Grzybów

Czytaj Dalej

Zbieranie grzybów

 

Grzyby odgrywają ważną ekologicznie rolę nie tylko w krążeniu materii w przyrodzie, lecz również w funkcjonowaniu różnorodnych zbiorowisk roślinnych. Wiele procesów życiowych odbywa się w ukryciu; ma to miejsce szczególnie u grzybów. Widoczne są u nich jedynie owocniki, które wytwarzając zarodniki...

GRZYBY

Grupa heterotroficznych organizmów eukariotycznych, licząca obecnie około 120 tys. gatunków, jednak co roku oznacza się około 1000 nowych gatunków, toteż, wg niektórych autorów, szacunkowa liczba gatunków grzybów może sięgać ponad 1 min. Ich ciało składa się z komórek otoczonych ścianą komórkową...

Biologia grzybów

 

Grzyby należą do organizmów bezzielenio-wych, składających się z mniej lub bardziej wydłużonych, połączonych ze sobą i rozgałęzionych jedno- lub wielojądrowych komórek tworzących strzępki (hypha). Ściany komórek zbudowane są głównie z chityny i celulozy. Jednakże chityna nie jest materiałem...

Grzyby i glony - Informacje ogólne

Grzyby to organizmy plechowe najczęściej występujące na lądzie. Znane są gatunki wodne i spotykamy je w powietrzu w postaci zarodników.

Potrzebują do życia odpowiedniej wilgotności, temperatury (15-30oC), podłoża z dostatkiem materii organicznej. Ciało grzybów składa się z nitkowatych części...

Grzyby pasożytnicze roślin i zwierząt

I

Rodzaje pasożytów.

Wszystkie rodzaje organizmów mogą prowadzić pasożytniczy tryb życia. Mikropasożyty - mikroskopijne organizmy, takie jak pasożytnicze wirusy, bakterie, grzyby i Protista - zwykle rozmnażają się na żywicielu. U makropasożytów - organizmów większych (robaków, owadów, kleszczów...

Charakterystyka królestwa roślin - grzyby Fungi porosty Lichenes

Celem pracy jest charakterystyka grzybów Fungi i porostów Lichenes, ich wzajemne relacje i ich miejsce oraz znaczenie w ekosystemie i gospodarce. Grzyby (Fungi) należą do jednych z liczniejszych i ciekawszych tworów natury. Spotkać je można zarówno w środowisku naturalnym, jak też w przemyśle spożywczym (drożdże) i farmaceutycznym (penicylina i inne antybiotyki), oraz naszych gospodarstwach domowych. Zwykle klasyfikowane są w 4 typach ze względu na cechy związane z ...

Grzyby - Fungi Mycota - budowa i charakterystyka

Budowa komórkowa grzybów -ściana komórkowa -lizosomy (duża zawartość enzymów) -błona komórkowa -mitochondrium -jądro -cytoplazma Komórki grzybów są zebrane w strzępki (Hyphe) jedno- lub wielokomórkowe. Skład chemiczny grzybów >do 5% białek (niskocząsteczkowe, stanowią je głównie enzymy – zymaza, maltaza, inwertaza, lipaza, proteazy) >5% węglowodanów (złożone) – w ścianach mannan i glukany (alfa 1,3 – i alfa 1,6 beta glukan) >witaminy A,

Grzyby - Informacje ogólne

Grzyby to organizmy plechowe występujące na lądzie (rzadko w wodzie). Potrzebują do życia odpowiedniej wilgotności, temperatury (15-30oC), podłoża z dostatkiem materii organicznej.

Klasyfikacja grzybów opiera się na sposobach rozmnażania i budowie tych organizmów.

Królestwo: Grzyby (Fungi)

Gromada:...

Grzyby

Grzyby są wszędzie wokół nas - nie­które z nich uważa się za specjały kulinarne, niektóre są źródłem ratu­jących życie leków, inne mogą nisz­czyć zbiory, a jeszcze inne są śmiertelnie trujące. Chociażby z te­go względu zadziwiający świat grzy­bów wart jest głębszego...

Zatrucia grzybami

Od dawna grzyby odgrywają poważną rolę jako produkt spożywczy, co jest spowodowane zarówno ich wartościami smakowymi, jak i odżywczymi. Grzyby zawierają białko zbliżone budową do białka zwierzęcego, a także węglowodany, tłuszcze i sole mineralne. Część gatunków grzybów, należących do klasy...

Grzyby i porosty - Przegląd grzybów

Grzyby dzieli się na dwie gromady: grzybowce i porosty. Gromadę grzybowców dzielimy na dwie podgromady: śluzorośla i grzyby właściwe. Do grzybów właściwych należą:

Sprzężniak- grupa grzybów głównie saprobiontycznych, rzadziej wyspecjalizowanych pasożytów roślin i zwierząt, posiadają dobrze...

Grzyby kapeluszowe

Określenie „grzyb kapeluszowy" jest powszech­nie używane do opisania grzybów należących do podstawczaków. Grzybami kapeluszowymi są także różne gatunki muchomorów, które często spotykamy na trawnikach i boiskach. Ich owocni­ki rosną na okręgach, w środku których rośnie bar­dziej zielona...

POROSTY, grzyby lichenizowane

Organizmy symbiotyczne powstałe na drodze ścisłego zespolenia samożywnego —> glonu lub sinicy (fotobiont) z cudzożywnym -» grzybem (miko-biont). Powstały w ten sposób organizm posiada cechy niespotykane u obu form założycielskich, np, specyficzne kształty plech czy zdolność syntezy pewnych związków...

Warzywa i grzyby

Warzywa są to rośliny uprawne, których części w stanie surowym lub po przetworzeniu wykorzystuje się jako pokarm. Częściami jadalnymi warzyw mogą być: korzenie (marchew, burak, seler, pietruszka, brukiew, rzepa, rzodkiew, salsefia), łodygi lub pędy podziemne (cebula, czosnek szparagi, kalarepa), liście...

Grzyby i porosty - Budowa

Komórki grzybów mają eukariotyczną budowę komórki. W komórkach grzybów nigdy nie występują plastydy.

FORMY GZYBÓW:

- jednokomórkowe- otoczone są grubą chitynową ścianką komórkową np. komórka drożdży grzybów właściwych należących do workowców. Mogą też występować w postaci nagiego...

Grzyby i porosty - Znaczenie

Sapofityczne grzyby są destuentami- rozkładają martwą materię organiczną na związki poste; mineralizując materię organiczną przyczyniają się do wytwarzania w glebie próchnicy i wzbogacenia jej w proste związki mineralne.

Grzyby pasożytnicze regulują liczebność organizmów roślinnych i...

Czym są grzyby?

Grzyby nie zawierają chlorofilu, substancji po­magającej roślinom zielonym w przetworzeniu energii słonecznej na składniki odżywcze, zatem nie są w stanie same wytwarzać dla siebie poży­wienia. Muszą żywić się martwymi organizmami lub pasożytować na innym organizmie żywym. Wiele grzybów ma...

Grzyby i porosty - Rozmnażanie

Grzyby rozmnażają się bezpłciowo (wegetatywnie i przez zarodniki) i płciowo. Porosty jako całość wyłącznie rozmnażają się wegetatywnie.

Rozmnażanie wegetatywne polega na podziale komórki lub fermentacji grzybni. Jednokomórkowe drożdże przechodzą często pączkowanie.

U porostów rozmnażanie...

Terminy dotyczące grzybów

Chityna- nierozpuszczalny wielocukier zawierający azot, buduje ściany komórkowe grzybów, a także oskórki i pancerzyki chitynowo wapienne stawonogów.

Grzybnia- zbudowana ze strzępek plecha grzybów, tworzy wegetatywne ciało grzybów. Może być jedno lub wielokomórkowa, luźna- nitkowata, zbita-...

Grzyby i porosty - Pochodzenie

Grzyby pochodzą od heterotroficznych przodków. Ponieważ wśród prostych grzybów występują stadia ameboidalne , można przyjąć iż grzyby powstały na bardzo wczesnym etapie ewolucji, gdy praorganizmy uprawiały jeszcze heterotrofizm. Nie ma wątpliwości że grzyby powstały w wodzie. Porosty są na pewno...