Granica

Czytaj Dalej

"GRANICA" Zofia Nałkowska

Granica filozoficzna, czyli granica poznania świata przez człowieka, jego możliwości ogarnięcia rzeczywistości zewnętrznej; wymowny jest sąd Karola Wąbrowskiego o otwartych, rozszerzających się granicach ludzkiego poznania  

Granice resocjalizacji (czynniki wyznaczające te granice)

Na podstawie rozważań na temat granic resocjalizacji możne usta¬lić następujące wnioski: 1/ Granice resocjalizacji mieszczą się w granicach wychowalności i rozwoju jednostki.

Droga życiowa Zenona Ziembiewicza, bohatera "Granicy" Zofii Nałkowskiej

  -> Granica moralna jest to granica, po przekroczeniu której doprowadza się do nieszczęścia drugiej osoby. Granicę tę przekracza Zenon pozwalając na ingerencję w swoje artykuły, czy też romansując z Justyną.

Międzywojnie: przesłanki odbudowy niepodl. Polski, walka o zach. granice Polski, walki polsko - ukraińskie o Lwów

prawo wyborcze: sejm 21lat, senat 30 lat prawo bierne: sejm 25 lat, senat 40 lat liczba posłów: sejm 444, senat 111 sejm mógł sam się rozwiązać przed upływem kadencji (razem z senatem), do obu izb należała inicjatywa ustawodawcza, senat nie miał prawa veta, mógł tylko opóźniać ustawy, sejm decydował o naruszeniu konstytucji,zgody sejmu wywagały: zawarcie pokoju, rozejmu, wypowiedzenie wojny, umowy handlowe i celne, decyzje o zmianie granic ...

Interpretacja tytulu "Granicy" Zofii Nalkowskiej

-Granica moralna jest to granica, po przekroczeniu której doprowadza sie do nieszczescia drugiej osoby. Te granice przekracza takze Justyna, która po usunieciu ciazy popadla w obled.

Jakie uzasadnienie filozoficzne mają w „Granicy” różne opinie o głównym bohaterze powieści? O jakich jeszcze granicach jest mowa w utworze?

Fabułę „Granicy” stanowią dzieje romansu pozamałżeńskiego młodego i prężnie wspinającego się po szczeblach kariery zawodowej Zenona Ziembiewicza. Granice przebiegają też między intencjami człowieka a skutkami jego działalności.

Granice w wychowaniu

Granice są jak ogrodnicze tyczki wspomagające wzrost Granice mogą również pokazać rodzicom z czym ich dzieci nie są w stanie sobie jeszcze poradzić przez przesuwanie granic.

Handel kobietami w Polsce i za granicą

Z badań przeprowadzonych na ogólnopolskiej próbie Polaków przez Ośrodek Badania Opinii Publicznej na zlecenie Fundacji La Strada wynika, że znakomita większość kobiet nie ufa ofertom atrakcyjnej pracy, słyszała o handlu kobietami, a mimo to - jeśli tylko byłaby taka możliwość - zdecydowałaby się na pracę za granicą bez zezwolenia.

Ciągi liczbowe i ich własności. granice ciągów liczbowych.

Wynika stąd, że* każdy ciąg może posiadać co najwyżej jedną granicę, *każdy ciąg zbieżny jest ograniczony,*ciąg jest zbieżny wtedy i tylko wtedy, gdy każdy jego podciąg jest zbieżny do tej samej granicy, *ciąg , zawierający dwa podciągi zbieżne do różnych granic (lub zawierający podciąg rozbieżny), jest rozbieżny, *jeżeli prawie wszystkie wyrazy ciągu spełniają nierówność oraz , to , 2 ciągi, różniące się ...

Dzieje pewnej kariery - Granica

Granice między nimi są niepewne, ruchome, przemieszczające się z dnia na dzień. Granice są nieuchwytne. Zenon postępuje tak, jakby nie było granic, które trzeba ciągle od nowa przekraczać.

Terytoria i granice

Po trzecie, zalecano, aby tam, gdzie to nie jest niezbędne, nowe granice nie naruszyły istniejących granic administracyjnych. Granica typu mediany wyznacza np.

Różne interpretacje tytułu powieści "Granica".

Następną granicą występującą w utworze jest rozdzielenie subiektywnego i obiektywnego postrzegania świata i własnych w nim czynów. W utworze obserwujemy u Zenona (bo to on głównie granice owe przekraczał) zanik umiejętności trzeźwej oceny sytuacji.

Możliwości studiowania za granicą

Dzięki Systemowi Bolońskiemu mogą w pełni korzystać z oferty edukacyjnej uczelni wyższych w Europie i na świecie oraz odbywać część studiów za granicą.

Granice przedsiębiorstwa

3: granice pionowe (vertical boundaries) - wewnątrz przedsiębiorstwa, pomiędzy poziomami w strukturze organizacyjnej oraz pomiędzy rangami poszczególnych stanowisk i osób zajmujących te stanowiska, granice poziome (horizontal boundaries) - wewnątrz przedsiębiorstwa, pomiędzy funkcjami i dziedzinami działalności, granice zewnętrzne (external boundaries) - pomiędzy rozpatrywaną organizacją (przedsiębiorstwem), a dostawcami i ...

INTERPRETACJA TYTUŁU POWIEŚCI Z.NAŁKOWSKIEJ - "GRANICA" W KONTEKŚCIE TREŚCI UTWORU

jako granica psychologiczna ( porusza problem możliwości poznania samego siebie, udowadnia, że działania jakie w życiu podejmujemy, motywowane są nie tylko psychologicznie, ale również poprzez czynniki społeczno - historyczne, co uniemożliwia jednoznaczną, subiektywną ich ocenę).

Odpowiedzialność - granice wolności mediów

Kolejnym ciekawym zagadnieniem jest sama wolność mediów, gdzie jest granica ich wolności. Najbardziej jednak widoczna jest granica ekonomiczna i to jest największy problem dlaczego dostajemy różne „ciekawe” informacje.

Granice - Pojęcie i rodzaje granic

Rodzaje granic. Szczególnym rodzajem granicgranice astronomiczne biegnące wzdłuż południków i równoleżników.

GRANICE PAŃSTWA

Celem zapobieżenia konfliktom granicznym i regulowania ich w sposób pokojowy, odnośne państwa powołują często w oparciu o specjalne układy komisarzy granicznych, załatwiających konflikty wynikające z naruszenia granic.

Przekraczanie granicy

Z dniem 1 maja 2004 znikają granice celne pomiędzy krajami Unii Europejskiej a Polską Turyści podróżujący po krajach Unii będą jednak podlegali ograniczeniom dotyczącym wwozu ilości zakupionych i przewożonych towarów przeznaczonych do użytku osobistego i nie podlegających odsprzedaży.

„GRANICA” Z. NAŁKOWSKIEJ - WIELOZNACZNOŚĆ UTWORU

Poszukiwanie granic tego co ocenia się obiektywnie a subiektywnie. Granica oddziela prawdę od fałszu. Granica kompromisu nie polega na rezygnacji z własnych ideałów.