ZASADA KOSZTÓW WZGLĘDNYCH ORAZ ZASADA OBFITOŚCI ZASOBÓW JAKO PODSTAWOWE PRAWA RACJONALNEGO GOSPODAROWANIA W SKALI MIĘDZYNARODOWEJ

ZASADA KOSZTÓW WZGLĘDNYCH.

W warunkach dysponowania przez kraj A absolutną przewagę nad krajem B w produkcji obu towarów ( 2 rodzajów). Stąd kraj A powinien specjalizować się w produkcji i eksporcie tego towaru, który może wyprodukować taniej niż kraj B . Kraj B zaś powinien specjalizować się w...

Jak oszczędnie gospodarować wodą?

Wobec wzrastającego zapotrzebowania na wodę, przy jednoczesnym wyczerpywaniu zapasów wód podziemnych, instytucje odpowiedzialne za gospo­darkę wodną zostały zmuszone do opracowania sposobów ochrony jej zasobów. Jednym z nich jest modyfikacja naturalnego obiegu wody. Naturalna cyrkulacja przebiega od...

Gospodarka i gospodarowanie - ogólnie

1. Proces gospodarczy jest to... W każdej gospodarce trwa ciągły proces polegający na wytwarzaniu pewnych dóbr, przemieszczaniu ich ze strefy produkcji do strefy konsumpcji gdzie są użytkowane przez społeczeństwo. Proces gospodarczy nazywany jest inaczej cyklem gospodarczym. 2. Wymień elementy (ogniwa) procesu gospodarczego. • Produkcja – wytwarzanie, Aby przeprowadzić proces produkcji konieczne są tzw. Czynności produkcji do których należą: - środki pracy ...

Praca kontrolna z Gospodarki i gospodarowania

Temat: Rola informacji w działalności marketingowej firmy. Mgr Urszula Lipińska Komunikacja marketingowa stanowi istotny, integralny instrument strategii marketingowej i praktycznej realizacji celów rynkowych przedsiębiorstwa. Nawiązując do znanego stanowiska J. Daweya, można wręcz stwierdzić, że przedsiębiorstwo istnieje dzięki przekazywaniu informacji komunikowaniu się, że natura przedsiębiorstwa, i każdej organizacji, wyraża się właśnie w procesach przekazu i ...