Handel wymienny

Czytaj Dalej

W jaki sposób kraje prowadzą handel wymienny

W zapłacie oferują inne przedmioty, i taka sytuacja doprowadziła do wzrostu praktyk zwanych handlem wymiennym lub towar-za-towar. Sprzedawcy nie mają wyboru, jak tylko nauczyć się tajników handlu wymiennego, który jest zjawiskiem występującym na coraz w iększą skalę na świecie.

Protekcjonizm w handlu międzynarodowym – podejście tradycyjne i współczesne

Argumenty na rzecz polityki wolnego handlu i protekcjonizmu Z punktu widzenia uzasadnienia ekonomicznego można wyróżnić następujące argumenty na rzecz protekcjonizmu: 1.

Subsydia w handlu międzynarodowym

Subsydia sa definiowane w różny sposób, ale ogólnie przez to pojęcie rozumie się wszelkie świadczenia z budżetu państwa dla krajowych podmiotów gospodarczych.Subsydia(subwencje) są narzędziem parataryfowym polityki handlowej.

Wyróżnia się subsydia:

* produkcyjne (krajowe)

- są traktowane jako...

Narzędzia pozataryfowej regulacji obrotów handlu zagranicznego

Narzędzia pozataryfowe polityki handlowej to: 

a) kontyngenty

-(ograniczenia ilościowe)

- to ustalone przez państwo dopuszczalna ilość towarów, która może zostać przywieziona lub wywieziona za granicę w określonym czsie

b)dobrowolne ograniczenia eksportu

c)zakazy:

-możliwość stosowania zakazów z...

Ceny światowe. Tendencje zmian cen w handlu międzynarodowym

Nowe zjawiska cenowe w handlu międzynarodowym - w latach 1997- 2002 można było zaobserwować spadek cen w handlu międzynarodowym ( bezwzględnym) zarówno w grupie wyrobów przetworzonych jak i surowców i żywności - w roku 2003 tendencją w/w uległa odwróceniu przy czym wzrosły szczególnie ceny surowców i żywności - występuje proces zwierania się nożyc cenowych czyli relacje cenowe poprawiają się na korzyść ...

Ceny dewizowe w handlu zagranicznym

W konkretnej transakcji handlu zagranicznego cena dewizowa może się odchylać od cen światowych w efekcie oddziaływania wielu czynników.

Wąskie i szerokie ujęcie handlu zagranicznego

Wąskiemu (tradycyjnemu) ujęciu handlu zagranicznego( biznesu międzynarodowego, handlu międzynarodowego), obejmującemu tylko obroty towarowe, przeciwstawia się więc ujęcie szerokie, sprowadzające handel zagraniczny do łącznego obrotu gospodarczego danego kraju z zagranicą.

Formy świadczenia towarowego i wzajemnego w handlu zagranicznym

Forma świadczenia towarowego: Handel zagraniczny jest to odpłatna wymiana towarów podmiotów gospodarczych danego kraju z pomiotami zagranicznymi, jeżeli rozpatrujemy z punktu widzenia jednego kraju, jeżeli patrzymy pod kontem grupy to mówimy wówczas o handlu międzynarodowym- jest to pojecie szersze: 1) Eksport - to wywóz za granicę dóbr, które zostały wytworzone w danym kraju (Polska).

Mierniki handlu zagranicznego

- Wielkość eksportu, importu oraz saldo - Wskaźnik zrównoważenia obrotów (pokrycia obrotów) to iloraz różnicy eksportu i importu do wartości eksportu [ (eksport  import) / eksport mowi czy z eksportu jesteśmy w stanie pokryć eksport - dynamikę eksportu i importu - udział w światowym eksporcie stanowi iloraz wartości eksportu danego kraju do wartości eksportu świata w danym okresie ( eksport kraju / eksport świata ) - Udział w światowym ...

Na czym polega funkcja transformacyjna handlu zagranicznego (wpływ handlu zagranicznego na zmianę struktury dochodu narodowego)

gaz) - są produkowane w nieodpowiednim asortymencie Wymiernym sposobem odzwierciedlenia transformacyjnych funkcji handlu zagranicznego jest tzw.

Przedstaw mechanizm oddziaływania handlu zagranicznego na wzrost gospodarczy od strony podaży

Wykorzystywanie handlu zagranicznego do wzrostu gospodarczego wiąże się z występowaniem nierównowagi (deficytu) w bilansie handlowym.

Handel zagraniczny a efektywność gospodarowania

Handel zagraniczny wpływa na efektywność gospodarowania poprzez: 1.