Grzegorz XIII

Grzegorz XIII

Czytaj Dalej

Uczony Grzegorz XIII

Grzegorz XIII starał się opraktyczne wykorzystanie nauki. Wobec władców samodzielny, bronił Grzegorz praw Kościoła szczególnie przed roszczeniami hiszpańskiegosystemu kościelnego, zarówno w samej Hiszpanii, jak i w Mediolanie i Neapolu.

GRZEGORZ XIII

Ugo Buoncampagni, 1502-85, papież od 1572, zob. Gregorius (Gregorianum); Kalendarz (rzymski).

GRZEGORZ XIII, Ugo Boncompagni

ur. 1 I 1502 w Bolonii,zm. 10 IV 1585 w Rzymie, papież od 13 V 1572.

Jako prof, (od 1531) prawa kan. na uniw. bolońskim zostałpowołany 1539 do pracy w Kurii rzym.; 1546-47 i 1561-63uczestniczył w Soborze Tryd.; 1558 został bpem Vieste, a1565 kard. i legatem pap. w Hiszpanii. Jako papież dążył...

DRUGI OKRES FILOZOFII SCHOLASTYCZNEJ, SYSTEMY ŚREDNIOWIECZNE (XIII n.e.)

CECHY OKRESU - Okres dojrzałości filozofii średniowiecznej, scholastycznej

Powstanie uniwersytetów – zrzeszenia nauczycieli i uczniów (Paryż – studia teologiczne; Oksford – studia humianistyczne, przyrodnicze, matematyczne; potem uniwersytety włoskie), które stały się prawie wyłącznym miejscem...

Augustynizm XIII n.e. i św. Bonawentura

CECHY NURTU:

system prawowierny (filozofia zgodna z dogmatami), konserwatywny (wierność tradycji – Augustyn i jego platonizm z elementami mistyki i scholastyki), ale zmieniony trochę przez pisma Arystotelesa, stoików, neoplatończyków ; rozwinięty przez „starą szkołę franciszkańską”...

św. Tomasz z Akwinu, tomizm (chrześcijański arystotelizm XIII n.e.)

Wcześniej od Augustyna - augustynizm: filozofia chrześcijańska oparta na platonie (platoński idealizm)

od Tomasza - tomizm: filozofia chrześcijańska oparta na Arystotelesie (perypatetycki empiryzm) – nowy system, przyjęty najwcześniej przez szkołę dominikańską („młodszą” – starsza była wierna...

GRZEGORZ NYSSEŃCZYK

Chociaż Grzegorz był następcą Orygenesa, zasadniczo różnił się odeń pojmowaniem filozofii: przeszedł od jej pojmowania autonomicznego do heteronomicznego: u Orygenesa filozofia była wolna, u niego już ograniczona przez dog­maty wiary.

DRUGI OKRES FILOZOFII ŚREDNIOWIECZNEJ (OKRES SYSTEMÓW ŚREDNIOWIECZNYCH, XIII W.)

Grzegorz powołał też komisję mającą zadanie oczyszczenia dzieł Arystotelesa.

ŚW. BONAWENTURA I AUGUSTYNIŚCI XIII W.

System prawowierny, który pierwszy uzyskał panowanie w XIII w. po odzyskaniu pism Arystotelesa, był konserwatywny, usposobiony na ogół odpornie wobec nowych źródeł; wierny tradycji, opierał się przeważnie na Augustynie i wraz z nim zajmował postawę platońską. Ten „augustynizm XIII wieku" wchłonął...

ZESTAWIENIA, ZAGADNIENIA FILOZOFICZNE XIII WIEKU

Zagadnienia scholastyczne, które we wczesnym średniowieczu stanowiły dość luźną całość, zostały w XIII w. skompletowane i zespolone. We wczesnym średniowieczu było niewiele zagadnień, a wiele różnorodnych rozwiązań, teraz zaś, przeciwnie - wiele zagadnień, a ograniczona ilość rozwiązań;...

Gospodarka polska w XIII w.

W wieku XI wzrastała wartość ziemi i pracy. Od czasów K . Odnowiciela obserwujemy zjawisko nadawania ziemi książęcej w zamian za zobowiązanie do służby wojskowej.. W wieku XIII wzrosła wartość ziemi i pracy , bo pojawiły się lepsze narzędzia , większe możliwości uprawy , zwiększona produkcja...

Ekspansja feudałów niemieckich w Europie w XII - XIII wieku

1002 r. - śmierć Ottona III. Koronę po nim przejmuje Henryk II Bawarski, syn Henryka Kłótnika. Nawrót do zbrojnej ekspansji na wschód, wojna z Polską

1024 r. - Bezpotomna śmierć Henryka II. Dwa kierunki ekspansji:

- słowiańsko - węgierska

- włoska

na tronie zasiada Konrad II

1027 r. - wyprawa...

EKSPANSJA NIEMIECKA W EUROPIE ŚRODKOWO - WSCHODNIEJ W XII I XIII WIEKU

Niemcy podbili Miśnię, Lubusz w X w. Na północy podbili plemiona Obodrytów, Wieletów, ale okazało się, że te plemiona bardzo szybko zrzuciły zależność niemiecką i wróciły do pogaństwa, ponieważ podboje w X w. dokonywały się pod hasłem chrystianizacji. Aby bronić się przed najazdami, plemiona...

Imperium osmańskie w XIII - XVI w.

1. Początki państwa Osmańskiego, w Azji Mniejszej nie są dobrze znane. Prawdopodobnie ekspansja mongolska wypędziła Turków z ich siedzib w Turkiestanie i pchnęła, jak wiele innych ludów, na zachód. Na przełomie XIII i XIV wieku pod wodzą Osmana, którego imię nadało nazwę ludowi i państwu, plemię to...

Kościół IV - XIII w. jego funkcje w społeczeństwie

Wtedy Grzegorz na synodzie rzymskim 14. Grzegorz VII musiał opuścić Rzym i pod osłoną Normanów ewakuował się na południe.

Grzegorz Piramowicz - biografia

Piramowicz Grzegorz (1735-1801), ksiądz, pedagog, działacz oświatowy, pisarz.

Rozbicie dzielnicowe - Książęta polscy wobec idei zjednoczenia Polski u schyłku XIII wieku

Od dawno domyślano się, że Leszek Czarny, Henryk IV Probus, Przemysł II i Henryk głogowski, zawarli porozumienie co do kolejnej wzajemnej sukcesji dzielnicy krakowskiej, czy może również ich dzielnic dziedzicznych. Pogląd ten, oparty jedynie na wnikliwej analizie następstwa wypadków, został...

STOSUNKI POLSKO - KRZYŻACKIE OD XIII DO XVI W.

W dobie rozbicia dzielnicowego książę Konrad Mazowiecki znalazł się w uciążliwym sąsiedztwie Prusów. Ze względu na to, że nie mógł dać sobie z nimi rady, poradzono mu by sprowadził do swojego księstwa bezrobotny podówczas Zakon Rycerzy Najświętszej Marii Panny. Zakon ten był utworzony w Ziemi...

GRZEGORZ PAWEŁ Z BRZEZIN

GRZEGORZ PAWEŁ Z BRZEZIN, ur.

GRZEGORZ Z SAMBORA, Czuj, Samborczyk

GRZEGORZ Z SAMBORA, Czuj, Samborczyk, ur.