszty ponoszone przez klienta 2.1 Wartości 2.2 Koszty 3. Specyfikacja usług przed sprzedażowych, sprzedażowych i po ...

Agent w handlu zagranicznym

Osoba prawna lub fizyczna mająca siedzibę za granicą, która w imieniu i na ra-chunek zleceniodawcy pośredniczy w zawieraniu —» transakcji handlowychi współdziała w ich realizacji. Z reguły pomiędzy a. a zleceniodawcą jestzawierana formalna umowa agencyjna, w której ustala się wysokość prowizji...

funkcje handlu

Zespół działań, czynności właściwych wymianie towarowo-pieniężnej, polegają-cych na zakupie w celu dalszej odsprzedaży. Można wyodrębnić kilka głównychf.h., m.in.: 1) f. dystrybucyjną (doprowadzenie do zawarcia —> umowy kupna-sprzedaży i jej realizacji), 2) f. tworzenia różnych użyteczności dla...

HANDEL RUCHOMY

Forma h. detalicznego (—> detal) charakteryzującego się brakiem przywiązaniado określonej miejscowości i stałego miejsca sprzedaży. Jako przeciwieństwoh. stałego opiera się na prowadzeniu —> sprzedaży ze środków podręcznychoraz środków transportu. Do h.r. należą: h. domokrążny, h. obwoźny, h...

Infrastruktura handlu

Zespół materialnych, technicznych oraz organizacyjnych środków realizacjifunkcji handlowych. Głównym składnikiem i.h. jest —> sieć handlowa, w tym siećpunktów sprzedaży detalicznej oraz sieć magazynowa. Ponadto i.h. obejmujetakże środki transportowe, automaty sprzedażowe, techniczne środki gromadze-nia...

koncentracja handlu

Proces stopniowego powiększania obiektów oraz przedsiębiorstw handlowych,obserwowany w wielu krajach, który jest wynikiem postępu naukowo-technicz-nego, zmiany —» stylu obsługi klientów, wdrażania nowych instrumentów—> merchandisingu wizualnego oraz zmian innych elementów technologiisprzedaży. w praktyce k.h...