GATT- Układ Ogólny w Sprawie Taryf Celnych i Handlu

Obejmuje takie zagadnienia jak: Stawki celne na towary nierolne; Rozszerzenie Porozumienia ITA- ITA 2; Rolnictwo; Bariery techniczne w handlu; Handel i środowisko; Standardy pracy; Reguły pochodzenia; Subsydia w towarach nierolnych; Antydumping; Środki ochronne; Handel usługami; Własność intelektualna; Zamówienia publiczne; Handel, a inwestycje; Handel, a konkurencja; Ułatwienia w handlu; Przystępowanie do WTO; Rozstrzyganie ...

Formy handlu detalicznego

I tak ze względu na charakter kontaktów konsumenta ze sprzedawcą dokonuje się podziału handlu detalicznego na handel stacjonarny, ruchomy i wysyłkowy Formy handlu detalicznego HANDEL STACJONARNY HANDEL RUCHOMY HANDEL WYSYŁKOWY Handel stacjonarny Obejmuje obiekty na stałe zlokalizowane w określonym miejscu, zawsze dostępnym dla klienta w pewnym jednoznacznie oznaczonym czasie.

Handel kobietami w Polsce i za granicą

W 1995 roku powstała organizacja pozarządowa La Strada, która zajmuje się wyłącznie pomocą dla ofiar handlu kobietami i zwalczaniem tego handlu.

Handel Rzeczypospolitej w wieku XIV, XV i XVI

Największym problem w handlu z Zachodem przez Bałtyk był monopol Gdańska właśnie na ten handel. Szlachta nie tylko starała się utrudnić handel mieszczan pod względem społecznym, ale także pozbawić dochodów płynących z handlu międzynarodowego.

Problematyka handlu zagranicznego

Handel zagraniczny w Polsce. W czasach gospodarki planowanej w Polsce handel zagraniczny nie odgrywał znaczącej roli i polegał głównie na sprowadzaniu niezbędnych surowców, dóbr inwestycyjnych i – w niewielkim zakresie - dóbr konsumpcyjnych.

Handel wewnętrzny UE

Strefa wolnego handlu Strefa wolnego handlu to podstawowy etap integracji ekonomicznej. Sprzyja ona rozwojowi handlu wzajemnego krajów członkowskich i ogranicza rozwój handlu z krajami trzecimi.

Handel wewnętrzny w UE

Strefa wolnego handlu Strefa wolnego handlu to podstawowy etap integracji ekonomicznej. Sprzyja ona rozwojowi handlu wzajemnego krajów członkowskich i ogranicza rozwój handlu z krajami trzecimi.

Inwestycje w sektorze usług, handlu i przemysłu

Inwestycje w sferze handlu: Inwestycje w handel stanowią w gospodarce polskiej około 10% ogółu inwestycji (udział handlu w wartości dodanej wynosi 19%, a w liczbie pracujących 16,7%).

Teorie handlu międzynarodowego

Cenili handel międzynarodowy wyżej niż handel wewnętrzny, a przetwórstwo wyżej niż rolnictwo. Ta argumentacja jest przekonywająca w wyjaśnianiu handlu produktami tej samej branży między krajami rozwiniętymi, a ten rodzaj handlu występuje przede wszystkim w przypadku gałęzi o masowej produkcji i oligopolistycznej strukturze rynku.

Handel elektroniczny

Ze względu na podmioty biorące udział w handlu elektronicznym wyróżnia się: handel elektroniczny pomiędzy firmami (B2B, ang. Handel tradycyjny a elektroniczny Handel tradycyjny potrzebuje papierowej dokumentacji.

Rozwój handlu detalicznego

Niezwykle znaczącym skutkiem 'rewolucji handlowej' tych lat (która dokonuje się obecnie na polskiej scenie handlu detalicznego) była i bywa nadal reorientacja logistyczna, polegająca na akceleracji przystosowania systemów obsługi logistycznej handlu do stwarzanej przezeń sytuacji organizacyjno-ofertowej, przy jednoczesnym stymulowaniu jego lokalizacji i dostępności transportowej dogodnością logistyczną, wysoce korzystną dla obu partnerów procesu.

ROLA EFEKTU KREACJI I PRZESUNIĘCIA HANDLU W PROCESACH INTEGRACYJNYCH

Efekt przesunięcia handlu wyraża się w zwiększeniu udziału w handlu wzajemnym krajów udzielających sobie preferencji celnych, tworzących strefę wolnego handlu lub unię celną - w wyniku przesunięcia się źródeł zakupu określonych towarów z krajów nawet o niższych kosztach produkcji, lecz pozostających poza obrębem udzielonych preferencji.

Na czym polega efekt kreacji handlu w unii celnej?

Unia celna – ma miejsce, gdy kraje tworzące strefę wolnego handlu wprowadzają ujednolicone cła zewnętrzne (wobec krajów trzecich) Efekt kreacji handlu (trade creation effect) wyraża się we wzroście wo­lu­menu wzajemnych obrotów handlowych krajów tworzących unię celną -w wyniku usunięcia ceł i innych barier w handlu między krajami unii oraz wprowadzenia wspólnej zewnętrznej taryfy celnej.

Funkcje i formy handlu detalicznego

☺- skoncentrowany- to ośrodki handlowe, centra handlowe oraz handel drobnodetaliczny ☺- rozproszony- to ▫handel drobnoddetaliczny, ▫ handel wielkopowierzchniowy czyli domy towarowe, domy handlowe, super markety, hipermarkety, cash & carry ▫ handel sklepowy czyli sklepy powszechne, ogólnospożywcze, branżowe, specjalistyczne, spożywczo-przemysłowe, popularne - handel ruchomy – dociera do konsumenta wszędzie tam, gdzie jest to ...

Handel zagraniczny-referat

Przedstawimy więc etapy rozwoju polityki handlu zagranicznego Polski oraz najnowszą strukturę geograficzną i towarową handlu zagran. W rezultacie Polska zaczęła odnotowywać deficyty w handlu zagranicznym.

Handel zagraniczny

Wprowadzenie gospodarki rynkowej spowodowało duże zmiany w handlu zagranicznym i Ustawa o Działalności Gospodarczej z 1988r odnosi się również do handlu zagranicznego.

Handel zagraniczny USA

Ponadto, co warto zaznaczyć, Stany Zjednoczone wprowadzają resktrykcje handlowe z przyczyn politycznych - wobec krajów, które są podejrzane (jak już wyzej wspomniano) o handel narkotykami, łamanie praw człowieka, wspieraja terroryzm, czy zagrażają światowemu pokojowi.

Zwalczanie handlu ludźmi w EU

Uznano wówczas handel kobietami za łamanie praw człowieka (a handel mężczyznami już nie?

Handel wewnątrzgałęziowy

Miarą handlu wewnątrzgałęziowego jest porównanie salda obrotów handlu międzynarodowego w wybranej branży z ich łączoną wielkością. Handle wewnątrzgałęziowy odgrywa dużą rolę w Stanach Zjednoczonych i Niemczech, a Japonii jest niższy.

Istota handlu, jego zadania i klasyfikacja

Klasyfikacja handlu prowadzona jest według: a) obszaru działania -handel zagraniczny-to sprzedaż towarów za granicę (eksport) i sprowadzania towarów z zagranicy (import) Handel zagraniczny obejmuje także tzw.