Wydzielanie się ciepła na granicy dwóch tkanek

Gdy podłużna fala dźwiękowa dociera do granicy kość/okostna i ulega tam załamaniu, kąt padania jest już wystarczająco duży, by fala została odbita od powierzchni kości ku wewnętrznej stronie okostnej, a następnie z powrotem w kierunku kości i tak w nieskończoność.

„GRANICA” Z. NAŁKOWSKIEJ - NOWATORSTWO FORMY

Powieść realistyczna zwykle opowiadała historię podczas której dokonywały się wydarzenia. Skutki podane były zawsze na końcu. Nałkowska rozpoczyna powieść od finału, rozwiązania akcji. Streszczając koniec rozładowuje ciekawość czytelnika. Nie oczekuje on rozwiązania tylko zastanawia się co się...

„GRANICA” Z. NAŁKOWSKIEJ - PREZENTACJA WARSTW SPOŁECZEŃSTWA

•  Ziemiaństwo (Ziembiewicz)

−  zubożałe, rodzice Ziembiewicza reprezentują tę warstwę ze wszystkimi jej wadami

−  powierzchowność wykształcenia przy jednoczesnym dużym mniemaniu o sobie

−  konserwatyści, kultywując staro szlacheckie tradycje podtrzymywali znaczenie klasy do której należą ludzie...

Granice kontroli społecznej i kontroli prawnej

Powstaje pytanie, czym różni się kontrola prawna od innych form kontroli społecznej? Można wskazać na następujące różnice:

a) jest to niewątpliwie kontrola o najszerszym zakresie oddziaływania;

b) charakteryzuje się największym stopniem formalizacji, przy czym to sformalizowanie dotyczy nie tylko...

Czy globalizacja zniszczy tożsamość narodów, czy raczej poszerzy granice wolności jednostek?

Zniknięcie granic narodowych w świecie już zjednoczonym przez rynek będzie śmiertelnym ciosem dla kultur lokalnych i narodowych, dla tradycji, nawyków, obyczajów i mitów, które stanowią o tożsamości każdego państwa narodowego i każdego regionu.

NAUKOWE TEORIE POLITYKI A PRAKTYKA POLITYCZNA – MIĘDZY PRAWDĄ A UŻYTECZNOŚCIĄ - Granice stosowalności wiedzy naukowej

Nauki o społeczeństwie powinny dostarczać sprawdzonych informacji, mogących stanowić dobrą podstawę do podejmowania decyzji o działaniach w życiu codziennym. Ta powinność stwarza w naukach o polityce wiele komplikacji (wszelkie nauki empiryczne mają jednocześnie charakter teoretyczny i praktyczny, a z...

Teoria decyzyjna - Granice racjonalności

im dokładniej teoria decyzji identyfikuje i opisuje ograniczenia racjonalności, tym bardziej zbliża się do wiarygodnego obrazu rzeczywiste-go podejmowania decyzji im dokładniejszy jest opis procesów decyzyjnych, tym większa jest szansa na poprawę umiejętności decydentów i jakości ich decyzji W konsekwencji współczesna teoria decyzji dotyczy głównie ograniczeń i granic racjonalności.

Dobór pracowników administracji - Możliwości i granice uwzględniania cech osobistych pracownika administracji

Duże znaczenie ma dobór kandydatów najbardziej przydatnych do zawodu pracownika adm. Kandydat musi:

- zgłosić chęć do pracy

- wykazać się praktycznymi umiejętnościami, które są korygowane oceną jego pracy

Jedną z metod selekcji kandydatów jest metoda testów, tzn. ankiet, pytań i kwestionariuszy...

Granice ruchliwości społecznej, a równość szans w społeczeństwie

Społeczeństwo zamknięte to grupa konkretnych jednostek związanych ze sobą nie tylko tak abstrakcyjnymi więzami społecznymi jak: podział pracy czy podział dóbr, ale i konkretną fizyczną więzią dotyku, zapachu i wzroku – czyli bezpośrednimi osobistymi kontaktami.

W społeczeństwie zamkniętym...

Poza granicami Modelu Standardowego

Model Standardowy odpowiada na wiele pytan dotyczacych struktury i stabilnosci materii ktorej budulcem sa kwarki i leptony wystepujace w szesciu rodzajach i oddzialywujace ze soba czterema rodzajami sil. Jednak Model Standardowy nie jest kompletna teoria, poniewaz wciaz nie odpowiada on na wszystkie pytania...

Pierwsza wojna światowa - WALKA O GRANICE POLSKI NA WSCHODZIE

Od początku 1919r trwały zacięte walki pl - ukraińskie o Galicję Wschodnią. 20 tys żołnierzy polskich walczyło z wojskami ukraińskimi pod Rawą Ruską, Chyrowem i na Wołyniu. W połowie V wojska polskie podjęły wielką ofensywę przeciw Ukrainie i w 2 miesiące opanowały całą Galicję Wschodnią po...

Wierzenia starożytnych Rzymian - Chrześcijaństwo wychodzi poza granice żydowskich społeczności

Pierwszymi chrześcijanami byli Żydzi. Z biegiem czasu do tej religii zaczęło przystępować też społeczeństwo nie żydowskie. Wtedy nasuwało się pytanie czy muszą oni przyjęci być do społeczeństwa żydowskiego. Zwyciężył wreszcie kierunek reprezentowany przez Pawła z Tarsu, który uważał że...

PRAWO KOSMICZNE – pojęcie, źródła, sytuacja prawna, granice, organizacje międzynarodowe

Możliwość wykorzystania przestrzeni pozaatmosferycznej powstała najpierw w dziedzinie wojskowej oraz w dziedzinie łączności satelitarnej, która może być wykorzystywana zarówno dla celów wojskowych, jak i cywilnych (radiotelegrafia, przesyłanie programów telewizyjnych). W związku z działalnością...

OMÓW KONTRATYP DZIAŁANIA W GRANICACH UPRAWNIEŃ I OBOWIĄZKÓW

Działanie w ramach obowiązków i uprawnień:

Nie stanowi przestępstwa działanie będące realizacją obowiązków lub uprawnień służbowych. Uprawnienia i obowiązki wynikają z różnorodnych, w szczególności dotyczących funkcjonariuszy publicznych, przepisów prawa. Określamy je jako kontratyp...

JAKIE SĄ GRANICE KARY OGRANICZENIA WOLNOŚCI I JAKIE DODATKOWE OBOWIĄZKI MOŻE NAŁOŻYĆ NA SKAZANEGO NA KARĘ OGRANICZENIA WOLNOŚCI?

Kara ograniczenia wolności trwa najmniej jeden miesiąc, najwyżej 12 miesięcy (art. 34 KK). W czasie odbywania kary ograniczenia wolności skazany:

nie może bez zgody sądu zmieniać miejsca stałego pobytu,

jest obowiązany do wykonywania prac wskazanych przez sąd,

ma obowiązek udzielania...

Polecenia w prawie pracy i ich granice

Główną cechą pracowniczego stosunku pracy jest praca podporządkowana a wiec pod kierownictwem. Zadaniem pracownika jest wykonywanie czynności określonych w umowie o prace oraz poleceń wydawanych przez pracodawcę. Polecenia te musza dotyczyć danego rodzaju pracy, pracownik może wykonać inne polecenia...

CZY PRAWO POLSKIE ZEZWALA NA WYWÓZ ZŁOTYCH ZA GRANICĘ

Pierwszą grupę ograniczeń dewizowych dotyczą zakzau wywozu i wysyłania złota dewizowego i platyny dewizowej (o każdej wartości) oraz krajowych i zagranicznych środków płatniczych o wartości przekraczjącej 10 tyś euro.

Granice praw i wolności obywatelskich

Z uwagi jednak na ogólność przytoczonych wyżej określeń, rodzi się konieczność wyznaczenia granic, poza którymi ograniczenia takie nie są w żadnym wypadku dopuszczalne.

Granice zaspokojenia roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy

W razie niewypłacalności pracodawcy są zaspokajane roszczenia pracowników, a także byłych pracowników oraz uprawnionych do renty rodzinnej członków rodziny zmarłego pracownika lub zamarłego byłego pracownika. Do roszczeń tych zaliczamy:

- wynagrodzenia za pracę

- wynagrodzenia przewidziane powszechnie...