GRZECH PIERWORODNY - W TEOLOGII PRAWOSŁAWNEJ

uczyli, że ludzkośćodziedziczyła skażenie, namiętności (nauka o namiętnościachstanowi u nich bezpośrednią motywację grzesznego postępowania)oraz śmiertelność, będące konsekwencją grzechuAdama (odrzucali pojęcie „grzechu natury", rozumianegojako przekazywanie bądź dziedziczenie winy); podkreślali, żewina osoby może wynikać jedynie z dobrowolnych myśli iczynów, a człowiek grzeszy „w Adamie" wskutek swych ...

GRZECH PIERWORODNY - W TEOLOGII PROTESTANCKIEJ

Kindera, wg której grzech jakowypaczona relacja człowieka do Boga nie może w żaden sposóbw swoim korzeniu być ujęty empirycznie, ale wyłącznie„trans-empirycznie"; gdyby zaś przyjąć jakieś powiązanie pomiędzygrzechem a łańcuchem rozrodczości lub socjalnympowiązaniem z ludzkością, mogłoby chodzić jedynie o związkiprzyczynowości personalnej; e g z y s t e n c j a l n ą P.

GRZECHÓW ODPUSZCZENIE - W TEOLOGII KATOLICKIEJ

i niebiańską, wypełnia osobą swego Ducha; grzesznik tracibez reszty zło grzechu i „wosabia się" w Chrystusa; Chrystusprzyjmuje w siebie wszelki grzech, unicestwia go w wymiarzeduchowym swoją osobą i zespala ze sobą każdegogrzesznika, dając mu uczestnictwo w swoim synostwie Bożym;jako ofiara za grzech, staje się „grzechem", antytypemgrzechu, a każdego grzesznika włącza do swojej relacji dziecięctwawzględem Ojca ...

GRZECH PIERWORODNY - PODSTAWY BIBLIJNE

przedstawił Paweł w Rz; polemizującz poglądami faryzeuszy, którzy uważali, że Prawo Mojżeszowedaje bezpieczne schronienie przed grzechem, Pawełpodkreśla, że nie ma takiej kategorii ludzi, która znajdowałabysię poza zasięgiem grzechu; Prawo, a nawet samo obrzezanie,nie jest gwarantem bezgrzeszności i usprawiedliwienia(Rz 2,12-14), ono jedynie uwypukla fakt, że wszyscy zarównoŻydzi jak i poganie „są pod panowaniem ...

GRZECH PIERWORODNY - W TEOLOGII KATOLICKIEJ

Nossol)człowiek jako osoba, żyjąc w „środowisku zła" o różnychpłaszczyznach, poddany jest strukturze i „wydarzeniu" zła naprogu swej genezy, prawu dziedziczenia tego grzechu, kumulacjigrzechów osobistych w trakcie historii, tworzeniu się złaspoł.

GRZECHÓW ODPUSZCZENIE - DZIEJE PROBLEMATYKI

Abélard; Piotr Lombard i Hugon ze ŚwiętegoWiktora dowodzili, że Bóg odpuszcza grzech, natomiast kapłan- należną za grzech wiekuistą karę; Bonawentura utrzymywał,że grzechy w sakramencie pokuty są odpuszczaneprzez żal, ale też i dzięki absolucji kapłana (In IV dist.

GRZECH ŚWIATA

W —> hamartiologii realnie istniejące—> zło ontyczno-moralne (obok grzechów osobistych i ->grzechu pierworodnego) przenikające rzeczywistość —* świata(J 1,29; 3,16; 16,8-9; por.

GRZECHÓW ODPUSZCZENIE - W TEOLOGII PROTESTANCKIEJ

związane jest z reformacyjnym pojmowaniemistoty —> grzechu ( V I I ) i zbawczego dzieła —» JezusaChrystusa; -» grzech pierworodny ( I V ) , rozumiany jako utratapierwotnej sprawiedliwości (iustitia originalis), a więc brakubojaźni Bożej i zaufania Bogu, oraz jako pożądliwość(concupiscentia), czyli grzeszne, aktywne zwrócenie się przeciwBogu, spowodował zepsucie natury ludzkiej; choć nie jeston naturą człowieka, to jednak tkwi ...

TEOLOGIA DOGMATYCZNA - Grzech pierworodny

Grzech pierworodny, który dziedziczymy, jest grzechem innym w sensie aniżeli grzech popełniony. Za grzech pierworodny nie możemy żałować, ani pokutować, bo my go nie popełniliśmy.

GRZECH

Grzech śmiertelny, ciężki, por. Siedem (grzechów głównych). Grzechy młodości wg Biblii, Psalm 24, 7: „Grzechów młodości mojej.

GRZECHÓW ODPUSZCZENIE - W TEOLOGII PRAWOSŁAWNEJ

oraz powrót do Kościoła; spowiednik wysłuchuje grzechów,udziela rad i czasem nakłada ćwiczenie pokutne (epitymia),które ma „leczyć" i zapobiegać powrotowi do grzechu (nie jest to zatem forma zadośćuczynienia za grzechy, gdyżwg prawosł.

Grzech

Stary Testament grzech nazywa hatta (hebr. ekspiacja, grzech pierworodny, łaska, metanoia, odpokutowanie, sakrament pokuty, serce, wspólnota.

Grzech pierworodny

Augustyn z Hippony (354-430) dowodził przeciw pelagianom, że ponieważ dzieci są niezdolne do popełnienia grzechu osobistego, “grzech”, z którego je uwalnia chrzest, musi być grzesznością odziedziczoną.

GRZECH - DZIEJE PROBLEMATYKI

(—> grzech V 5). (—» grzechów odpuszczenie) możnauzyskać także poza sakramentem pokuty (BF VII 458).

GRZECHÓW ODPUSZCZENIE - W PIŚMIE ŚWIĘTYM

Tradycja Janowa często ukazuje problematykę grzechu, wtym —» grzechu świata, który gładzi Jezus jako —* Baranek;grzech nie jest równoznaczny z potępieniem człowieka, gdyżuwielbiony Jezus udzielił Ducha Świętego swoim uczniom,aby jego mocą odpuszczali grzechy (J 20,22-23); Jezus jestzresztą stałym rzecznikiem u Ojca (1 J 2,1-2) i zapewnia szansęodnowienia jedności z Ojcem.

GRZECH - W PIŚMIE ŚWIĘTYM

ht', oznaczając zboczenie z właściwejdrogi (—> grzech III 1); w tym sensie g. jest —> grzech przeciw DuchowiŚwiętemu (Mk 3,28-29; Mt 12,31; Łk 12,10).

GRZECH - W TEOLOGII PRAWOSŁAWNEJ

Najczęściej omawianesą wykroczenia wg schematu grzechów głównych: 7 - wgprawosł. chrzęść przydano sformułowanie (wywodzące się odBazylego Wielkiego) - „płacz nad grzechami" (lub „opłakiwaniegrzechów"); in.

GRZECHY WOŁAJĄCE o POMSTĘ do NIEBA

Określenieniektórych grzechów śmiertelnych (—» grzech V 5) naruszającychw szczególny sposób podstawy porządku społecznego. tych grzechówi stawiali problem możliwości ich odpuszczenia (—>grzechów odpuszczenie); Pismo św.

Zmartwychwstanie jako definitywne zwycięstwo nad grzechem

Lecz po śmierci Chrystusa nastąpiło zmartwychwstanie, które mówi jasno i nieomylnie, że pokonanym nie jest Chrystus, lecz grzech.

POKUTA - Przebaczenie grzechów w Nowym Testamencie

Grzechy poszczególnego człowieka obciążają więc całą wspólnotę, dlatego wszyscy napełnieni Duchem Świętym, wszyscy chrześcijanie muszą współpracować nad swoim przezwyciężaniem grzechu.